О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№596

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 26.09.2019г.в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 418/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от КПКОНПИ чрез процесуалния й представитнел Г. Димитрова-Г. – главен инспектор в ТД гр.Варна, срещу определение № 286/20.06.2019 год по гр.д. № 41/2019 год на Окръжен съд Разград, г.о., с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Към настоящия казус приложими са разпоредбите на ЗОПДНПИ (отм), на основание § 5, ал.1 от ЗПКПНПИ.

Съгласно чл. 21 от ЗОПДНПИ (отм) производство по този закон се образува, когато след проверка може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Самата проверка като етап от производството по отнемане започва с акт на директора на съответната териториална дирекция на комисията въз основа на уведомление от органите по чл. 24 и 25 от закона и при наличие на визираните в чл. 22 и чл. 23 хипотези. Разпоредбата на чл. 27 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм) предвижда, че проверката по чл. 21 продължава до една година и може да бъде продължена еднократно с още 6 месеца по решение на комисията.

Правният въпрос, който се поставя и е обуславящ изхода на спора е относно характера на срока по чл. 27 от ЗОПДНПИ (отм).

Въпреки, че неспазването му не е скрепено със  санкция (както това е направено в разпоредбата на чл. 74 ал.4 от ЗОПДНПИ), категорично определения краен срок – до една година и забраната за продължаването му с не повече от шест месеца, дават основание да се приеме, че така дефиниран, срокът е от категорията на т.нар. решителни, преклузивни срокове. В този смисъл е решение 323/18.01.2018 год по гр.д. № 5291/2016 год на ВКС на РБ, четвърто г.о., което е относимо към настоящия казус, въпреки, че е постановено във връзка с приложението на ЗОПДИППД (отм). По отношение характера и значението на проверката в рамките на производството по отнемане на незаконно придобито имущество и характера на срока за нейното приключване, между двата закона не съществуват принципни различия.

В конкретния случай срещу Л.В.Т. е образувана проверка с Протокол № ТД04ВА/УВ-873/16.01.2017 год за установяване на значително несъответствие в имуществото, въз основа на постъпило уведомление по чл. 25 ал.1 от ЗОПДНИ (отм) от Окръжна прокуратура Разград с вх.№ УВ-69/05.01.2017 год за привличане на лицето като обвиняем и внесен обвинителен акт срещу него за престъпление по чл. 255 ал.1 пр.1 и 2 т.1 от НК. Съгласно чл. 27 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм) във вр. с чл. 25 ал.1 от същия закон, проверката продължава до една година с възможност за еднократно продължаване за срок до шест месеца, за каквото няма данни по делото. След приключване на проверката, на осн. чл. 61 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм) директорът на съответната териториална дирекция е длъжен да изготви доклад, въз основа на който комисията взема решение за прекратяване на производството по преписката, или за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане на незаконно придобито имущество. По силата на посочените законови разпоредби, проверката е следвало да приключи в срок до 05.01.2018 год, но не по-късно от 16.01.2018 год, т.е една година след постъпване на уведомлението от прокуратурата, респ. от протокола за образуване на проверката. Решението на комисията за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество срещу ответника е издадено под № 743/19.09.2018 год – след изтичане на преклузивния срок.

Съобразявайки тези факти, първоинстанционният съд правилно е приел, че правото на  държавата да предяви иск за отнемане на имущество на проверяваното лице е преклудирано и е прекратил производството по делото.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 286/20.06.2019 год по гр.д. № 41/2019 год на Окръжен съд Разград, г.о., с което производството по деото е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от собщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.