ОПРЕДЕЛЕНИЕ

536

21.08.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.08. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 418 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от «АЛФА 04» ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103916857, представлявано от К.В.Ш., срещу определение № /13.07.2015 г. по гр.д. 1968/2015 год. на ВОС, с което на осн. чл. 130, ал.1 ГПК  е прекратено като недопустимо поради липса на правен интерес производството по исковата молба на същото дружество срещу „ХАЙ-ОЙЛ” ЕООД, ЕИК103600275, в несъстоятелност, гр. София, и НАП София, за установяване на право на собственост на ищеца върху недвижими имоти в гр. Варна, при претендирано придобивно основание давностно владение в качеството добросъвестен владелец с начална дата на владението 23.03.2005 год., на осн. чл. 79, ал.1 ЗС, евентуално давностно владение в десетгодишен период със същата начална дата, на осн. чл. 79, ал.2 ЗС.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, а на делото да се даде ход. Твърди се, че е налице правен интерес от водене на иска.

Поради етапа на производството все още не са конституирани насрещни страни.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по главни и евентуални положителни установителни искове за собственост върху недвижими имоти, за които ищецът твърди, че през 2005 год. е придобил чрез покупко-продажба от ответника. Впоследствие, обаче, ответното дружество влязло в процедура по несъстоятелност и сделката покупко-продажба била обявена с влязло в сила решение за недействителна по отношение на масата на несъстоятелността, като извършена в подозрителния период, на осн. 646, ал.2, т.4 ТЗ. Твърди се, че имотите са във владение на ищеца, а синдикът на дружеството в несъстоятелност не ги е ревандикирал, но към тях ще бъде насочено принудително изпълнение за осребряването им,с оглед производството по несъстоятелност. Твърди се, че е налице владение, повече от 10 години от страна на ищеца, което е необезпокоявано, в първите пет години – и добросъвестно.

За да обоснови правния си интерес от предявения иск в допълнителната си молба ищецът е изложил фактите в хронологичен ред, а именно: с Решение № 180/20.04.2010 год. по т. д. №1417/2009 год. на Варненски Окръжен Съд, „ХАЙ ОЙЛ" ЕООД, ЕИК 103600275, е обявено в неплатежоспособност и от дата 01.01.2005 год., обявено е в несъстоятелност, прекратена е дейността му и е постановена обща възбрана и запор на имуществото му. Одобрен е списък на приетите предявени вземания на кредиторите по несъстоятелността на дружеството.

Ищецът е придобил недвижимите вещи, предмет на иска, по Нотариален акт за покупко-продажба № 24 том.II, рег. № 1126 дело № 224/23.03.2005 год. на Нотариус Росица Табакова, вписан в АП-Варна  под № 138, том.ХХ, дело № 4694/23.03.2005 год. от ответното дружество в несъстоятелност.

С Решение № 763/17.05.2012 год. по т. д. №2500/2011 год. на ВОС, е обявена за относително недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „ХАЙ ОЙЛ" ЕООД - ВАРНА /в несъстоятелност/, извършената от длъжника след началната дата на неплатежоспособността - 01.01.2005 год., обективираната в описания по-горе нотариален акт договор

В качеството си на трето лице, придобило вещни права преди 16.09.2011 год. - датата на завеждане на делото с чието решение е прогласена относителната недействителност на сделката - търг. д. №2500/2011 год. на ВОС и вписване на исковата молба, по повод на която е образувано същото, „АЛФА 04" ЕООД претендира да притежава права, противопоставими на тези на кредиторите на несъстоятелността на „ХАЙ ОЙЛ" ЕООД /в несъстоятелност/, т. е. на ответниците по настоящия иск.

Действително, ищецът е придобил имота чрез правна сделка, която е обявена за относително недействителна по отношение на кредиторите на неговия праводател, обявен в несъстоятелност  по реда на чл.646 ал.2 т.4 от ТЗ. Целта на иска е защита интереса на кредиторите на обявеното в несъстоятелност дружество и попълване масата на несъстоятелност.

Правният интерес от водене на иска произтича от това, че всеки бъдещ купувач по евентуална публична продан на имотите ще бъде правоприемник на обявеното в несъстоятелност дружество и на него ищецът може евентуално да противопостави ефекта на бъдещо решение в негова полза. Допълнителен аргумент в тази насока е и липсата на активност от страна на синдика на дружеството в несъстоятелност за ревандикиране на имотите, обект на спор, което по принцип би следвало да се случи преди принудителното изпълнение, поради което и ищецът няма възможност за друг вид защита на твърдяните си права при тази фактическа обстановка, щом владее имотите.

Предявените искове са допустими, основателността им не следва да се обсъжда на този етап в процеса.

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде отменен.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение №/13.07.2015 г. по гр.д. 1968/2015 год. на ВОС И ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от ОС Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: