Р Е Ш Е Н И Е

112

гр.Варна, 07 .09.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07 .09.2018г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                       ДАРИНА МАРКОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№421/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена от П.К.И. чрез процесуалния й представител адв.Д.Панайо - това жалба против решение №868/16.05.2018г., постановено по в.гр.д.№422/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е отменено разпределение от 24.02.2017г. по изп.д. №20127110401150 по описа на ЧСИ Д. П.-*** действие-Окръжен съд Варна и вместо него е извършено ново разпределение на сумата от 28 885лв. - цена от публична продан на недвижим имот, както следва: 1/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД - сумата от 4 194, 24лв., от която 20, 90лв. -неплатени такси към ЧСИ; 200лв. - за възнаграждение на в.л.; 1 725, 10лв. - платени разноски/такси и възнаграждение за в.л./ за взискателя „Сибанк”ЕАД; 2 248, 24лв.-такса по т.26 от ТТРЗЧСИ; 2/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД - сумата от 495, 09лв. за община Варна; 3/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД - сумата от 24 195, 67лв. за взискателя „Сибанк”ЕАД.В жалбата се твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и поради необоснованост. Поддържа се, че неправилно в разпределените на взискателя сторени разноски в изп.производство са включени всички авансово платени от него разноски по делото, независимо, че не всички те са били сторени във връзка с реализирания изпълни -телен способ, от които е получена сумата, подлежаща на разпределение.Сумата от 1 725, 10лв. включва предимно такси по т.4, т.5 и т.20 от ТТРЗЧСИ и такса по т.10 от същата тарифа.Последната такса-такава за заличаване на възбраната върху нед -вижимия имот не се дължи, т.к. принудителното изпълнение приключва с постанов -лението за възлагане, а ЧСИ няма задължение да заличи наложената възбрана. Включени са такси за уведомяване на взискателя и присъединения взискател за изготвеното постановление за възлагане, които са недължими, т.к. същите нямат право да го обжалват, освен ако не са участвали като наддавачи.Включени са такси за уведомяване на взискателя и присъединения взискател за насрочване на публичните продани за имота, които са недължими, т.к. ЧСИ няма задължение да  уведомява взискателя за насрочване на проданта, а само ако тя е нестанала. Включени са 2 бр. такси за оглед по т.20 от ТТРЗЧСИ.Таксата  е недължима, т.к. в ТТРЗЧСИ не е предвидена такса „за оглед”, а опис на вещта се извършва веднъж в хода на изпълнението.Нова такса за опис се събира само ако има преминаване на изпълнението от една вещ към друга и то, ако е бил извършен опис.Недължимо са включени такси за уведомяване на взискателя за насрочен оглед и такси за адми - нистриране на жалба.Недължимо са включени такси за съобщения за отменени действия на ЧСИ - общо 96лв.Недължимо са включени такси за администриране на жалби - общо 60лв.Недължимо са включени такси за съобщения, които нито са изготвяни, нито изпращани - общо 48лв.Така недължимо са включени суми общо от 897, 10лв., без същевременно да е било изготвяно постановление за разноски, за да може длъжникът да възрази относно дължимостта на същите.В разпределената в полза на взискателя сума с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД не е посочено със същата каква част от дължимите главница, лихви и разноски в гражданското производство се погасява.Устно ЧСИ е уведомил страната, че погашението е по реда на чл.76, ал.2 от ЗЗД.Последното е неправилно, т.к. вземането по чл.86, ал.1 от ЗЗД/в случая законната лихва върху главницата по ИЛ/ има обезщетителна функция и не следва да се квалифицира като лихва по чл.76, ал.2 от ЗЗД.Поред -ността на погасяването му, когато се дължи наред с друго еднородно задължение, се определя по правилото на чл.76, ал.1 от ЗЗД, предвид което със сумата следва да бъдат погасени неолихвяемите суми по ИЛ и разноските в гражданското произ - водство, а остатъкът да се отнесе за погасяване на главницата.Поддържа и, че неправилно е изчислен размерът на таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ, т.к. не е прис -падната авансово платената такса за опис от 540лв. в нарушение на чл.73, ал.4 от ГПК.Отделно от изложеното, дори и размерът на тази такса да е по-висок от посочения от ЧСИ, съдът не би следвало да влошава положението на жалбопо -дателя при обжалването.Претендира се решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени извършеното от ЧСИ разпределение и му се дадат задължителни указания за извършване на законосъобразно разпреде -ление.Претендират се разноски.

В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК въззиваемата страна „ОББ”АД/като правоприемник на „Сибанк”ЕАД/чрез процесуалния предста -вител ю.к. Н.П. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ВОС е образувано по подадена жалба вх.№6391/27.02. 2017г. от П.К.И. против разпределение от 24.02.2017г. по изп.д. №20127110401150.

 В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК „Сибанк”ЕАД чрез процесуалния представител ю.к. Н.П. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпределение да бъде потвърдено.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Производство по изп.д.№20127110401150 е образувано на 14.11.2012г. по молба на „Сибанк”ЕАД против П.К.И. въз основа на изп.лист от 13.11. 2012г., издаден в заповедно производство по ч.гр.д.№16219/12г. по описа на ВРС, с който П.К.И. е осъдена да заплати на „Сибанк”ЕАД сумата от 15 532, 40 евро, дължима по договор за банков кредит от 15.12.2010г.; сумата от 444, 54 евро, представляваща просрочена договорна лихва за посочения в ИЛ период; сумата от 128, 99 евро, представляваща просрочена наказателна лихва за посо - чения в ИЛ период, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.11. 2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и съдебни разноски - 630, 01лв.+765лв.Присъединен взискател по право в така образуваното изпълни -телно производство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжника публични вземания съгласно издаденото удостоверение по чл. 191, ал.4 от ДОПК. Присъединен взискател по реда на 456, ал.1 от ГПК е „Фронтекс интернешънъл” ЕАД въз основа на удостоверение от 17.02.2016г. за вземането си към П.К.И. по изп.д.№20127110401215.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Детелина”№7, ет.1, представляващ магазин с иденти -фикатор 10135.2553.207.1.18, собственост на В. М. Д., учреди -ла върху имота с н.а.№181/15.12.2010г. договорна ипотека в полза на „Сибанк”ЕАД за обезпечение вземането й по договор за банков кредит от 15.12.2010г., сключен с П.К.И., за дълга, по който е издаден цитираният ИЛ.

ПДИ до длъжника е връчена на 04.12.2012г., а до ипотекарния длъжник на 12.12. 2012г.Имотът първоначално е описан на 19.12.2012г.В периода 2013г.-2016г. са проведени няколко продани, обявени за нестанали поради неявяване на купувачи, както и една извършена продан, по която с решение по в.гр.д.№1719/14г. по описа на ВОС е отменено издаденото постановление за възлагане от 21.03.2014г.По искане на взискателя е насрочена и проведена публична продан за периода 09.10. 2016г.-09.11.2016г. с начална тръжна цена 28 794лв.С протокол от 10.11.2016г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот Зорница Емилова М. за предложената от нея цена от 28 885 лв.След внасяне на дължимия остатък от продажната цена с поста -новление от 14.11.2016г. недвижимият имот й е възложен.Постановлението е вляз - ло в сила.

С обжалваното разпределение сумата 28 885 лв. е разпределена от ЧСИ както следва:  1/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД: сумата от 20, 90лв. - неплатени такси към ЧСИ по т.31 от ТТРЗЧСИ; сумата от 200лв. - за възнаграждение на в.л. за изготвени актуализации на оценката на недвижимия имот; 1 725, 10лв. - платени авансово разноски/такси-1625, 10лв. и възнаграждение за в.л.-100лв./ за взискателя „Сибанк”ЕАД; 2/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД - сумата от 495, 09лв. за община Варна; 3/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД - сумата от 24 502, 64лв. за взискателя „Сибанк”ЕАД.Такса по т.26 от ТТРЗЧСИ - 1 941, 27лв.

Според протокола на ЧСИ от 24.02.2017г. дългът към „Сибанк”ЕАД по ИЛ към датата на разпределението възлиза на: 1/ главница - 30 378, 73лв.; 2/ законна лихва върху главницата от 07.11.2012г. - 13 269, 07лв.; 3/ 869, 44лв. - неолихвяема сума по ИЛ; 4/ 472, 14лв. - разноски в гражданското производство.

Така извършеното разпределение е отчасти неправилно/извън сумата, разпре -делена за община Варна по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД, в която част разпределението не е било обжалвано, както и сумите от 200лв. за в.л. и 20, 90лв.-такса по т.31 от ТТРЗЧСИ, в която част също не е обжалвано/, предвид следното.

С привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД на първоначалния взискател е разпре -делена авансово заплатената от него сума за такси и разноски от общо 1 725, 10лв. Съгласно заключението на в.л. по ССЕ от 16.04.2018г., изслушана пред ВОС, кредитирано в тази му част, в тази сума са включени 1 487, 10лв., представляващи такси по т.4/за изпращане по пощата на призовки, преписи от жалби, уведомления и книжа/ и т.5/за изготвяне от ЧСИ и връчване от него или негов служител на такива/ от ТТРЗЧСИ.Включени са и 120лв./2х60лв./ като такси по т.20 от ТТРЗЧСИ /посоче -ни от ЧСИ като такси за оглед/ и 18лв. такса по т.10 от ТТРЗЧСИ за заличаване на възбрана, както и 100лв. възнаграждение за в.л.Формално всички такси по т.4 и т.5 от ТТРЗЧСИ/според посоченото в ССЕ основание, за което са начислени/ са във връзка с приложения изпълнителен способ - публична продан на горепосочения ипотекиран недвижим имот и касаят връчването на съобщения за извършване на опис, за извършване на оглед, за насрочване на публичните продани, за нестанали публични продани, за изготвени постановления за възлагане, за внасяне на такси по жалби и за предявяване на разпределение.Съгласно разясненията, дадени в т.6 от ТР №2/13 от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, в първия ред на специалните приви -легии се включват изцяло необходимите разноски на първоначалния взискател по осъществяване на изпълнителния способ, постъпленията, от който се разпределят. Съгласно чл.79, ал.1 от ГПК разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, освен в изрично посочените случаи, един от които тогава, когато изпълнителните действия бъдат отменени от съда.В настоящия случай неправилно са включени такси по т.4 и т.5 от ТТРЗЧСИ от общо 156лв. /96лв.+48лв.+12лв./, касаещи отмене- ното от съда постановление за възлагане от 21.03.2014г.Неправилно е включена и такса по чл.10 от ТТРЗЧСИ в размер на 18лв. за заличаване на възбрана.Тази такса не съставлява необходима разноска на първоначалния взискател по осъщес -твяване на изпълнителния способ, а и съгласно разясненията, дадени в т.3 от ТР №1/15 от 10.07.2018г. на ОСГТК на ВКС, наложената в настоящото изп.производ - ство възбрана не подлежи на заличаване след проведената публична продан. Неправилно са включени и 2 бр. такси за опис на недвижимия имот от 17.03.2015г. и 18.08.2016г.Първоначалният взискател е внесъл такса по т.20 от ТТРЗЧСИ, начис - лена на 07.01.2013г. при първия извършен опис в размер на 540лв./тази такса е и понастоящем изплатена от длъжника чрез други изпълнителни способи/.Не се е преминавало от изпълнение от една вещ към друга.Дадените от съда указания по в.гр.д.№1719/14г. по описа на ВОС при отмяната на първоначалното постановление за възлагане касаят законосъобразното определяне на началната цена, от която да започне проданта, чрез изготвянето на актуални оценки за имота при всяко опреде -ляне на цената в хипотезата на чл.494, ал.2, изр.3 от ГПК, но за всяко такова опре -деляне, при което по необходимост следва да се изследва актуалното състояние на имота, не следва да се начислява нова такса по т.20 от ТТРЗЧСИ.Основателни с оглед нормата на чл.457, ал.3 от ГПК са възраженията на страна и досежно включ -ването на такси по т.4 от ТТРЗЧСИ за уведомяване на присъединения по чл.456 от ГПК взискател „Фронтекс Интернешънъл”ЕАД за насрочване на публични продани -2бр.х12лв. или общо 24лв. и за изготвеното постановление за възлагане/без да е участвал като наддавач и без да може да се удовлетворява от този имот, т.к. той не е собственост на неговия длъжник П.И./-12лв.Първоначалният взискател се уведомява за насрочването на опис/такса по т.4 от 15.11.2012г./, за насрочената публична продан /множество такси по т.4, посочени в ССЕ, за насрочените продани/, за нестанала публична продан/множество такси по т.4, посочени в ССЕ за нестанали продани/ и за постановлението за възлагане/съобщение от 14.11.2016г. за постановлението за възлагане, влязло в сила впоследствие/, поради което са неоснователни възраженията на страната относно таксите по т.4 от ТТРЗЧСИ, начислявани за тези уведомления.Основателни са възраженията за начислени такси по т.5 от ТТРЗЧСИ на 17.09.2015г. за изготвяне и връчване на 3 бр. ППИ до длъжниците при изготвени и връчени 2 бр. и за начислени такси по т.5 от ТТРЗЧСИ 14.11.2016г. за 3 бр. съобщения за изготвено постановление за възлагане до длъжниците при изготвени и изпратени 2 бр. или общо недължимо са включени 48лв./2х24лв./

