ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

536

Гр.Варна,28.08.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на ….08.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 417 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 417/2019 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на Б.И.М., подадена чрез адв. В.К., против определение № 643 от 26.07.2019 г. по в.гр.д. № 510/2019 г. по описа на ДОС.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалния и на материалния закон и е молила за отмяната му.

Частната жалба е подадена в срок, но доколкото същата е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, същата е недопустима.

Производството по в.гр.д. № 510/2019 г. по описа на Добричкия окръжен съд е образувано по  реда на чл. 435, ал.2 от ГПК по частна жалба на М.А.Г. и Н.Г.Г. против действия на ЧСИ. С обжалваното пред настоящата инстанция определение, окръжният съд е издал искани удостоверения на жалбоподателите, насрочил е разглеждането на делото в открито съдебно заседание и е спрял на осн. чл. 438 от ГПК действията по изпълнителното дело. Така постановеното определение е необжалваемо.

 Според чл. 274, ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона. Обжалваното определение нито прегражда хода на производството, нито е от изрично предвидените като обжалваеми в закона. Съгласно разпоредбата на чл. 438 ГПК подаването на жалба срещу действията на съдебния изпълнител не спира изпълнението, поради което е предвидена възможност изпълнението да бъде спряно до произнасянето по законосъобразността на атакуваното изпълнително действие. Производството по молбата по чл. 438 ГПК за спиране на действията по изпълнението е част от предвидената в закона защита срещу изпълнението чрез жалба срещу действията на съдебния изпълнител – чл. 435438 ГПК и следва съдопроизводствения ред на производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител, което се развива пред окръжния съд по мястото на изпълнението /чл. 436, ал. 1 ГПК/. С оглед еднаквия съдопроизводствен ред, по който се разглеждат жалбата срещу действията на съдебния изпълнител и молбата за спиране на изпълнението, актът на окръжния съд, с който съдът се произнася по искането за спиране на изпълнението по чл. 438 ГПК не подлежи на обжалване. В тази насока е многобройната и трайна съдебна практика (определения на ВКС по ч.гр.д.№ 2745/2018 г., IV г.о.; ч.т.д. № 46/2019 г., I т.о.; ч.т.д. №1582/2018 г., I т.о.).

По тези съображения, настоящото производство, като образувано по недопустима жалба, следва да бъде прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Б.И.М., подадена чрез адв. В.К., против определение № 643 от 26.07.2019 г. по в.гр.д. № 510/2019 г. по описа на ДОС и ПРЕКРАТЯВА настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: