ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

495

Гр.Варна, 19..08.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18.08.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

            Женя Димитрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 418 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба вх. № 26073 от 27.08.2015 г., подадена от „И.” ООД и по частна жалба вх. № 27677/14.09.2015 г. от Г.С. –П., Т.П., „Т.” ООД, ЕТ „Т.-Л. –Г.С.” и Я.  П. против определение № 2973 от 18.08.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1995/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са оставени без разглеждане въззивните им жалби срещу действията на частен съдебен изпълнител С.Д., изразяващи се в провеждане на публична продан на недвижими имоти по изп.дело № 20127180403191.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че частната жалба вх. № 26073 от 27.08.2015 г., подадена от „И.” ООД е нередовна, тъй като същата е подадена чрез пълномощника Г.С. – П., за която липсват доказателства да разполага с юридическа правоспособност. Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Варна за изпълнение на задълженията по чл. 262, ал.1 от ГПК с оглед представяне на доказателства за юридическа правоспособност на пълномощника, респективно за приподписване на частната жалба от законния представител на дружеството – жалбоподател (в съответствие с чл. 30 и чл. 32 от ГПК).

 След изпълнение на указанията, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 418/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: