ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

548

 

гр.Варна,…30..08.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 30… 08.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Петрова

        ЧЛЕНОВЕ: Мария Маринова

                           Росица Станчева

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. №425 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 425/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 437 ГПК и е образувано по частна жалба на П.Г.С., подадена чрез адв. И.Р., против определение № 1347/02.05.2019 г., постановено по в.гр.д. № 740/2019 г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят бланкетно е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалните правила, в противоречие на материалния закон и е необосновано, като е молил за неговата отмяна и за разглеждане по същество на жалбата му срещу отказа на съдебния изпълнител.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е купувач на имота, възложен му с влязло в сила постановление от 20.02.2019 г. на ЧСИ И. С., след проведена публична продан по изпълнително дело № 2017712040107. Върху имота, в принудителното изпълнение е била вписана възбрана от ЧСИ на 14.12.2017 г.   С молба от 08.04.2019 г., купувачът (настоящ жалбоподател) е поискал от съдебния изпълнител да вдигне възбраната, като с обжалваното постановление от 09.04.2019 г. съдебният изпълнител е постановил отказ.

Жалбоподателят е трето лице по изпълнителното дело и би имал право на жалба евентуално в хипотезата на чл. 435, ал.4 от ГПК, която не покрива настоящия случай, защото обжалваният отказ на съдебния изпълнител да вдигне възбраната върху закупения имот изобщо не съставлява действие по насочване на изпълнението върху този имот, нито в деня на възбраната имотът се е намирал в негово владение. Доколкото, възможностите за обжалване на действията на съдебния изпълнител са лимитивно изброени от закона и е изключено разшителното му тълкуване, както  и предвид, че настоящата частна жалба срещу отказа на ЧСИ да вдигне възбраната не попада в никоя от хипотезите по чл. 435 ГПК, то същата е недопустима и не е подлежала на разглеждане от окръжния съд. При това положение и като постановяващо идентичен резултат, обжалваното определение на окръжния съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1347/02.05.2019 г., постановено по в.гр.д. № 740/2019 г. по описа на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: