ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

579

 

гр.Варна,07.09.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на седми септември 2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

                            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 426 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 426/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е  по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на З.Т.П. против определение № 2157/17.06.2015 г. по в.гр.д.№ 1781/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалбата й срещу действията на ЧСИ Н. Д. по изп.дело № 20148070400177, а именно: постановление за възлагане на недвижим имот  от 10.03.2015 г., представляващ апартамент №91 в гр.Варна, ул. Люляк”, вх.24, ет.9 и изба №26.

Жалбоподателката е изложила съображения за неправилност – незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като е молила за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за произнасяне по същество по жалбата й срещу постановлението за възлагане.

Взисктелят „Юробанк България” АД и длъжникът С.Щ.П. не са подали отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбата на З.Т.П. пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане на недвижими имот от 10.03.2015 г. по оплаквания, че не е била уведомена за извършването на втора публична продан на имота, поради което и не е могла да участва в нея.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

В случая не е било спорно, че жалбоподателката няма качеството на взискател и на трето лице, внесло задатък до последния ден на проданта, като твърденията й са били, че има качеството на ипотекарен длъжник и разполага с легитимация да обжалва постановлението за възлагане на имота.

На 14.09.2007 г. жалбоподателката е ипотекирала своя имот – апартамент №91 в гр.Варна, ул. Люляк”, вх.24, ет.9 и изба №26, в полза на „Юробанк България” АД, за обезпечаване на задължение на С.Щ.П. по договор за кредит, сключен с банката. На 19.04.2012 г. тя е продала ипотекирания имот – на ЕООД „Тихомир Мирчев 85”. Изпълнителното дело е било образувано на 25.04.2014 г. по молба на банката срещу длъжника С.Щ.П. и изпълнението е било насочена срещу ипотекирания имот, собственост към този момент на ЕООД „Тихомир Мирчев 85”. Затова, жалбоподателката няма качеството на длъжник в изпълнителното производство. Обстоятелството, че е била уведомявана и е получавала съобщения по изпълнителното дело /продажбата на имота е била установена от съдебния изпълнител в хода на изпълнението, а и жалбоподателката е подавала молби по изпълнителното дело като живуща в жилището/ след образуване на изпълнителното производство, не я прави длъжник. Затова оплакванията в настоящата жалба в този смисъл са несъстоятелни. Дори само на това основание тя не разполага с право да обжалва постановлението за възлагане и жалбата й срещу действията на съдебния изпълнител е била недопустима.

Освен това, в жалбата й пред окръжния съд изобщо не са били изложени твърдения по смисъла на чл. 435, ал.3 ГПК, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, като оплакванията й за неуведомяване за насрочената втора публична продан, не са нито част от наддаването, нито касаят възлагането по най-високата цена. Несъстоятелни са и в тази връзка оплакванията й, че твърденията са покривали хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК.

Независимо от горното, жалбата пред окръжния съд, подадена на 20.05.2015 г., е била и просрочена, предвид удостоверения от частния съдебен изпълнител на 13.03.2015 г. отказ на жалбоподателката да получи лично, след явяване в кантората му, постановлението за възлагане /приложено съобщение на лист 184 от преписа от изпълнителното дело/. В този смисъл оплакванията и  в тази насока са неоснователни.

С оглед изложеното, поради недопустимост на жалбата срещу действието на съдебния изпълнител /постановление за възлагане на недвижим имот/, тя  правилно не е била разгледана от окръжния съд и производството по делото е било прекратено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2157/17.06.2015 г. по в.гр.д.№ 1781/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: