Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 164/17.11.2017г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на осми ноември, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 425/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на В.С.В. *** срещу решение № 396/17.03.2017 г. по гр.д.№ 599/15 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е осъден да заплати на Д.Т.Д. сумата от 1580.00 лева, представляваща стойността на реализираните полезни разноски за вещта /поставяне на нова дограма/ и сумата от 5000 евро – договорна неустойка за пълно неизпълнение на задължението за прехвърляне на правото на собственост по н.а.№ 179/28.10.2014 г. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна в обжалваната част и за отхвърляне на исковете. В останалата му част решението е влязло в сила след оттегляне на въззивната жалба.

В подаден писмен отговор противната страна изразява становище за правилност на решението в обжалваната му част.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са искове от Д.Т.Д. срещу В.С.В. за разваляне на договор за продажба от 28.10.2014 г., подробно описан в исковата молба, с правно основание чл. 87, ал. 3 вр. чл. 189 от ЗЗД; за сумата 36000 евро - продажната цена на имота, на основание чл. 189, изр. 2, предл. 1 ЗЗД; за сумата 2624.13 лв.- разноски по сключване на договора, на основание чл. 189, изр. 2, предл. 2 от ЗЗД; за сумата 1580 лева -  разноски за подобрения на имота, на основание чл. 189, изр. 2, предл. 3 ЗЗД и за сумата 5000 евро - уговорена неустойка за вредите от неизпълнението, на основание чл. 92 ЗЗД.

Предмет на настоящото производство са претенциите за сумата от 1580.00 лева – разноски за подобрения на имота и за сумата от 5000 евро – уговорена с разваления договор неустойка. В останалите части, с които исковете са уважени, решението е влязло в сила.

Безспорно е по делото сключването на валиден предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 25.10.2014 г., чрез който страните са се уговорили ответникът да продаде на ищцата собствения си недвижим имот, описан в договора за 36 000 евро, а ищцата да заплати 3600 евро като част от цената при сключването му. Издадена е разписка за полученото капаро, а на 28.10.2014 г. е сключен окончателният договор с нотариален акт № 179, том 5, peг. № 9664, дело № 859 от 2014 г. ВН № 214, акт № 48, том LXIII, дело 13123/2014 г., вх. рег. № 23785, дв. вх. рег. № 24063 от 28.10.2014 г. СВ.

Постигнато е съгласие, че ако някое от декларираните от продавача обстоятелствата относно собствеността се окаже неистина и купувачът претърпи съдебно отстраняване поради унищожаване, разваляне или установяване права на трети лица по съдебен ред, продавачът дължи връщане на цената и обезщетение в размер 5000 евро, както и съдебните разноски.

Приложените писмени доказателства установяват изпълнение на задълженията на купувача за заплащане на продажната цена в уговорените срокове.

Предвид факта, че ответникът се е легитимирал като собственик на имота с нищожно завещание и преценявайки всички доказателства по делото, съдът е приел, че ищцата не е знаела за неистинността на завещанието при сключването на договора и е уважил исковете за развалянето му и за връщане на цената и на разноските.

При подписването на нотариалния акт, ответникът е декларирал, че е собственик на имота, което е невярно обстоятелство и е основание за разваляне на договора. Следователно, налице са условията по т. 2 за заплащане на уговорената неустойка в размер на 5000 евро. Решението в тази част е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

По иска за присъждане на извършените подобрения:

Събраните гласни доказателства и тези, в хода на наказателното производство по ВНОХД № 440/16 г. на ВОС установяват, че процесното жилище е било в много лошо състояние, а дограмата е била изпочупена. Свид. Ж. сочи, че ищцата е извършила смяната й преди да узнае за проблема с правото на собственост на продавача. Съдът е направил извод, че разноските за подмяната на дограмата с нова пластмасова, са полезни разноски и с оглед приложените по делото писмени доказателства и приел доказаност и основателност на претенцията за присъждането им. В този смисъл, неоснователни и недоказани са възраженията на ответника относно знание у ищцата за нищожността на документа му за собственост преди извършването на подобренията.   

По тези съображения решението – в обжалваните му части следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

Р        Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 396/17.03.2017 г. по гр.д.№ 599/15 г. на Окръжен съд – Варна в обжалваните му части.

В необжалваните му части решението е влязло в сила.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                                       2.