ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

586

                                               09.09.2015 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на09 септември 2015 г. в закрито заседание в следния състав:

  Председател: Милен Славов

         Членове: Пенка Христова                                

                        Петя Петрова

                                                                     

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 417 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 417/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по следните въззивни жалби:

- По въззивна жалба на Я.И.К., подадена чрез адв. Х.Х. от ДАК, против решение № 202/18.06.2015 г., постановено по гр.д. № 130/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е отхвърлен искът му срещу Прокуратурата на Р.България за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, вследствие повдигнато неоснователно обвинение срещу него за извършено престъпление по проведено наказателно производство по ДП №774/2014 г. по описа на Първо РУП при ОД на МВР-гр.Добрич, ведно със законната лихва от 22.10.2014 г., за горницата над сумата от 700 лв. до претендираните 25 001 лв. Изложил е съображения за неправилност на решението в обжалваната му отхвърлителна част, поради неправилно приложение на материалния закон- на чл. 52 от ЗЗД,  като е молил за отмяната му в тази част и уважаване на иска в пълния му претендиран размер от 25 001 лв., ведно с лихвите от датата на увреждането, както и за присъждане на сторените по делото разноски. Жалбоподателят е навел оплаквания и срещу решението на окръжния съд в частта на присъдените му разноски, позовавайки се на неправилно определяне на размера им.

Писмен отговор по жалбата, насрещната страна не  е подала.

- По въззивна жалба на Прокуратурата на Република България, подадена от прокурор в Окръжна прокуратура Добрич, против решение № 202/18.06.2015 г., постановено по гр.д. № 130/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е осъдена да заплати на Я.И.К. сума от 700 лв., представляваща обезщетение за претърпени от същия неимуществени вреди вследствие повдигнато неоснователно обвинение срещу него за извършено престъпление по проведено наказателно производство по ДП №774/2014 г. по описа на Първо РУП при ОД на МВР-гр.Добрич, ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от датата на влизане в сила на постановлението на Добричка районна прокуратура за прекратяване на наказателното производство-22.10.2014 г., до окончателното й изплащане и прокуратурата е осъдена да заплати на ищеца сторените в първоинстанционното производство разноски от 10 лв. държавна такса за водене на делото и 42 лв. адвокатско възнаграждение. Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на съдебния акт в обжалваната му част, поради нарушение на материалния закон и необоснованост, като е молил за отмяната му в тази част и отхвърляне на иска. Неправилно окръжният съд, при липса на събрани в тази връзка доказателства и позовавайки се единствено на съдебната практика и житейската логика за обичайните негативни преживявания, достигнал до извода за претърпени от ищеца неимуществени вреди и за наличие на причинна връзка с незаконното обвинение.

Я.И.К. е оспорил жалбата и е молил за оставянето й без уважение.

Въззивните жалби са подадени в срок от лица с правен интерес от обжалване на решението на първата инстанция в съответните му части, като неизгодно за тях, редовни са и допустими.

Доколкото, обаче във въззивната жалба на Я.И.К. се съдържат подробни оплаквания и по отношение на решението на първата инстанция в частта му за разноските, окръжният съд, в съответствие с компетентността му по чл. 262, ал.1 ГПК следва да извърши съответните процесуални действия и да прецени налице ли е искане за изменение на решението в тази част, като при наличие на такова – да се произнесе  по молба по реда на чл. 248 от ГПК.

Затова, с оглед изложеното, производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на окръжния съд.

След изпълнение на указанията, евентуално - при произнасяне по молба по чл. 248 от ГПК /вкл. и при обжалване на постановения акт/, делото да се върне на въззивната инстанция за разглеждане на въззивните жалби /евентуално и на частните жалби срещу произнасянето по изменението в частта на разноските/.

Затова и  с оглед изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. № 417/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за изпълнение на горните указания по чл. 262, ал.1 ГПК и евентуално произнасяне по чл. 248 от ГПК.

След изпълнение на указанията, делото да се изпрати на апелативния съд за произнасяне по въззивните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: