Р Е Ш Е Н И Е

167

гр. Варна,  28.10.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 417 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба и насрещна въззивна жалба, подадени срещу решение № 50/21.04.2016 год. по гр.д. 247/2015 год. на ОС Търговище, с което се ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения иск от Й.Б.Т. и С.Б.Т. против Я.В.Д. за прогласяване относителна недействителността на договор за продажба на недвижим имот, обективиран в нот.акт № 143, т.V, дело №778/2010г., сключен между К. Й. В., б.ж. на гр.Шумен, представлявана от пълномощник А. С. от гр.Шумен, и Я.Д., с правно основание чл.42, ал.2 ЗЗД; ПРОГЛАСЕН Е ЗА НИЩОЖЕН договора, като сключен при липса на съгласие, на 04.11.2010г. с нотариален акт № 143, т.V, д. № 778/2010г. на зам.нотариус по заместване на  24 нотариус в гр.Шумен, с който К. Й. В., действаща чрез пълномощника си А. А. С., съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 8498 и 8499, том 3, № 31/17.08.2010г. на нотариус С. С. с рег. № 24 на НК продал на Я.В.Д. недвижим имот, представляващ двуетажна жилищна сграда с идентификатор № 83510.661.54.1 по кадастралната карта на гр.Шумен  със застроена площ на всеки етаж от 94 кв.м. заедно с изба от 50 кв.м.и право на строеж в общински поземлен имот с ИН 83510.661.54.1., намиращ се в гр.Шумен, ул. „Софийско шосе“ №19 за сумата 40 000 лв., на основание чл.26, ал.2, изречение първо, предложение второ от ЗЗД; ОСЪДЕНА Е Я.В.Д. ДА ЗАПЛАТИ на Й.Б.Т. направените разноски по делото в размер на 877 лв. и на и С.Б.Т., направените разноски по делото в размер на 88,80 лв. на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

Подадена е въззивна жалба от Я.В.Д. от гр. Шумен, срещу решението в частта му, с която е уважен иск за прогласяване на нищожност на договор за покупко-продажба. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на решението. Оспорват се изводите на съда по отношение на разпростиране на порока в сделката по отношение на ид.ч. от имота, собственост на прехвърлителя. Твърди се, че сделката не е нищожна, а е сключена при условията на висяща недействителност. Изложени са и други съображения по преценка на доказателствата и по отношение на мотивите на решението. Иска се отмяна на решението в обжалваната част и и отхвърляне на евентуалния иск.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещните страни Й.Б.Т. и С.Б.Т., в който жалбата се оспорва и се претендират разноски.

Подадена е и насрещна въззивна жалба от Й.Б.Т. и С.Б.Т. срещу решението в отхвърлителната му част. Решението се атакува като неправилно. Излагат се правни доводи в защита на тезата, че при унищожено упълномощаване сделката не е нищожна, а относително недействителна до потвърждаването й. Иска се отмяна на решението в обжалваната част, уважаване на иска и присъждане на разноски.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от Я.В.Д., в който насрещната въззивна жалба се оспорва и се претендират разноски.  

Третото лице – помагач П.В.п. не е изразил становище по въззивното производство.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Двете въззивни жалби поставят във висящност целия граждански спор, разгледан от ОС.

Пред ОС е предявен иск от Й.Б.Т. и С.Б.Т. против Я.В.Д. за прогласяване относителна недействителността на договор за продажба на недвижим имот, обективиран в нот.акт № 143, т.V, дело №778/2010г., сключен между К. Й. В., б.ж. на гр.Шумен, представлявана от пълномощник А. С. от гр.Шумен, и Я.Д., с правно основание чл.42, ал.2 ЗЗД, в условията на евентуалност, при отхвърляне на първия иск, е предявен иск за прогласяване на нищожността на същия договор, като сключен при липса на съгласие, на основание чл.26, ал.2, изречение първо, предложение второ от ЗЗД. Ищците твърдят в исковата си молба, че са наследници на К. Й. В. б.ж. на гр.Шумен. Приживе същата с нотариално заверено пълномощно №8498 за заверка на подпис и № 8499 за заверка на съдържанието от 17.08.2010 г. на нотариус от гр. Шумен, вписан с № 24 в Камарата на нотариусите в РБ, упълномощила А. А. С. от гр. Шумен да сключва договори чрез всички известни правни способи с недвижимите имоти на упълномощителката, при условия и цена, каквато намери за добре, включително да договаря сам със себе си, както и да преупълномощава трети лица с дадените му права. С оглед така дадените му права, пълномощникът С. с нот.акт № 143, т.V, д.№ 778/2010г. на зам.нотариус по заместване на  24 нотариус в гр.Шумен, на 04.11.2010г. продал на ответницата по делото Я. Д., собствения на В. недвижим имот, представляващ двуетажна жилищна сграда с идентиф. № 83510.661.54.1 по кадастралната карта на гр. Шумен  със застроена площ на всеки етаж от 94 кв.м. заедно с изба от 50 кв.м. и право на строеж в общински поземлен имот с ИН 83510.661.54.1., намиращ се в гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 19 за сумата 40 000 лв.

При извършване на упълномощаването, въпреки, че към тази дата В. не е била поставена под запрещение по надлежния ред, същата не е могла да разбира и ръководи действията си.

Със съдебно решение, постановено по гр.д.№ 81 по описа на Търговищки окръжен съд за 2013 г., на осн. чл. 31, ал.1 от ЗЗД, е унищожено извършеното упълномощаване от В. на С., тъй като упълномощителката не е могла да разбира и ръководи действията си.

Предвид всичко това  ищците молят извършената между В., чрез пълномощника С., сделка, да бъде прогласена за относително недействителна, на основание чл.42, ал.2 от ЗЗД , алтернативно да бъде прогласена за нищожна тъй като е извършена без представителна власт, поради липса на потвърждението й.

Ответницата Я.Д. в срока и по реда на чл.131 от ГПК е представила писмен отговор, в който оспорва иска като неоснователен. Признава изложената в исковата молба фактическа обстановка, но възразява, че няма влязъл в сила съдебен акт, с който процесната упълномощителна сделка да е унищожена, поради което и така предявените главен и евентуален иск, се явяват неоснователни. Освен това възразява, че ищците са собственици на целия имот, тъй като представя удостоверение за наследници на В., от което се установява, че неин наследник е и П.В.П., на който тя е платила 15 000 лв. за дела му от процесния имот.

Конституираното трето лица в процеса – П.В.П. не изразява  становище по иска.

В хода на процеса е представено влязло в сила решение по гр.д. № 81 по описа на Търговищки окръжен съд за 2013 г., по силата на което се унищожава извършеното упълномощаване от К. Й. В., в момента поставена под пълно запрещение, представлявана от настойника си Й.Т.,  на А. А. С., от гр. Шумен, с пълномощно № 8498 за заверка на подписа и № 8499 за заверка на съдържанието, извършени на 17.08. 2010 г. от 24-ти нотариус в гр. Шумен, защото упълномощителката не е могла да разбира и ръководи действията си, както и последващите упълномощавания извършени от А. С. на Г. В. Т. от гр. Шумен, с рег. номера  8500 и 8501 от 17.08. 2010 г. на 24-ти нотариус и на В. Д. В., от гр. Варна, ж.к.“Младост“, бл. 142, вх. 6, ет. 1, ап.116, с № 8653 и  № 8654 от 19.08. 2010 г. отново на 24-ти нотариус, на основание чл.31, ал.1 от ЗЗД.

Не се спори от страните по делото а се установява и от представените писмени доказателства, че на 17.08.2010 г., К. В. /сега починала/ с нотариално заверено пълномощно от С. С. нотариус в гр. Шумен, с рег.№ 24 от регистъра на нотариалната камара, е упълномощила ответника А. С. с редица права, между които и да сключва договори чрез всички известни правни способи, със собствените й недвижими имоти, при условия и цена, каквито намери за добре, включително и да договаря сам със себе си, както и да преупълномощава трети лица с дадените му права. Пълномощното има заверка под № 8498 за подписа и под номер 8499 за съдържанието си.

Пълномощникът С., с нот. акт № 143, т. V, дело 778/2010 г. на заместник-нотариуса по заместване на 24-ти нотариус, на 04.11. 2010 г., е продал на ответницата  Я. Д., процесния недвижим имот – двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от 94 кв.м., заедно с изба от 50 кв.м., построена в общински имот  с площ от 488 кв.м. заедно с правото на строеж, съставляващ УПИ VІІІ-5996 в кв.204, с идентификатор № 83510.661.54 по кадастралната карта на гр.Шумен, намиращо се на ул.“Софийско шосе“ № 19, с данъчна оценка 87 117,30 лв., срещу цена от 40 000 лв.

 С влязло в сила решение по гр.д. № 81 по описа на Търговищки окръжен съд за 2013 г., се унищожава извършеното упълномощаване от К. Й. В., от гр. Шумен,  на А. А. С., с пълномощно № 8498 за заверка на подписа и № 8499 за заверка на съдържанието, извършени на 17.08. 2010 г. от 24-ти нотариус в гр. Шумен, защото упълномощителката не е могла да разбира и ръководи действията си, на основание чл.31, ал.1 от ЗЗД.

Унищожаването приозвежда своето правно действие с обратна сила, от момента на сключване на едностранната упълномощителна сделка, следователно към момента на изповядване на атакуваната покупко-продажба, пълномощникът А. С. е действал без представителна власт. В настоящият процес и в предходните такива е ясно изразена волята на г-жа В. и наследниците й, че не потвърждават извършените от нейно име без представителна власт действия. Това прави разпоредителната сделка относително недействителна по отношение на продавача, на осн. чл. 42 , ал.2 ЗЗД, съобразно задължителната съдебна практика по чл. 290 ГПК./така решение № 285/28.09.2011 год. по гр.д. 1033/2010 год. на ІІІ ГО на ВКС: „Договорът, сключен при липса на надлежна представителна власт е относително недействителен - правните действия, извършени от лице без представителна власт не са нищожни, тъй като могат да бъдат потвърдени от представлявания, или налице е висяща недействителност на сделката до потвърждаването й и от лицето, от чието име е сключена, а ако мнимо представляваният откаже да потвърди договора, недействителността се стабилизира като се трансформира в относителна, а не в абсолютна нищожност, която може да е само изначална и несанируема. Т.е. предявеният иск с правно основание  чл. 42, ал. 2 ЗЗД е установителен, а не конститутивен.”/.

Следва да бъде уважен главният иск, а поради несбъдване на процесуалното условие за разглеждане на иска по чл. 26, ал.2 ЗЗД, по същия съдът не следва да се произнася.

Сделката следва да се обяви за изцяло недействителна, доколкото волеизявлението по нея е на К. В.  Ето защо, последващо споразумение с П.В. и ответницата по исковете Д. е иревантно по делото – той не е титуляр по атакуваната сделка и не може да се прави извод дали тази сделка е щяла да се сключи по отношение на неговата ¼ ид.ч. от имота.

При несъвпадане изводите на ОС с тези на въззивната инстанция, решението следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което искът по чл. 42, ал.2 ЗЗД да се уважи, като на ищците се присъдят всички разноски за двете инстанции.

Предвид горното, съдът

                                      РЕШИ :

 ОТМЕНЯ решение 50/21.04.2016 год. по гр.д. 247/2015 год. на ОС Търговище, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че СДЕЛКАТА продажба на недвижим имот, сключена между К. Й. В., б.ж. на гр.Шумен, представлявана от пълномощник А. С. от гр.Шумен, и Я.Д., на 04.11.2010г. с нотариален акт № 143, т.V, д. № 778/2010г. на зам.нотариус по заместване на  24 нотариус в гр.Шумен, с който К. Й. В., действаща чрез пълномощника си А. А. С., съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 8498 и 8499, том 3, № 31/17.08.2010г. на нотариус С. С. с рег. № 24 на НК продал на Я.В.Д. недвижим имот, представляващ двуетажна жилищна сграда с идентификатор № 83510.661.54.1 по кадастралната карта на гр.Шумен  със застроена площ на всеки етаж от 94 кв.м. заедно с изба от 50 кв.м.и право на строеж в общински поземлен имот с ИН 83510.661.54.1., намиращ се в гр.Шумен, ул. „Софийско шосе“ №19 за сумата 40 000 лв., е недействителна по отношение на продавача, поради липса на представителна власт, на осн. чл. 42, ал.2 ЗЗД;

ОСЪЖДА Я.В.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Б.Т., ЕГН **********, направените разноски по делото в размер на 1321 лв., от които 877 лв. за първата инстанция и 444 лв. за втората инстанция; и на С.Б.Т., ЕГН **********, направените разноски пред първата инстанция в размер на 88,80 лв., на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :