О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 521/22.8.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на двадесет и втори август, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

    ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                     

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 425 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.Б.Ш. против определение № 1450/8.06.2018 г., с което е частично прекратено производството по гр.д.№ 325/17 г. на  Окръжен съд – Варна, тъй като в указания срок ищцата не е обосновала правен интерес от предявяване на част от исковете.

В подаден писмен отговор пълномощникът на Е.Д.Г. изразява становище за правилност на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С определение № 253/11.5.2018 год. по ч.гр.д. № 167/2018 год. на Апелативен съд - Варна е отменено определение № 142/16.01.2018 год. на Окръжен съд – Варна за частично е прекратяване на производството по делото. След връщане на делото, Варненският окръжен съд е изпълнил указанията в отменителното определение и е оставил исковата молба без движение с изрични указания относно „евентуалния правен интерес“.

В указания срок ищцата е подала молба, с която указанията на съда не са изпълнени.

Правилен е извода на съда за допустимост на иска по чл.108 от ЗС единствено срещу ответника Е.Д.Г.. Въпреки дадената й възможност, ищцата не е обосновала правен интерес по отношение на останалите ответници по този иск, поради което правилно съдът е приел, че по отношение на тях производството следва да бъде прекратено. По тези съображения, правилно е прекратено производството и по иска за инцидентно произнасяне по валидността на нотариален акт за договорна ипотека, сключен на 02.10.2007 год. между Б. Ш. и „Райфайзенбанк /България/" ЕАД.

Предвид факта, че ответникът Б. В. Ш. не е притежавал качеството на съделител, той не е надлежна страна по установителния иск за прогласяване нищожността на договор за доброволна делба от 11.04.2005 год., вписана на 11.04.2005 год., том V, № 300, вх.рег.№ 7964 на СВ-Варна, в евентуалност за разваляне на същия договор.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1450/8.06.2018 г., с което е частично прекратено производството по гр.д.№ 325/17 г. на  Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

2.