О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 551/27.9.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на двадесет и шести септември, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 422 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С определение № 433/28.07.2017 г. по ч.т.д.№ 1333/17 г. на ВКС на РБ – ІІ т.о. е отменено определение № 199/29.03.2017 г. по ч.гр.д. № 100/17  г. на Апелативен съд – Варна в частта му, с която е оставена без уважение частната жалба на МРРБ – София и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда в отменената част.

Въззивното производство е висящо по частна жалба, подадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – София срещу определение № 280/20.12.2016 г. по гр.д.№ 282/15 г. на Окръжен съд  Търговище, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост. Оплакванията са за неправилност, с молба за отмяна и за връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Предвид съвпадащите становища на страните, отговор от насрещната страна не е подаден.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Производството по гр.д.№ 282/15 г. на Окръжен съд – Търговище е образувано по иск на Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, против Община – Попово за установяване съществуването на вземане за сумата от 1200200.86 лева, произтичащо от наложена финансова корекция за неизпълнение от страна на ответника на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/2.1.-02./2007/002/04.06.08г. Твърденията са, че в качеството си на бенефициент общината е получила договорената финансова помощ, но след констатирани при последващ контрол нарушения и извършени финансови корекции в размер на исковата сума, е възникнало основание за възстановяване на сумата по корекцията. В хода на производството е допуснато изменение на иска от установителен в осъдителен.

За да прекрати производството по делото, съобразявайки извършената от ищеца промяна на вида на търсената защита, Окръжен съд – Търговище е приел, че предявеният иск е недопустим. Направил е извод, че договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има характер на административен договор, а актовете за налагане на финансови корекции, с които се анулира изцяло или отчасти публичния принос за оперативната програма, са индивидуални административни актове по смисъла на АПК и установяват публични държавни вземания. В тази връзка е приел, че спорът по делото не е гражданскоправен, а административноправен – за дължимост на публично държавно вземане за суми от финансова корекция поради нарушения на ЗОП.

Настоящият съдебен състав не споделя този извод на първоинстанционния съд. Цитираният договор BG161РО001/2.1.-02./2007/002/04.06.08г. е сключен преди влизането в сила на ЗУСЕСИФ и при действието на нормативна уредба, която го определя като източник на частноправни облигационни правоотношения. В подкрепа на този извод е влязлото в сила решение решение по т.д. № 5983/12г. на СГС, VІ т.о. по предявен от Община Попово против МРРБ иск за реално изпълнение на същия договор, който е бил уважен.

Към момента на сключване на договора все още не е била приета Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки /МОФК/ - /ПМС № 134/5.07.2010г., ДВ, бр. 53/13.07.2010г., поради което страните в рамките на Общите условия към него са предвидили задължение на бенефициента да възстанови всички неправомерно изплатени суми – чл. 17, т. 10. В чл. 18, т. 5 от Общите условия е предвидена възможността препоръка за извършване на финансови корекции за усвоените от бенефициента суми да извършва и Одитиращия орган – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”. Поради това и правото за налагане на финансова корекция се основава и произтича от сключения между страните договор, а не от постановен акт на административен орган.

         Приложеното към делото писмо изх. № П-5/20.01.11г. на главния директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие” не представлява индивидуален административен акт, а становище относно неизпълнение на поети договорни задължения и дължимостта на извършени от бенефициента разходи. Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове е неприложим в конкретния случай във връзка с предприетата от УО финансова корекция, тъй като § 10, ал. 1 от ПЗР предвижда приключване по досегашния ред на започналите и недовършени до влизането му в сила производства. Поради това финансовата корекция е приключила с уведомително писмо, а не с мотивирано решение по см. на чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

         Цитираното писмо няма характер на индивидуален административен акт, още по-малко - на акт за установяване на публично държавно вземане, тъй като факта на неизпълнение от Община Попово прави изискуемо частно държавно вземане, произтичащо от договор на частното право. Поради това за МРРБ не съществува друг ред за снабдяване с изпълнително основание, освен чрез предявяване на осъдителен иск в рамките на общия исков процес.

            Изводите на първоинстанционния съд за недопустимост на иска са незаконосъобразни, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на съда за продължаване на производството, поради което Варненският апелативен съд

        

           

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ОТМЕНЯ определение № 280/20.12.2016 г. по гр.д.№ 282/15 г. на Окръжен съд - Търговище, с което е прекратено производството и ВРЪЩА ДЕЛОТО за даване по-нататъшен ход.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.               

 

 

 

                                                                                     2.