ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

70

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    27.01.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 42/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Б.Н.Р. от гр.К. чрез процесуалния му представител адв. Т.М. от ВАК срещу определение № 569/10.12.2015 год по гр.д. № 561/2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е прекратено производството по делото. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

В мотивите към определението първоинстанционният съд е посочил, че ищецът няма правен интерес да води установителен иск за бащинство, тъй като произходът от бащата може да се установява само по реда на чл. 64 и 65 от СК – чрез припознаване, или чрез предявяване на иск по чл. 68 от СК, по който активно легитимирани са само майката или детето, но не и бащата.

Съдът не е съобразил твърдението на ищеца, че е предприел действия по припознаване на детето, като е подал пред Община Шумен заявление с вх.№ 45/04.09.2015 год, което обаче било оспорено от ответницата. Доказателството за това се намира на л.9 от първоинстанционното дело – писмо изх.№ 94-Б-135/15.09.2015 год от Община Шумен, с което уведомява ищеца за постъпилото оспорване.

В случая е налице хипотезата на чл. 66 ал.2 от СК, при която в случай на оспорване припознаващият може в тримесечен срок от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход.

От представеното уведомително писмо, въпреки че липсват данни за датата на връчване, се установява, че същото е издадено на 15.09.2015 год, а исковата молба е постъпила в съда на 29.09.2015 год, следователно тримесечният преклузивен срок не е изтекъл.

Поради това настоящият състав намира, че определението за прекратяване на производството поради липса на активна легитимация е неправилно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 569/10.12.2015 год по гр.д. № 561/2015 год на Окръжен съд Шумен и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.