По изложените съображения съдът приема, че от сумата от 1 725, 10лв. следва да се приспаднат 156лв.+18лв.+120лв.+36лв.+48лв., неправилно включени с приви -легия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД, и така за първоначалния взискател да бъде разпределена сумата от 1 347, 10лв.Остатъкът в размер на 378лв. следва да се отнесе за погашение на вземането с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД или това е вземането на „Сибанк”ЕАД/сега „ОББ”АД/.

Основателни са възраженията на страната и относно начислената такса по т.26 от ТТРЗЧСИ.ЧСИ е начислил тази такса в размер на 1 941, 27лв.Цитираната ССЕ е дала заключение за такса в размер на 2 248, 24лв. и в този размер таксата е залегнала в обжалваното решение /неправилно при влошаване положението на жалбоподателя/.В.л. е изчислило таксата в съответствие с разпоредбата на чл.26, б.”г”, вр. забележка №1 от ТТРЗЧСИ като е определило частта, съответстваща на събраната сума, или това е сумата от 2 248, 24лв.От тази сума, обаче следва съобразно нормата на чл.73, ал.4 от ГПК да бъде приспадната начислената и събрана пропорционална такса за опис или това е сумата от 540лв.Така таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ възлиза на 1 708, 24лв.Остатъкът в размер на 233, 03лв. следва да се отнесе за погашение на вземането с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД или това е вземането на „Сибанк”ЕАД/сега „ОББ”АД/.

