ОПРЕДЕЛЕНИЕ

541

29.08.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29.08. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ П.;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 419 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от «САЦ – ВАРНА” ЕООД, Варна, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 619/08.03.2016 год. на ОС Варна по в.гр.д. 250/2016 год., с което е прекратено производството по подадената жалба от същите лица срещу  действията на ЧСИ Н. Г. с рег. № 716, на „САЦ – Варна“ ЕООД, с ЕИК 202132675 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. Трошево, ул. Гео Милев, бл. 83, вх. 1, ет. 8, ап. 35, срещу отказа на частния съдебен изпълнител Н. Г. с рег. № 716 с район на действие района на Окръжен съд – Варна по изпълнително дело № 20127160401160, обективиран в Протокол за обявяване на купувач от 29.10.2015 год., да обяви дружеството–жалбоподател за купувач от публична продан на недвижим имот, представляващ терен с площ 4 024, 00 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135 4510.835 по КК на гр. Варна, със стар идентификатор УПИ XV-41038 от кв. 30 по плана на ЗПЗ – гр. Варна, при съседи: 10135.4510.448; 10135.4510.836; 10135.4510.781; 10135.4510.908, заедно с изградените в него сгради, съставляващи обекти с идентификатори 10135.4510.835.1 и 10135.4510.835.2.. Твърди се в жалбата, че определението е неправилно, тъй като обжалваното действие било отказ да се извърши изпълнително действие, от една страна, от друга страна, жалбоподателят бил присъединен взискател, в качеството си на заложен кредитор по договор за особен залог. Твърди се, че съдът се е произнесъл и по оплаквания, които не са направени. Иска се отмяна на определението за прекратяване, произнасяне по същество.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни, като писмен отговор е постъпил от «Уникредит Булбанк» АД, гр. София, в който жалбата се оспорва.

Останалите страни по изпълнението не са изразили становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на „САЦ – Варна“ ЕООД, с ЕИК 202132675 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, срещу отказа на частния съдебен изпълнител Н. Г. с рег. № 716 с район на действие района на Окръжен съд – Варна по изпълнително дело № 20127160401160, обективиран в Протокол за обявяване на купувач от 29.10.2015 год., да обяви дружеството–жалбоподател за купувач от публична продан на недвижим имот, представляващ терен с площ 4 024, 00 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135 4510.835 по КК на гр. Варна, със стар идентификатор УПИ XV-41038 от кв. 30 по плана на ЗПЗ – гр. Варна, при съседи: 10135.4510.448; 10135.4510.836; 10135.4510.781; 10135.4510.908, заедно с изградените в него сгради, съставляващи обекти с идентификатори 10135.4510.835.1 и 10135.4510.835.2. Пред ОС са направени оплаквания, че обжалваният отказ е незаконосъобразен. Твърди се, че жалбоподателят е присъединен взискател съгл. чл. 459, ал. 2 ГПК, като заложен кредитор по договор за особен залог, вписан в ТР и в ЦРОЗ и вписано в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество; вземането му към един от длъжниците по изпълнението – „Сити ауто център Варна“ АД- Варна /собственик на изнесения на публична продан недвижим имот/, обезпечено с договора за особен залог, надвишава задатъка за участие в публичната продан на гореописания имот, поради което и при участие в наддаването дружеството – жалбоподател не дължи задатък, съгласно чл. 489, ал.1, изр. второ ГПК. Като е приел обратното и е обявил за невалидно наддавателното предложение, подадено от „САЦ – Варна“ ЕООД, с ЕИК 202132675 със седалище гр. Варна и съответно е обявил публичната продан за нестанала, вместо да обяви жалбоподателя за купувач, поради липса на други наддавачи, ЧСИ е постановил незаконосъборазен отказ. Иска се да се отмени отказа на ЧСИ Н. Г. изпълнително дело № 20127160401160, обективиран в Протокол за обявяване на купувач от 29.10.2015, да обяви „САЦ – Варна“ ЕООД, с ЕИК 202132675 със седалище гр. Варна за купувач от публична продан на недвижим имот, представляващ ТЕРЕН с площ 4 024, 00 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135 4510.835 по КК на гр. Варна, със стар идентификатор УПИ XV-41038 от кв. 30 по плана на ЗПЗ-гр.Варна, при съседи: 10135.4510.448; 10135.4510.836; 10135.4510.781; 10135.4510.908, заедно с изградените в него сгради, съставляващи обекти с идентификатори 10135.4510.835.1 и 10135.4510.835.2.

          В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК останалите страни по изп. дело –взискателят „Уникредит Булбанк“ АД – София и длъжниците по изпълнението – „Сити ауто център Варна" АД; „Нет Инс Брокер" ЕООД; „Сити Лизинг" ЕООД; „Словениан Трейд анд Адвартайзинг Проджект" ООД; „Интерактив Бизнес Партнерс" АД; „Вендор" ООД; „Доктор Колор Ауто" ООД; „Сити Ауто Център" ЕООД; „Вива Ауто" ООД; „Авто Академия" ООД; и четири физически лица не са депозирали възражения по жалбата.

           В писмени мотиви по обжалваните действия ЧСИ Н. Г. е изразил становище за недопустимост на жалбата, тъй като е насочена срещу неподлежащо на обжалване действие – отказът на съдебния изълнител да признае наддавателно предложение за валидно поради невнесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена, от която да започне наддаването, не е сред отказите по см. на чл. 435, ал. 1 ГПК, които взискателят може да обжалва. В евентуалност излага мотиви за неоснователност на жалбата.

           От фактическа страна по делото се установява, че изп.дело № 20127160401160 по описа на на ЧСИ Н. Г. с рег. № 716 е образувано на 14.09.2012 год. по молба на „Уникредит Булбанк“ АД – София и представен изп. лист и заповед за незабавно изпълнение по ч. гр. дело № 12157/2012 год. на РС Варна, с който „Словениан трейд анд ентерпрайз проджект” ООД, „Интерактив бизнес партнерс” АД, „Вендор” ООД, „Доктор Колор Ауто” ООД, „Сити лизинг” ЕООД, „Сити ауто център” ЕООД, „Вива ауто” ООД, „Нет инс брокер” ЕООД, „Авто академия” ООД, «Сити ауто център Варна», АД, и четири физически лица са осъдени да заплатят солидарно на „Уникредит Булбанк“ АД сумата от 2 960 797, 03 евро, включваща непогасени главници в размер на 2 850 000 евро, договорна лихва за периода от 20.04.2012г. до 21.08.2012г. в размер на 96 547, 03 евро и 14 250 евро такси по кредита, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 23.08.2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и разноски по делото в размер на сумата от 115816, 31 лева. По искане на взискателя изпълнението е било насочено и върху няколко ипотекирани в полза на банката имоти, вкл. и върху недвижим имот, представляващ терен с площ 4 024, 00 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135 4510.835 по КК на гр. Варна, със стар идентификатор УПИ XV-41038 от кв. 30 по плана на ЗПЗ – гр. Варна, при съседи: ПИ с идентификатори 10135.4510.448; 10135.4510.836; 10135.4510.781; 10135.4510.908, заедно с изградените в него сгради, съставляващи обекти с идентификатори 10135.4510.835.1 и 10135.4510.835.2 по КК на гр. Варна, собственост на „Сити ауто център-Варна” АД – Варна.

          След извършен на 27.10.2012 год. опис на имота са били насрочени няколко публични продани, обявени за нестанали поради липсата на купувачи.

          По молба на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД- София от 15.05.2015 год. е насрочена публична продан на гореописания имот за времето от 28.09.2015 год. до 28.10.2015 год. при начална цена, от която да започне наддаването в размер на 2 775 400 лева.

           С молба от 05.08.2015 год. „САЦ – Варна“ ЕООД, гр. Варна е поискал да бъде присъединен като взискател, на осн. чл. 459, ал. 2 ГПК, като заложен кредитор на длъжника „Сити ауто център-Варна” АД – Варна въз основа на договор за залог на търговско предприятие от 28.11.2012 год. Към молбата е представено и удостоверение от ЦРОЗ за вписано в регистъра заявление на заложния кредитор за пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на длъжника „Сити ауто център-Варна” АД – Варна. С разпореждане на ЧСИ от 10.08.2015 год. „САЦ – Варна“ ЕООД – Варна е присъединен като взискател по изп. дело, на осн. чл. 459, ал. 2 ГПК.  

           Видно от протокола по чл. 492, ал. 1 ГПК от 29.10.2015 год. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения, в срока по чл. 488 ГПК за изнесения на публична продан имот е постъпило едно наддавателно предложение – от „САЦ – Варна“ ЕООД – Варна за сумата от 2 775 401 лева. С оглед липсата на внесен задатък за участие в проданта ЧСИ е обявил наддавателното предложение за невалидно и поради липсата на други наддавателни предложения е обявил публичната продан за нестанала. В протокола е вписано възражението на законния представител на дружеството – наддавач, че не дължи задатък.

       Основните въпроси, поставени в жалбата, са може ли съдът да преценява наличието на качеството взискател у жалбоподателя и без то е да е оспорено от някоя от страните, допустимо ли е да се обжалва атакуваното действие на ЧСИ.

       Отказът да бъде обявено едно лице за купувач на имот в публична продан, сам по себе си, не е предвиден като действие, което подлежи на обжалване. Не е било направено искане за извършване на изпълнително действие на страната в качеството й на всикател, от една страна.

Отказът да извърши определено действие ЧСИ би подлежал на обжалване от лице с качеството на взискател по делото – чл. 435, ал.1 ГПК. Съдът може и следва да прецени в производството по чл. 435 ГПК качеството на лицето-жалбоподател. Жалбата е недопустима и порази това, че жалбоподателят няма качеството на взискател, дори и при наличното постановление за присъединяването му. Съществува възможност по чл. 459, ал. 2 от ГПК заложният кредитор, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението, да се счита присъединен по право. В случая, обаче, предмет на особения залог е цялото търговско предприятие като съвкупност или търговско предприятие на длъжника. Кредиторът с учреден особен залог по чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗОЗ на търговско предприятие може да се ползва от правата по чл. 459, ал. 2 ГПК, само когато заложеното имущество е индивидуално определено. Когато е заложено търговско предприятие, както е в случая, заложни права върху отделен актив възникват едва след пристъпване към изпълнение - чл. 21, ал. 7 вр. чл. 20, ал. 2, чл. 33, ал. 1, т. 1 вр. чл. 32, ал. 3 от ЗОЗ" и то при направен избор за пристъпване към изпълнение върху конкретен актив от търговското предприятие, с оглед на различните способи за удовлетворяване на заложния кредитор. Заложният кредитор „САЦ – Варна“ ЕООД – Варна е избрал да се удовлетвори чрез пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на длъжника като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а не чрез пристъпване към изпълнение върху конкретен актив /към недвижимия имот, предмет на публичната продан/, поради което и няма качеството на присъединен по право взискател.

Жалбата е недопустима и подлежи на прекратяване.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 619/08.03.2016 год. на ОС Варна по в.гр.д. 250/2016 год..

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: