ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 504

 

                                     30.08.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  30 август 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател:  Пенка Христова

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                              

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 419 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК вр. чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на В.А.В. против определение № 1449/31.05.2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата му с вх. № 9267/30.03.2017 г. за възстановяване на срока за обжалване на определение № 82 от 11.01.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 722/2016 г. по описа на ВОС.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, поради нарушения на процесуалния закон, доколкото окръжният съд не се е съобразил с уточняващата му молба, с която е посочил, че настоява за изменение на определение № 82 от 11.01.2017 г., в частта с която съдът погрешно му е указал, че определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, вместо пред Варненския апелативен съд. Счита, че окръжният съд с обжалваното определение се е произнесъл по непредявено искане за възстановяване на срок за обжалване, вместо да разгледа молбата му за изменение на определението в горния смисъл. Молил е за отмяна на обжалваното определение и за връщане на делото на окръжния съд с указания за произнасяне по искането му изменение на определение № 82 от 11.01.2017 г. за обжалваемостта му пред Варненския апелативен съд.

Насрещната страна Община Аврен не е подала отговор на жалбата.

Подадената частна жалба е депозирана в срок, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С определение № 82 от 11.01.2017 г., постановено по в.ч.гр.д. №722/2016 г., Варненският окръжен съд е оставил без уважение молбата на В.В. по чл. 248 от ГПК за допълване в частта на разноските на определение № 2504/19.10.2016 г. постановено по същото дело. В определението е посочено, че същото може да се обжалва с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до страната. Съобщението с препис от определението е връчен на В. на 20.01.2017 г. На 30.03.2017 г. същият е депозирал молба до окръжния съд, с която е поискал изменение на определение № 82 от 11.01.2017 г. в частта, с която се определя съда за инстанционен контрол, както и възстановяване на срока за обжалване пред Варненския апелативен съд. С определение № 1177/28.04.2017 г., окръжният съд е оставил без движение молбата от 30.03.2017 г. и е дал на молителя едноседмичен срок с указания: да посочи какви са конкретните особени непредвидени обстоятелства, поради които е пропуснал срока за обжалване и които не е могъл да преодолее; да посочи причините поради които молбата за възстановяване на срока не е подадена в едноседмичен срок от съобщението за пропускането му и по смисъла на чл. 65 от ГПК да посочи всички обстоятелства, които обосновават молбата и доказателствата за основателността й. С последвалата уточняваща молба от 22.05.2017 г. В.В. е посочил, че молбата му се отнася за изменение на определение № 82 от 11.01.2017 г. в частта, с която съдът неправилно е определил инстанцията за контрол – вместо апелативен съд, касационен съд, както и че искането му не е продиктувано от пропуснат срок за обжалване на определение № 82 от 11.01.2017 г. и „непреодолимата“ сила е съда, както и че претендира „признаване на грешката, която ще доведе до правилно предоставяне на правото му обжалване пред компетентната инстанция“.

С обжалваното пред настоящата инстанция определение № 1449 от 31.05.2017 г., окръжният съд след като е преценил, че молбата от 30.03.2017 г. за възстановяване на срока за обжалване на определение № 82 от 11.01.2017 г. не отговаря на изискванията на чл. 65 от ГПК е оставил без разглеждане същата. С това определение, окръжният съд не е поставял за разглеждане и не се е произнесъл по молбата на настоящия жалбоподател от 30.03.2017 г. в частта й, съобразно уточнителната молба от 22.05.2017 г. за изменение на определение № 82 от 11.01.2017 г. в частта, с която съдът неправилно определил инстанцията за контрол – вместо апелативен съд, касационен съд.

Правилно, в жалбата си пред настоящата инстанция жалбоподателят сочи, че окръжният съд не се е произнесъл по искането му за изменение на определение № 82 от 11.01.2017 г. в частта, с която съдът неправилно е определил инстанцията за контрол – вместо апелативен съд, касационен съд, но неправилно е поддържал, че съдът  е разгледал молбата му за възстановяване на срок при уточнението от 22.05.2017 г., че не твърди да е пропуснал срока за обжалване. Напротив, именно поради липсата на обосноваващи молбата му твърдения по смисъла на чл. 65 от ГПК, окръжният съд е преценил същата за недопустима и я оставил без разглеждане. Т.е. липсва произнасяне от съда по същество на молба по чл. 65 от ГПК, поради което и оплакванията, че окръжният съд е разгледал и се произнесъл по незаявено искане по чл.65 от ГПК са неоснователни. Затова, обжалваното определение като постановено в съответствие с процесуалния закон е правилно и следва да бъде потвърдено. Доколкото, обаче окръжният съд изобщо не е поставил за разглеждане и не се е произнесъл по молбата на В.В. от 30.03.2017 г. в частта й, с която по съображения за допусната грешка той е искал от съда сам да измени определението си с № 82 от 11.01.2017 г. в частта на определената инстанцията за контрол, тази молба е висяща и по нея окръжният съд дължи произнасяне. В този смисъл, след връщане на делото, по тази молба окръжният съд следва да се произнесе.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1449/31.05.2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата му с вх. № 9267/30.03.2017 г. за възстановяване на срока за обжалване на определение № 82 от 11.01.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 722/2016 г. по описа на ВОС.

След връщане на делото, окръжния съд следва да се произнесе по молбата на В.В. от 30.03.2017 г. в частта й, с която по съображения за допусната грешка той е настоявал от съда сам да измени определението си с № 82 от 11.01.2017 г. в частта на определената инстанцията за контрол.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: