О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

509/01.09.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 01. 09.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№421/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Ю.С.С., непълнолетен, действащ със съгласието на своята майка С.С.М., чрез процесуалния му представител адв.Р. Г. против определение №162/18.07.2017г., постановено по гр.д.№172/17г. по описа на СОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претен- дира се да бъде отменено и делото да бъде върнато на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№172/17г. по описа на СОС, гр.о. е образувано по предя - вен от Ю.С.С., непълнолетен, действащ със съгласието на своята майка С.С.М., против Б. Р. Г. и С.С.М. иск с пр.осн. чл.69 от СК за установяване на произхода на ищеца Ю.С.С. от Р. Г. С..В исковата молба се излага, че ищецът е заченат от съжителството между майка му С.С.М. и Р. Г. С..Последният е починал през 2013г. и негов зако- нен наследник понастоящем е единствено ответникът Б. Р.хан Г., непълнолетен, действащ със съгласието на майка си С.С. М., който е бил припознат от баща си Р. Г. С..Поради пропуск, обаче последният е пропуснал да припознае приживе и ищеца Ю.С.С., независимо, че е и негов биологичен баща, като според акта си за раждане понастоящем ищецът е с неустановен произход от бащата.Предвид изло - женото се претендира да се установи произхода на Ю.С.С. от баща Рейхан Гюлсевим Сали.

Съгласно нормата на чл.69 от СК произходът от бащата може да се установи с иск, предявен от майката в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието.Понастоящем ищецът, съгласно пред -ставеното удостоверение за раждане, е с неустановен произход от бащата и е непъл- нолетен - род. 2001г.Съгласно разясненията, дадени в т.2 от Постановление №5/78г. от 21.02.1979г. на ППВС /приложими, доколкото нормата на чл.39 от действащия към датата на постановяването му СК /обн. 1968г., отм. 1985г./ е с идентично съдържание като нормата на чл.69 от сега действащия СК/, детето има право да предяви своя иск до три години от навършване на пълнолетието си, но началният момент, от който то може да предяви този иск, не е от навършване на пълнолетие, а от датата на раж -дането му.Докато е малолетно искът следва да бъде предявен чрез неговия законен представител, след навършване на 14 годишна възраст и до 18 годишна възраст, т.е. докато е непълнолетно, то съгласно нормата на 331, ал.2, вр. чл.319 от ГПК може да предяви иска си и само без попечителско съдействие/в този см. и ППВС №5/78г. с идентичните текстове на действащия тогава ГПК/.В настоящия случай за ищеца не е изтекъл предвиденият в закона краен срок - три години от навършване на пълноле - тие, за да предяви иска си с пр.осн. чл.69 от СК, чийто начален срок е датата на раж -дането му, предвид което и съдът приема, че така предявеният иск е допустим. Разграничението относно началния момент, от който текат сроковете по чл.62, ал.4 от СК/по иск за оспорване на бащинство/ и чл.69 от СК/по иск за установяване на бащинство/ е дадено и в мотивната част на ТР №2/05.02.2015г. по т.д.№2/14г. на ОСГК на ВКС.

По изложените съображения съдът приема, че неправилно с обжалваното опре -деление е прието, че искът е недопустим, т.к. ищецът не е навършил пълнолетие и производството по делото е прекратено, поради което същото следва да бъде отме -нено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №162/18.07.2017г., постановено по гр.д.№172/17г. по описа на СОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: