ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

478

 

гр.Варна, 11.09.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 11 септември 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Хорозова

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 419  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 419/2013 г. на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК и е образувано по частна жалба на „Автодан” ЕООД гр.Шумен, подадена чрез адв. С.С. ***, против определение от 24.07.2013 г., постановено по в.гр.д. № 408/2013 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалбата му срещу действието на частния съдебен изпълнител Я. Д. по изпълнително дело № 20127740400043, а именно: определените със сметка № 20083/23.05.2013 г. такси и разноски.

Жалбоподателят е настоявал, че определението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно, поради което е молил за отмяната му и за произнасяне по същество от апелативния съд с присъждане на всички сторени в двете производства разноски и адвокатски хонорар. Сочил е, че окръжният съд неправилно прекратил производството поради недопустимост на жалбата, приемайки, че липсва изрична разпоредба за обжалваемостта на това действие на съдебния изпълнител. Развил е съображения, че произнасянето по разноските в изпълнителното производство не било изпълнително действие и защитата срещу него не била визирана в чл. 435, ал.1 от ГПК, а се уреждала от общите правила за отговорността за разноските. Затова, той разполагал с право на жалба срещу постановлението за разноските.

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител, като неизгодно за него и е редовна. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:

Жалбоподателят е взискател по изпълнително дело №№ 20127740400043 по описа на ЧСИ Я. Д., с район на действие ОС - Шумен, образувано по молба на взискателя „Автодан” ЕООД. С постановление от 20.05.2013 г., изпълнителното производство е било прекратено на основание чл.433, ал.1, т.2 ГПК /взискателят е поискал това писмено/ и съдебният изпълнител е съставил сметка  № 20083/23.05.2013 г. за дължимите от него такси и разноски. Съобщението му е било връчено на 23.05.2013 г. и в едноседмичния срок, постановлението за разноските е било обжалвано от взискателя пред окръжния съд.

Действително, в разпоредбата на чл. 435, ал.1 от ГПК постановлението за разноските не е изрично визирано като подлежащо на обжалване от взискателя действие на съдебния изпълнител. Отговорността за разноските, обаче не съставлява същинско изпълнително действие. Въпросът за разноските се поставя във всяко съдебно производство, поради което и уредбата му в новия ГПК е в част първа „Общи правила”. Тази част важи както за исковия процес, така и за изпълнителното производство, като задължението на взискателя за разноските е уредено в чл. 79, ал.1, т.1 и т.2 ГПК. Именно защото произнасянето на съдия-изпълнителя за разноските не е насочено към осъществяване на притезанието по изпълнителното основание, а е реализация на общия принцип за отговорност за разноски, то и жалбата срещу това действие е допустима на общо основание. В тази насока е и трайната съдебна практика /включително и посочената от жалбоподателя/, според която защитата срещу постановлението за разноските се осъществява чрез жалба срещу действието на съдебния изпълнител и е недопустим установителен иск за недължимостта на разноските в изпълнителното производство.

Поради изложените съображения, жалбата на взискателя срещу постановлението за разноските е била допустима и същата е подлежала на разглеждане от окръжния съд по същество. Като е прекратил производството по делото без да разгледа жалбата, окръжният съд е процедирал неправилно, поради което определението му за прекратяване подлежи на отмяна. Делото следва да бъде върнато на окръжния съд за произнасяне по същество на жалбата срещу постановлението за разноските в изпълнителното производство. Претендираните разноски във връзка с обжалването, следва да бъдат съобразени от окръжния съд с оглед резултата от произнасянето по същество.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение от 24.07.2013 г., постановено по в.гр.д. № 408/2013 г. по описа на Шуменския окръжен съд и ВРЪЩА  делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата на „Автодан” ЕООД гр.Шумен срещу действието на частния съдебен изпълнител Яница Джинджева по изпълнително дело № 20127740400043, състоящо се в определяне със сметка № 20083/23.05.2013 г. на такси и разноски в изпълнителното производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: