О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

528/07.09.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07 09.2018г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ М.

                                                                                        ДАРИНА МАРКОВА

като разгледа докладваното от съдия М.М. в.ч.гр.д.№424/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Ж.Й.М. против определение №1469/11.06. 2018г., постановено по в.гр.д.№1158/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което производ - ството по делото е прекратено като недопустимо.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.Претендират се разноски.

Въззиваемата страна „Кредитреформ България”ЕООД, гр.София, в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ю.к.Г.К. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалва -ното определение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.

Производството по в.гр.д.№1158/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от Ж.Й.М. жалба вх.№07128/25.04.2018г./по описа на ЧСИ/ против действия на ЧСИ П. И., рег.№883, с район на действие ОС-Варна, по изп.дело №20178830400813.В жалбата си Ж.М. твърди, че на 16.04.2018г. получила чрез работодателя си призовка за принуди -телно изпълнение по изп.дело №20178830400813.Обжалва като незаконосъобразни всички действия на ЧСИ по изп.дело до датата на подаване на жалбата, вкл. насрочения за 17.05.2018г. опис на движими вещи/представляващи част от дома -кинството/, находящи се на адреса, на който живее под наем, които са собственост на нейните наемодатели, с изключение на собствените й и на сина й дрехи.Всички действия на ЧСИ са незаконосъобразни, т.к. същата не е имала право да образува изп.дело, поради перемпция на изпълнителния лист, който следва да се счита за обезсилен по силата на закона.Наред с горното изпълнителният лист й е връчен ведно с нередовна покана за доброволно изпълнение, несъдържаща изискуемите реквизити по чл.428 от ГПК.Отделно от изложеното датата, на която взискателят е получил права чрез договор за цесия по задължението й, предхожда датата на изп. лист, а последният е издаден въз основа на арбитражно решение.Направено е и възражение за изтекла погасителна давност за вземането.Предвид изложеното се претендира да бъдат отменени всички извършени от ЧСИ действия по изпълни -телното дело. 

Въззиваемата страна „Кредитреформ България”ЕООД е подала в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20178830400813 е образувано на 01.06.2017г. по молба на „Кредит -реформ България”ЕООД въз основа на изпълнителен лист от 11.06.2014г., издаден по т.д. №2474/14г. по описа на СГС, т.о., на осн. чл.405, вр. чл.404, т.1 от ГПК, вр. чл.51, ал.1 от ЗМТА въз основа на решение по арб.д.№3/13г. на АС при сдружение на добрите адвокатски практики, с който длъжникът Ж.Й.М. е осъдена да заплати на „Кредитреформ България”ЕООД посочените в листа суми. ПДИ е връчена на длъжника на 20.07.2017г.

Насрочен е за 17.05.2018г. опис на движими вещи, находящи се на регистрира -ния на длъжника постоянен адрес ***, впоследствие отсрочен с разпореждане от 17.05.2018г.

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимита -тивно изброени действията на съдебния изпълнител в изпълнителното производ- ство, които длъжникът разполага с правото да обжалва, съответно не е предвидена възможност за общо обжалване на всички извършени действия от СИ.В депозира -ната от страната жалбата на 25.04.2018г. не са посочени действия на СИ, които да попадат в хипотезите на посочените норми от ГПК.Изпращането на ПДИ, ППИ и насрочването на опис не са действия, подлежащи на самостоятелно обжалване.От своя страна ЧСИ не е насрочвал опис на индивидуално определени движими вещи на страната, за да се приеме, че се обжалва насочване на изпълнение към несек -вестриуеми такива по см. на чл.444, т.1 от ГПК.Наред с горното, ако и движимите вещи в посоченото жилище/извън дрехите/ да принадлежат на наемодателите на страната, то легитимирани да обжалват евентуално вече извършения им опис, чрез който и ще се наложи запора върху тях-чл.450, ал.1 от ГПК, са техните собственици като трети лица по чл.435, ал.4 от ГПК.Възраженията на страната по материалната законосъобразност на принудителното изпълнение не могат да се разглеждат в производството по чл.435 и сл. от ГПК по обжалване действия на СИ.Във връзка с възражението по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК до датата на жалбата - 25.04.2018г. длъж -никът не е подавал молба  до СИ за прекратяване на делото, нито е постановяван отказ от последния по молбата, за да се приеме, че такъв се обжалва с тази жалба. Такава молба е подадена едновременно с жалбата, но по нея няма произнасяне и съответно действието на СИ не би могло да бъде предмет на подадената на 25.04. 2018г. жалба.

Предвид гореизложеното и така подадената жалба като ненасочена против подлежащи на обжалване действия на ЧСИ е недопустима, съответно образува -ното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл обжалвано определение следва да бъде потвърдено.На осн. чл.78, ал.3, вр. ал.8 от ГПК и направеното искане на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени сторените от нея разноски пред настоящата инстанция, а именно сумата от 50лв., представ ляваща юрисконсултско възнаграждение.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1469/11.06.2018г., постановено по в.гр.д.№ 1158/18г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА Ж.Й.М., ЕГН ********** да заплати на „Кредитреформ България”ЕООД, ЕИК 831030580  сумата от 50лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: