РЕШЕНИЕ

204

Гр. Варна, 13.12.2013 год.

В името на народа

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на двадесети НОЕМВРИ през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

СЕКРЕТАР В.Т.,

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА,

въззивно гражданско дело № 423 по описа за 2013 година:

         Производството е по чл. 258 от ГПК и е образувано по жалбата на адв. А. Ч. – пълномощник на ЗК „Зора 06”-с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново срещу решението на Варненския окръжен съд № 1231 от 10.06.2013 г., постановено по гр. д. № 3369/2012 г., с което с присъждане на направените от ответника разноски по делото е отхвърлен искът му с правно основание чл. 59 от ЗЗД срещу ЕТ „Агро-Светозар Д.”*** за заплащане на сумата от 30 630 лева, представляваща стойността на изброените в диспозитива на решението движими и недвижими вещи. В жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност, необоснованост и постановяване на първоинстанционното решение в нарушение на процесуалните норми и се моли след отмяната му да бъде постановено ново решение, с което исковата претенция да се уважи. Направено е и доказателствено искане за допускане на гласни доказателства недопустани от първоинстанционния съд в нарушение на процесуалните норми.

В срока по чл. 263, ал. 1 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответната страна, в който се изразява становище за неоснователност на жалбата и недопустимост на направеното в нея доказателствено искане с молба обжалваното рошение да бъде потвърдено с присъждане на разноски за настоящата инстанция.

ВАпС, за да се произнесе по спора, взе в предвид следното:

Производството по ДЕЛОТО пред ОС е образувано по искове с правно основание чл.59 от ЗЗД, предявени от ЗК „Зора 06", ЕИК:104674150 със седалище и адрес на управление: с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, против ЕТ „Агро-Светозар Д." ЕИК:103753164, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Мария Луиза" №9, с обща цена от 30 630 лева. В исковата си молба ищецът твърди, че ППКЧС „Единство" - с. Павел е организация на част от член-кооператорите на бившото трудово стопанство, и правоприемник на заличеното ТКЗС „Златен клас" с. Павел по смисъла на чл.27 ал.1 ЗСПЗЗ. При заличаване на ТКЗС, ППКЧС „Единство" - с. Павел,  е имало право на дялове от имуществото й. При разпределението им и въз основа на Решение №1 от 27.05.1995 г. на общото събрание на правоимащите с Приемо - предавателен протокол от 08.11.1996г., с приложен към него опис на имущество, ППКЧС „Единство" - с. Павел е придобило следните движими и недвижими вещи, а именно:

1.Производствени и складови помещения, находящи се в стопански двор на ТКЗС „Златен клас" с. Павел /имот №248003 с ЕКАТТЕ 55018 ДПФ, извън регулация/ бензиностанция; административна сграда; работилница; пристройка към работилница; навес до работилница; навес пред зърносушилня; навес със зърносушилня; навес за зърно; сграда за кантар с кантарно съоръжение; навес №1 зад кантар; навес №2 зад кантар; навес-сеновал; работилница недовършена; тоалетна; асфалтова площадка с площ от 10 000 кв.м.;

2. Движими вещи: Портална врата на ст.двор с носещи колони- 1 бр; Двигател за трактор ТК 80 - 1бр; Колони за портална врата от ЖП релси -2бр; Разтоварваш елеватор- 3 бр; Стелажи за резервни части в склада за рез. Части -10 бр.; Резервни части в склада за рез. части - по опис ; Оградна мрежа с врата, външен склад -20м.; Дървени ограда срещу дъжд в навес зад кантара - 25м, 2куб.м.; Кладенец - 1бр.; Ограда от тухли, бет.блокчета и мрежа - 50м. Асфалтова площадка- 10000 кв.м.; Стълбове за ел.мрежа НН- 13бр.; Портална врата на общ път № 248004 с колони- 1 бр;

Всички горепосочени движими и недвижими вещи, в това число и асфалтова площадка с площ от 10000 кв. м., са заприходени като дълготрайни материални активи на ППКЧС „Единство" - с. Павел. С Договор за покупко - продажба на движимо имущество от 10.11.2007г., ППК „Единство" - с. Павел е продало на ЗК „Зора 06" - с. Павел горепосочените вещи.

С Постановление за възлагане на недвижим имот №0541/2001/370114 от 23.10.2006 г. на Агенция за държавни вземания - Регионална дирекция гр. Русе, ответникът - ЕТ „Агро – С. Д." придоби собствеността върху недвижими имоти, недвижим имоти – включващи и описаните недвижими вещи.

Впоследствие, въз основа на чл.27 ал.б т. 1 ЗСПЗЗ, ЕТ „Агро -Светозар Д." е закупил земята под недвижимите имоти, частна държавна собственост. В придобитите от ответника имоти останали вещите, описани по-горе, собственост на ЗК „Зора 06", ОБЩО на стойност : 30 630 лв.

Твърди се, че ответникът се е обогатил неоснователно, за сметка на ищеца, за него е възникнал правен интерес от предявяване на настоящия иск на основание чл. 59 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване, съответстващо на стойността на процесиите движими и недвижими вещи, на стойност 30 630 лв.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът в писмен отговор е оспорил изцяло иска като недопустим и при условията на евентуалност е неоснователен. Твърди се, че липсват доказателства от които би могло да се направи предположение, че относно пасивната легитимация на ответника. На основание чл.110 от ЗЗД прави възражение за изтекла погасителна давност по отношение възможността за предявяване на претенции по отношение на ответника с оглед обстоятелството, че е придобил собствеността върху недвижими имоти с Постановление за възлагане на недвижим имот №541/23.10.2006 год. след проведена публична продан и е въведен във владение на същите с Протокол за въвод във владение №0541/2001/370121/02.11.2006 год., а исковата молба е постъпила в съда с вх.№7161 на 18.07.2012 год., след изтичане на петгодишната погасителна давност. По отношение на движимите вещи - двигател за трактор ТК80, разтоварващ елеватор и мотоциклет ИЖ 350ДК №ВТА 5582, се твърди, че те никога не са се били във владение на ответника. Останалите вещи посочени в исковата молба са такива трайно закрепени и следващи главната вещ - недвижимите имоти на основание чл.80 от ЗС са придобити от ответника с петгодишна непрекъсната придобивна давност. По отношение на вещите, като позиции описани от 1 до 10 в исковата молба следва да се приеме, че същите са следвали придобиването на собствеността на недвижимите имоти, първоначално като сгради, впоследствие и като придобиване на прилежаща земя - държавна собственост. Твърди се, че тези вещи, като трайно закрепени към недвижимите имоти (сгради), които са били предмет на проведената публична продан, са оценени и са станали част от общата цена платена от ответника във връзка с Постановление за възлагане на недвижим имот №541/23.10.2006 год., а тези които са върху закупената от държавата земя (в частност асфалтова площадка) са подобрения върху чужд имот които също следват основната вещ –земята. Оспорва се като нищожен договор от 10.11.2007 год. на основание чл.26 от ЗЗД. Твърди се, че договорът е привиден и е съставен с цел да създаде права и привилегия за ищеца. Оспорена е на основание чл.193 ал.З от ГПК истинността на представения договор за покупко-продажба с дата от 10.11.2007 год., като се твърди, че този частен диспозитивен документ е антидатиран и съставен във връзка с образуваното производство. Твърди се, че договорът не е в състояние да постигне целения ефект, (прехвърляне на собствеността) по отношение на двигател за трактор ТК80 и мотоциклет ИЖ 350 ДК№ВТА5582 , и на недвижимите вещи, тъй като собствеността на посочените вещи се прехвърля с формален договор, който следва да е с нотариална заверка на подписите.

От фактическа страна, по делото се установява, че с договор за покупко-продажба от 10.11.2007 год. в с.Павел, общ. П.Тръмбеш между ППК”Единство”, с.Павел, наричана за краткост ПРОДАВАЧ и от ЗК „Зора 06", с. Павел, като купувач, са продадени следните движими вещи /СМЦ/, както следва:

1.1 Портална врата на ст. Двор №248003 с носещи колони 1бр за сумата от 400 лв.

1.2 Двигател за трактор ТК 80 1 бр 550 лв

1.3 Колони за портална врата от ЖП релси ,5м - 2бр 180 лв.

1.4 Разтоварващ елеватор с метална решетка 1бр 1000 лв.

1.5 Метална решетка на разтоварище 1 бр 500 лв.

1.6 Стелажи за рез. части в склад за рез. части 10 бр 800 лв.

1.7'Оградна мрежа с врата във външен склад 25 м. 200лв.

1.8 Дървена ограда за защита от дъжд в навес зад кантара 2 м. куб. 800 лв

1.9 Кладенец 1 бр. 1000 лв.

1.10 Ограда от тухли, бетонни блокчета и мрежа 50 м 1000 лв.

1.11 Асфалтова площадка пред навесите 10000 кв. м. 23000 лв.

1.12 Мотоциклет Иж 350 ДК № ВТА 5582 1бр 200 лв

1.13 Стълбове за НН с проводник 10 бр   1000 лв.

На обща стойност 30 630 лв.

Страните са се договорили, че собствеността върху СМЦ се прехвърля от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА на следващия ден от датата на сключване на договора, предаване на владението, да стане в срок от 5 год. от сключването на

Общата стойност на цената страните са договорили, да бъде платена до един месец, след изтичане на 5 годишния срок.

С Постановление за възлагане на недвижим имот № 0541/2001/370121/23.0.2006 год. след проведена публична продан на Публичен съдебен изпълнител са възложени недвижими имоти, бивша собственост на ППКЧС Единство", с.Павел, на ответника Производствени и складови помещение в стоп. Двор на ППКЧС „Единство” с .Павел Баня имот № 248003 с ЕКАТТЕ 55018 от ДПФ / бензиностанция, административна сграда, работилница, пристройка към работилница, навес до работилница, навес пред зърносушилня, навес със зърносушилня, навес за зърно, сграда за кантар с кантарно съоръжение, навес №1 зад кантар, навес №2 зад кантар, навес-сеновал, работилница-недовършена, тоалетна за сумата от 262 000 лева.

С Протокол за въвод във владение №0541/2001/370121/02.11.2006 год. ответникът е въведен във владение на недвижимите имоти. Протоколът за въвод е подписан и Председателя на ППК „Единство93” с.Павел, праводател на ищеца в настоящото производство.

От представени вписвания в търговския регистър е видно че председателя на ППК”Единство 93”, с.Павел с ЕИК: 814160535 и Председател на ищцовата кооперация са едно и също физическо лице.

От СЪДЕБНО - ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА на вещо лице при Варненски окръжен съд инж. Калина Василева, приета и неоспорена от страните, се установява, че не са трайно прикрепени към земята и могат да бъдат демонтирани - Портална врата на стопански двор с носещи колони, Колони за портална врата от ЖП, Метална решетка за разтоварване, Оградна мрежа с врата, външен склад, Разтоварващ елеватор.

Вещите - дървена ограда срещу дъжд и навес зад кантара, Кладенец, ограда от тухли, бетонови блокчета и мрежа, асфалтирана площадка от 10 000 кв.м., стълбове за електромрежа НН с проводник - 7 бр. имот № 240083 по плана на с. Павел - са трайно прикрепени към земята и не могат да се демонтират, без да се разрушат. По  отношение на тези вещи се претендира обезщетение за обогатяването на насрещната страна за сметка на обедняването на ищеца с извършване на подобренията върху недвижимия имот.

От заключението на вещото лице В. С. вещо лице по списъка на Окръжен съд Варна приета и неоспорена от страните, се установи, че общата пазарна стойност на вещите, предмет на делото, с изключение на: Двигател за трактор ТК80, Мотоциклет ИЖ 350 ДК № ВТА 5582 и стелажи за резервни части в склада за резервни части е:  към датата на предявяване на иска - 29290 лв., към датата на постановяване на Постановление за възлагане на недвижим имот, № 541/23.10.2006 г когато е влязло в сила - 30690 лв. и към 10.11.2007 г. датата на подписване на процесния договор - 30409 лв.

По отношение на направеното оспорване на договор за покупко-продажба на недвижимо имущество от 10.11.2007 год. от страна на ответника по делото, досежно датата на договора и че същия е съставен за нуждите на настоящото производство. При открита процедура по оспорване на неговата истинност и автентичност, доказателства от ищеца не се ангажираха. Съдът не следва да кредитира договора като писмено доказателства по делото, тъй като същия е оспорен и в тежест на ищеца е да установи неговата действителност със всички допустими доказателствени средства, а такива доказателства не бяха представени.

За да бъде уважен предявения в настоящото производство иск с правно основание чл.59 от ЗЗД, следваше да се установи, че ищецът е обеднял за сметка на увеличаването на имуществото на ответника с извършените в имот на ответника подобрения, респективно с претендираната стойност на движимите вещи, които не са трайно прикрепени към терена.

Исковете, обаче, са изначално неоснователни, тъй като не е налице твърдяното обогатяване на ответника с извършените подобрения и намиращите се в закупения на публична продан имот движими вещи. Заплащайки цената на имота, ответникът и въззиваем в процеса е заплатил и цената на извършените в имота подобрения – намиращите се в него сгради, съоръжения, асфалтова площадка.

По отношение на движимите вещи, които могат да се отделят от имота, ищецът и въззивник в процеса би следвало първо да докаже твърдяното си право на собственост, а след това да претендира връщането им от лицето, в чието владение са тези вещи или обезщетение в размер на пазарната им стойност по чл. 57 ЗЗД. В настоящия процес не се доказа въззивникът и ищец в процеса да е собственик на описаните движими вещи, не се доказа и в чие владение са част от тях.

Представеният и приет като доказателство договор за покупко-продажба е оспорен досежно достоверността на датата му и по делото липсват доказателства за истинността й. Придобиването на движимите вещи от въззивника не е доказано в процеса.

По отношение на Мотоциклет ИЖ 350 ДК № ВТА, договорът няма и нужната форма, изискуема по закон, за да прехвърли право на собственост по отношение на тази вещ. По отношение на иска за Двигател за трактор ТК 80 то по делото не се събраха доказателства дали тази вещ изобщо съществува. По отношение на описаните сгради и асфалтова площадка, договорът изобщо не може да произведе целеният ефект – те не са индивидуализирани и договорът не е в необходимата по закон нотариална форма. По отношение на асфалтовата площадка следва да се приеме, че това не е вещ, а подобрение в недвижим имот.

Предявените искове са неоснователни и следва да се отхвърлят като такива.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, решението на ОС следва да бъде потвърдено.

Въззивникът дължи на въззиваемия разноски за настоящата инстанция, но доказателства за извършени такива не се представиха, поради което и не се присъждат.

Воден от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решението на Варненския окръжен съд № 1231 от 10.06.2013 г., постановено по гр. д. № 3369/2012 г..

Разноски не се присъждат.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК САМО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСКОВЕТЕ, НАДХВЪРЛЯЩИ ЦЕНА ОТ 5000 ЛВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: