О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

482

Гр. Варна, _08_.08.2018 год.

         ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _08_.08. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА;

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА;

, като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 Ч.в.гр.д. № 416 по описа за 2018 год.:

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, по ЖАЛБА на „ОББ“ АД, гр. София, като правоприемник на „СИБАНК“ ЕАД, срещу определение № 1593/21.06.2018 по в.гр.д. 422/2018 год. на ОС Варна, с което е допълнено решение №868/16.05.2018 г. по същото дело в частта му за разноските, като е осъдена ОББ АД да заплати на П.К.И. сума в размер на 8,42 лв., на сн. чл. 78, ал.1 ГПК, съответно П.К.И. е осъдена да заплати на ОББ разноски в размер на 85,83 лв. на осн. чл. 78, ал.3 ГПК..

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно в частта му, с която се присъждат разноски в размер на 8,42 лв., които ОББ следва да заплати. Оспорва се изводът на съда, че на П.К.И. се дължат разноски, тъй като нито едно от възраженията й не било уважено. Иска се отмяна на определението в посочената част и отхвърляне на молбата на П.К.И.. Алтернативно е заявено волеизявление за прихващане на присъдената сума с дължими в полза на ОББ суми.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна П.К.И., която е изразил становище в писмен отговор за неоснователност на жалбата. Иска се потвърждаване на определението в обжалваната част.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Делото пред ОС е образувано по въззивна жалба на П.К.И. срещу Разпределение с правно основание чл.460 от ГПК от 24.02.2017 год .,изготвено по и.д.20127110401150 по описа на ЧСИ Д. П.-Я.,рег.№…,район на действие ОС-Варна, в качеството й на длъжник по делото с взискател „Сибанк“ АД с настъпило правоприемство в процеса в полза на „ОББ“ АД. С решение от 16.05.2018 год. разпределението е отменено и е извършено ново от съда. П.К. е подала молба за допълване на това решение в частта му за разноските, като е поискала присъждане на такива, съобразно представен списък. На свой ред и взискателят е подал молба за присъждане на разноски в негова полза. По двете молби съдът се е произнесъл с атакуваното определение.

П.К. е претендирала разноски в размер на 737 лв., като е представила списък и доказателства за извършването им. Съразмерно на уважената част от жалбата дължимият размер на разноските е 8,42 лв., които се дължат на осн. чл. 78, ал.1 ГПК от въззиваемата страна. Без значение е колко от възраженията на страната са взети предвид, крайният резултат е частично уважаване на жалбата. Не са налице твърдяните отменителни основания в ЧЖ. Направеното волеизявление за прихващане няма отношение към настоящото производство.

Обжалваното определение следва да се потвърди.

Същевременно съдът установи, че към корицата на делото на ОС е прикрепена преписката по жалба срещу основното решение по делото по чл. 463, ал.2 ГПК с изпълнена процедура по връчване на преписи. Жалбата подлежи на разглеждане от ВАпС, поради което и делото следва да се задължи, като се образува производство и по тази жалба, като се уведоми за това ВОС.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1593/21.06.2018 по в.гр.д. 422/2018 год. на ОС Варна, в частта му, с която е допълнено решение №868/16.05.2018 г. по същото дело, в частта му за разноските, като е осъдена „ОББ“ АД да заплати на П.К.И. сума в размер на 8,42 лв., на сн. чл. 78, ал.1 ГПК.

Определението НЕ подлежи на обжалване.

ЗАДЪРЖА делото за разглеждане на жалба вх.№ 15789/29.05.2018 год. по описа на ВОС, прикрепена към корицата на делото на ВОС, която следва да се входира и докладва на Зам. председател на ГО за разпределение.

Препис от определението да се изпрати на ВОС за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: