ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

16

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.01.2017 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 423/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от Ц.Й.В., действащ чрез настойника си М.Н.В., представляван от пълномощника му адв. П.В., за допълване на решението, постановено по делото, в частта за разноските. В молбата се излага, че преди приключване на устните състезания страната е направила искане за присъждане на разноски за двете инстанции съгласно приложените списъци, но съдът е пропуснал да присъди сумата 1600 лв, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение при първоинстанционното разглеждане на делото.

Отговор в срока по чл. 248 ал.2 от ГПК не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че искането е направено в срок и е процесуално допустимо, а по същество – основателно по следните мотиви:

С решение № 180/18.11.2016 год по в.гр.д. № 423/2016 год по описа на Апелативен съд Варна е отменено първоинстанционното решение № 788/13.06.2016 год по гр.д. № 3126/2015 год на Окръжен съд Варна и е отхвърлен изцяло предявеният от П.И.Т. срещу Ц.Й.В., действащ чрез настойника си М.Н.В., иск с правно осн. чл. 79 ал.1 във вр. с чл. 99 от ЗЗД за заплащане на сумата 25 100 лв, предявен като частичен от 166 600 лв. В последното съдебно заседание въззивникът е представил списък на разноските, като е направил изрично искане да му бъдат присъдени такива за двете инстанции, съобразно с изхода на спора.

С постановеното решение е прието, че предявеният срещу Ц.Й.В., действащ чрез настойника си М.Н.В., иск е изцяло неосновтелен, поради което и на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК разноските в производството следва да се възложат върху ищеца. Пред първоинстанционния съд е бил представен списък на разноските, придружен с договор за правна помощ, от които се установява, че ответникът е направил разноски в размер на 1600 лв, представляващи възнаграждение за един адвокат. Не е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Съдът е пропуснал да се произнесе по този въпрос в решението си, поради което същото следва да се допълни в горния смисъл.

Водим от горното и на осн. Чл. 248 ал.1 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ДОПЪЛВА решение № 180/18.11.2016 год по в.гр.д. № 423/2016 год по описа на Апелативен съд Варна в частта за разноските, както следва:

ОСЪЖДА П.И.Т. с ЕГН ********** да заплати на Ц.Й.в. с ЕГН **********, действащ чрез настойника си М.Н.В. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 1600 лв, представляващи възнаграждението за един адвокат за защита по гр.д. № 3126/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.