О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                               №  51          /28.01.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                   ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 42 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.407, ал.1, предложение първо от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д.Щ.Х. *** срещу разпореждане № 11555/29.11.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 1930/2008 година, с което е оставена без уважение молбата  й за издаване на нов изпълнителен лис за разноски по делото. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени и за издаде изпълнителен лист за претендираните разноски.

Насрещната страна А.А.К.-ответник по първоинстанционното производство и длъжник по първия изпълнителен лист, не е изразил становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното разпореждане, а по съществото на спора приема следното.

С молбата си до ВОС с вх.№ 31118/21.10.2013 година жалбоподателката е поискала издаване на изпълнителен лист за направени от нея и други разноски по производството пред ВОС и ВКС, освен тези за които е бил вече издаден изп. лист в размер на 2914.47 лева. От извършената справка по делата на различните инстанции се установява, че за претендираните сега разноски в размер 1142.40 лева, от които 1000.00 лева за адвокатска защита пред ВКС (виж л. 432 от делото на ВОС), че за тези разноски не е издаван осъдителен акт (диспозитив)  в полза на жалбоподателката, поради което няма и основание да се издаде изпълнителен лист-аргумент от чл.404, т.1 от ГПК. От друга страна производството по издаване на изпълнителен лист е самостоятелно двуинстанционно и макар същинският спор по посоченото гр.д.№ 1930/2008 година на ВОС да е разрешен по правилата на отменения ГПК, то настоящата молба за издаване на  изпълнителен лист е депозирана пред ВОС през 2013 година и правилно тя е разгледана по реда на действащия ГПК (виж о-ие 770/22.11.2012 година, о-ие № 126/21.03.2012 година, двете на ІІІ-то ГО на ВКС).

По изложените съображения частната жалба е неоснователна, а обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 11555/29.11.2013 година на Варненския окръжен съд, постановен по гр.д.№ 1930/2008 година.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.