По изложените съображения съдът приема, че обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени извършеното от ЧСИ разпределение на сумата от 28 885 лв. и се извърши ново както следва: 1/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД за „Сибанк”ЕАД - сумата от 1 347, 10лв.С привилегия по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД за община Варна - сумата от 495, 09лв.С привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД за „Сибанк”ЕАД - сумата от 25 113, 67 лв.За ЧСИ такса по т.26 от ТТРЗЧСИ - сумата от 1 708, 24лв.За в.л. И.Великов сумата от 200лв. и за ЧСИ такса по т.31 от ТТРЗЧСИ - сумата от 20, 90лв./по тези два пункта разпределението не е било обжалвано от длъжника, предвид което и съдът не се произнася по тях/.Относно погашенията на дълга към „Сибанк”ЕАД по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД със сумата  25 113, 67лв. съдът приема следното.Към настоящия момент не е постановено решение по т.д.№3/2017г. на ОСГТК.При наличието на проти -воречива съдебна практика настоящият съдебен състав споделя формираната съдебна практика, намерила израз в решение №111/27.10.2009г. по т.д.№296/09г. на ВКС, І т.о., решение №233/11.12.2012г. по т.д.№914/11г. на ВКС, ІІ т.о., решение №186/19.06.2013г. по т.д.№927/12г., ВКС, ІV гр.о., решение №21/28.04.2017г. по т.д.№3102/15г., ВКС, І т.о., решение №211/26.01.2017г. по гр.д.№958/16г., ВКС, ІІІ гр.о./при известното му решение №86/14.08.2014г. по гр.д.№6766/13г., ВКС, ІV гр.о. в обратния смисъл/, съгласно която, когато постъпилите суми не са достатъчни за погасяване на всички вземания, то погасяването по реда на чл.76, ал.2 от ЗЗД настъпва при задължение за лихва, възникнало наред с главния дълг, произтичащо от договора или закона, и имащо характер на възнаграждение, а тъй като присъденото вземане по чл.86, ал.1 от ЗЗД има обезщетителна функция, то не следва да се квалифицира като лихва по чл.76, ал.2 от ЗЗД, а поредността на погасяването му, когато се дължи наред с друго еднородно задължение, следва да се определи по правилото на чл.76, ал.1 от ЗЗД.Това разрешение следва да се отнесе и към погасяване вземането на взискател, когато събраните в изп.производ - ство суми не са достатъчни за погасяване на всички негови вземания - в този см. решение №21/28.04.2017г. по т.д.№3102/15г., ВКС, І т.о.Видно от ССЕ дългът по ИЛ към датата на разпределение включва главница в размер на 30 378, 73лв.; просрочена договорна лихва в размер на 869, 44лв., разноски в размер на 472, 44лв. и законна лихва за периода 07.11.2012г.-24.02.2017г. в размер на 13 563, 17лв.На осн. чл.76, ал.2 от ЗЗД със сумата от 25 113, 67лв. се погасяват 472, 44лв.-разноски; 869, 44лв.-договорна лихва; 23 771, 79лв.- главница-така, т.к. между двете еднородни вземания за главницата и лихвата по чл.86, ал.1 от ЗЗД по обременителното по см. на чл.76, ал.1 от ЗЗД е това за главницата като лихвоносно.

Въззивницата претендира присъждане на разноски.Пред ВАпС е направила разноски в размер на 15лв.-д.т.Пред ВОС в размер на 773лв., от които 300лв.-адв. възнаграждение, 25лв.+48лв.-такси и 400лв.-възнаграждение за в.л., или общо разноски за двете инстанции 788лв.Съразмерно с основателната част от жалбата /досежно разпределение на сумата от 611, 03лв./378лв.+233, 03лв./ и общия размер на сумата, за която се обжалва разпределението - 1437, 10лв./897, 10лв.+540лв./ на страната се следват разноски в размер на 335, 04лв.Въззиваемата страна е претен-  дирала пред първа инстанция разноски в размер на 100лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение, от които съразмерно на неоснователната част от жалбата се следват 57, 48лв.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №868/16.05.2018г., постановено по в.гр.д.№422/18г. по описа на ВОС, гр.о./изменено в частта за разноските с влязло в сила определение № 1593/21.06.2018г., постановено по в.гр.д.№422/18г. по описа на ВОС, гр.о./, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ разпределение от 24.02.2017г. по изп.д. №20127110401150 по описа на ЧСИ Д. П.-*** действие-Окръжен съд Варна и вместо него ИЗВЪРШВА ново разпределение на сумата от 28 885лв. - цена от публична продан на недвижим имот, както следва: 1/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД за „ОББ”АД/като правоприемник на „Сибанк”ЕАД/ - сумата от 1 347, 10лв; 2/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД за община Варна - сумата от 495, 09лв; 3/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД за „ОББ”АД/като правоприемник на „Сибанк”ЕАД/ - сумата от 25 113, 67лв./от която 472, 44лв. - за разноски по ИЛ; 869, 44лв. - за договорна лихва; 23 771, 79лв. - за главница/; 4/ За ЧСИ такса по т.26 от ТТРЗЧСИ - сумата от 1 708, 24лв; 5/ За в.л. И.В. сумата от 200лв. и за ЧСИ такса по т.31 от ТТРЗЧСИ - сумата от 20, 90лв.

ОСЪЖДА „ОББ”АД/като правоприемник на „Сибанк”ЕАД/, ЕИК 000694959 да заплати на П.К.И., ЕГН ********** сумата от 335, 04лв., представ - ляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

ОСЪЖДА П.К.И., ЕГН ********** да заплати на „ОББ”АД/като правоприемник на „Сибанк”ЕАД/, ЕИК 000694959  сумата от 57, 48лв., представ - ляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: