О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

531

 

гр.Варна,     15.09.2017 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на петнадесети септември, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                        ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 420 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от представляващите „Теора“ ООД-Варна срещу определение № 1592/13.06.2017 г. по в.гр.д.№ 1279/17 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима жалба вх. № 625/19.01.2017г. срещу Протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач от 10.01.2017г. по изп. дело № 20127180403191 на ЧСИ Станимира Данова с рег. № 718 и с район на действие ВОС. Оплакванията са за незаконосъобразност, с молба за отмяна и за връщане на делото за ново разглеждане с указания за произнасяне по същество.

Отговор на частната жалба не е подаден.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Изп.д.№ № 20127180403191 е образувано въз основа на изпълнителен лист в полза на „Юробанк И Еф Джи България" АД срещу Г.Я.С.-П., Т. Янякиев П., „ТЕОРА" ООД,  ЕТ „Терра-лекс-Г.С." за солидарно заплащане на описаните в него суми.

Дружеството жалбоподател е длъжник по изпълнението. Разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК сочи възможност длъжникът да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещи или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноски. Действията по обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач не съставляват самостоятелни действия на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване. В този смисъл - т. 8 от ТР № 2 от  26.06.2015 г. по т.д.№ 2/2013г. на ОСГК на ВКС.

Правилен е извода на съда, че като атакуваща действие на съдебния изпълнител, изключено от обхвата на чл. 435, ал. 2 от ГПК, жалбата на длъжника по изпълнението се явява процесуално недопустима и на това основание следва да бъде оставена без разглеждане.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което съдът

 

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1592/13.06.2017 г. по в.гр.д.№ 1279/17 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима жалба вх. № 625/19.01.2017г. срещу Протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач от 10.01.2017г. по изп. дело № 20127180403191 на ЧСИ Станимира Данова с рег. № 718 и с район на действие ВОС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                         2.