РЕШЕНИЕ

 

157

 

гр.Варна, 15.10.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на осми октомври, две хиляди и четиринадесета година в открито заседание в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

Секретар Ю.К.

Прокурор,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр. дело № 425/14 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на Б.Д.К. *** срещу решение № 959/24.06.2014 г. по гр.д.№ 3658/14 г. на Окръжен съд-Варна, с което е у важен установителния иск за собственост, предявен от А.О.М. срещу Й.И.Б., С.Н.б. и Б.Д.К. по чл.527, ал.2 от ГПК и са присъдени разноските по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и са отхвърляне на предявения иск.

Ответниците Й.И.Б. и С.Н.Б. не са  обжалвали решението и по отношение на тях то е влязло в сила.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на въззиваемата оспорва жалбата и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са искове от А.О.М. срещу Й.И.Б., С.Н.Б. и Б.Д.К. за приемане за установено правото й на собственост върху недвижим имот, подробно описан в исковата молба с твърдения за придобиване по наследяване и чрез съдебна спогодба, както и за отмяна на констативен нотариален акт, съставен в полза на първите двама ответници, по чл.537, ал.2 от ГПК.

Първите двама ответници не изразяват становище по исковете.

Ответникът Б.К. оспорва исковете, като твърди, че е придобил имота по силата на покупко-продажба, а праводателите му са го придобили по давност, за което е съставен констативен нотариален акт.

Ищцата е приложила като доказателство нот.акт № 69, том ІХ, н.д.№ 3384/69 г. на ВН, чрез който нейната майка – М.Х. М. е придобила вила, състоящата се от стая, покрит вход, лятна кухня и клозет, ведно с 936 кв.м. празно дворно място, включено в парцел ІІІ-1575 в кв.18 по плана на вилна зона Варна.

С нот.акт № 94, том І, н.д.№ 207/70 г. се установява правото на собственост на праводателката на ищцата върху още 518 кв.м., придадени към парцела и платени през м.октомври 1969 г.

Назначената съдебно-техническа експертиза представя заключение, прието от съда за обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, съобразно което предмет на придобиване от М.Х. М. е парцел № ІІІ-1575 с площ от 1450 кв.м.

Със съдебна спогодба от 27.02.1980 г. по гр.д.№ 3682/79 г. на ВРС-ХІІ състав в дял на майката на ищцата е поставен дял първи от имота – вилно място с площ от 721 кв.м., съставляващо имот пл.№ 1575-а. Със заповед № 7/11.01.1982 г. на Председателя на ИК на Общ.НС е одобрено изменението на регулацията на парцел ІІІ-1575, като същият се разделя на два парцела - № ІІІ-1575/нов/ и ХХV-1575.

Ищцата е придобила по наследство твърдяното право на собственост върху този дял, идентичен с процесния имот.

Оспорвайки иска, ответникът К. твърди придобиване на имота от ответниците Б..

В тази насока са събрани гласни доказателства: Свид.К.З. установява, че ищцата и съпругът й са упражнявали фактическа власт върху имота до 2003 г., след което са го предоставили за обработване от свид.К.К. Свид.К.К. установява, че от 2009 г. обработва двата дяла, всяка седмица посещава имота, тъй като живее наблизо. Тази показания са непосредствени и кореспондират с другите доказателства по делото.

Показанията на свид.Р.Р. и Г.К. са изолирани, по-общи и не кореспондират с другите доказателства, поради което правилно съдът е приел, че фактическите констатации в констативния нотариален акт се опровергават от гласните доказателства. Следователно, ответниците Б. не са придобили твърдяното право на собственост по давност.

С оглед този извод, ответникът К. не е придобил право на собственост с нот.акт № 47, том ІІІ, рег.№ 3873, н.д.№ 480/13 на ВН № 205.

Предявените искове следва да бъдат уважени, а обжалваното решение – потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 959/24.06.2014 г. по гр.д.№ 3658/13 г. по Окръжен съд-Варна – ХІІ състав.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                         

                                                                   2.