О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

496

Гр. Варна, 15.08.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на 15.08. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 423 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЧАСТНА ЖАЛБА на В.Г.В., срещу определение № 1081/03.05.2018 по гр.д. 430/2018 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по делото, поради неотстранени нередовности в исковата молба. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, незаконосъобразно, и следва да бъде отменено. Твърди се, че г-н В. е подал молба за извършване на справка по дело, по което самият молител е бил страна, а съдът неправилно е квалифицирал молбата като такава по чл. 105 СК, оставил я е без движение и дори е прекратил производството по нея. Иска се отмяна на определението и изпращане на молбата на РС, който да се произнесе по нея, като я квалифицира съобразно искането в нея – по чл. 77 Правилника за администрация на съдилищата, в сила от 22.08.2017 год.

На този етап в процеса препис от ЧЖ не е връчван.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Делото пред ОС е образувано, след като е изпратена по подсъдност молба на г-н В.В., подадена пред РС, в която той е искал препис от решение за осиновяване на дъщеря му Г. В. Д. по гр.д. 677/23.03.1977 год. на ВРС. Той е заявил, че подава молбата в качеството си осиновител на лицето и иска достъп за справка. РС е приел, че това е молба за разкриване тайната на осиновяването и е изпратил делото на ОС като подсъдно нему по чл. 105 СК.

ОС Варна е оставил производството без движение, като е дал указания на г-н В. да заяви кои са важните причини, които налагат разкриване на тайната на осиновяването. В дадения му едноседмичен законов срок г-н В. чрез пълномощника си е заявил, че не предявява искане по чл. 105 СК, а такова по чл. 77 Правилника за администрацията в съдилищата. ОС е прекратил делото на осн. чл. 129, ал.3 ГПК.

На практика, г-н В. не обжалва прекратяване на производството по чл. 105 СК, тъй като той твърди, че такова не е завеждал. Той обжалва прекратяването на производството по неговата молба по чл. 77 Правилника за администрацията н съдилищата.

Съставът на ВАпС намира определението за прекратяване за неправилно.

Подадената от В.В. молба до РС е за справка по дело за осиновяване, по което той е страна, следователно тайната на осиновяването му е известна, решението на съда е било обявено пред него в закрито съдебно заседание. В молбата му никъде не е посочено, че желае да му се обяви биологичния произход на осиновеното от него дете, който и без това му е бил известен при извършване на осиновяването.

Искането на г-н В. за справка по делото е такова по чл. 77 Правилника за администрацията н съдилищата, не е следвало да се квалифицира по чл. 105 СК, да се изпраща на ОС и да се оставя без движение. Следвало е съдията, администриращ архивния докллад да се произнесе уважава или не молбата му да се запознае с документиет по делото за осиновяване в определеното за това място в деловодството и евентуално да получи препис от тях.

Искането следва да се квалифицира правно от съда служебно и да се разгледа по съответния на правната квалификация ред – този на чл. 77 Правилника за администрацията н съдилищата. В този смисъл е и цитираната в ЧЖ съдебна практика – Определение № 97/01.03.2018 год. по ч.гр.д. 397/2018 год. на ВКС, ІІІ ГО; определение №300/12.07.2018 год. по ч.гр.д. 1955/2018 год. на ВКС, ІІІ ГО; определение № 205/25.04.2016 год. по ч.гр.д. 1254/2016 год. на ВКС, ІІІ ГО.

Следователно, ОС Варна не е следвало да прекратява производството по молбата на В., а да я квалифицира като такава по чл. 77 Правилника за администрацията в съдилищата и да я върне на РС за произнасянето по нея.

Налице са отменителни основания, поради което и обжалваният акт следва да бъде отменен в частта му, с която се прекратява производството по молба от 09.02.2018 год. на В.Г.В. ***, а делото да се върне на РС за произнасяне по молбата.

       Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

      

ОТМЕНЯ определение № 1081/03.05.2018 по гр.д. 430/2018 год. на ОС Варна,  в частта му, с която е прекратено производството по молба от 09.02.2018 год. на В.Г.В. *** и    

ВРЪЩА делото на РС Варна за произнасяне по тази молба като такава по чл. 77 Правилника за администрацията в съдилищата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: