О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

559/13.09.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …13. 09.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№426/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Търговия на едро-СС”ЕООД, гр.Силистра, представлявано от управителя С.И.С., чрез процесуалния представител адв.К.Ми - това, против решение №75/17.05.2016г., постановено по в.гр.д.№110/16г. по описа на СОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеждане подадената от „Търговия на едро-СС”ЕООД жалба против Поста -новление за възлагане на недвижим имот от 31.03.2016г., издадено по изп.д. № 20107670401397 по описа на ЧСИ Г.Георгиев, рег.№767, с район на действие ОС -Силистра, в частта й, с която се претендира отмяна на постановлението поради нарушение с включване на комуникации, невключени в описа, цената и обявление -то за продажба, и е прекратено производството по делото в тази му част.В жалбата се твърди, че решението в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата в посоче -ната й част.

Въззиваемата страна „Обединена българска банка”АД, гр.София в депозирания в срок отговор по жалбата поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваната част от решението да бъде потвърдена.

Въззиваемата страна „Диел”ООД, гр.Силистра, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№110/16г. по описа на СОС е образувано по жалба вх.№5687/07.04.2016г., подадена от „Търговия на едро-СС”ЕООД против действие на ЧСИ Георги Георгиев, рег.№767, с район на действие СОС, по изп. дело № 20107670401397 - Постановление от 31.03.2016г. за възлагане на „Диел”ООД, гр. Силистра на недвижим имот, представляващ 338/18 066 ид.ч. от ПИ с идентифика -тор 66425.514.502, ведно с изградената в същия имот сграда с идентификатор 66425.514.502.11 с площ от 143 кв.м., състояща се от складови и обслужващи помещения, ведно със съответните ид.ч. от изградените в имота комуникации. 

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 01.11. 2010г., издаден по ч.гр.д.№2273/10г. по описа на СРС, с който длъжниците „Тър -говия на едро-СС”ЕООД и „Лъки 99”ЕООД са осъдени солидарно да заплатят на „ОББ”АД, гр.София посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижими имоти, собственост на първия длъжник и ипотекирани в полза на банката взискател със законна ипотека по чл.60, ал.4 от ЗКИ, вписана 2008г. за обезпечаване на взема -нията й, за които впоследствие е бил издаден цитираният изп.лист.

Насрочена е продан за периода 24.02.2016г.-24.03.2016г. с начална цена 46 080лв. с включен ДДС.На проведената продан за купувач на имота е обявен „Диел”ООД - протокол от 25.03.2016г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач за сумата от 46 101лв. и след внасяне на дължимата от него цена/след приспадане на внесения задатък/ - платежно нареждане от 30.03. 2016г. е издадено атакуваното постановление за възлагане от 31.03.2016г.

В жалбата се твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, т.к.: 1/ протоколът от 25.03.2016г. е оформен в частта за отваряне на третия плик, без да се отрази сумата на внесения задатък и не се установява спазен ли е раз -мерът от 10%; 2/ комуникациите, включени в постановлението за възлагане, не са включени в обявлението за продажба, в описа на имота и в цената, изготвена през м.02.2016г., следователно не са част от цената от 64 101лв.; 3/ така включените комуникации остават неопределяем недвижим имот, т.к. не се установява до какво се отнасят и какво включват.По цитираното оплакване в т.1 от жалбата с влязлата в сила част от решение №75/17.05.2016г., постановено по в.гр.д.№110/16г. по описа на СОС, постановлението за възлагане от 31.03.2016г. е потвърдено, като същото е намерено за неоснователно. 

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публич -ната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Съгласно разясненията, дадени в т.8 от ТР №2/26.06. 2015г. на ОСГТК на ВКС част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и дейст -вията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирани стъпки.От своя страна оценката на имуществото, макар и да го подготвя, не е част от наддаването и излиза вън от предмета на проверката при обжалване на постановлението за възлагане.Наведе -ните в  цитираните т.2 и т.3 от жалбата твърдения не са сред предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на ЧСИ, предвид което и същата в тази й част е недопустима.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено следното.Продаденият имот съставлява самостоятелна стопанска сграда с идентификатор 66425.514.502.11 с площ от 143 кв.м., ведно със съответните й 338/18 066 ид.ч. от поземления имот, в който е изградена, целият с площ от 18 066 кв.м. и в който са изградени и множество други самостоятелни стопански и административни сгради, също изнесени отделно на публична продан със съответните им ид.ч. от поземления имот.Продаденият имот е идентичен с този, посочен в обявлението за продажба, съответно описан и оценен. Наличните в поземления имот електро и водоснабдителни мрежи, канали, обс -лужващи вътрешни пътища и други не съставляват самостоятелни обекти, а имат обслужващо предназначение и следват собствеността на главните вещи.В тази връзка и общото им посочване в постановлението за възлагане като „съответната ид.ч. от изградените в поземления имот комуникации” и липсата на това посочване в обявлението не води до твърдения извод, че е продаден имот, различен от обявения. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо - ченото действие на ЧСИ в цитираните й т.2 и т.3 е недопустима, съответно обра -зуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на СОС, решението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА решение №75/17.05.2016г., постановено по в.гр.д.№110/16г. по описа на СОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеждане подадената от „Търговия на едро-СС”ЕООД жалба против Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.03.2016г., издадено по изп.д. № 20107670401397 по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№767, с район на дейст -вие ОС-Силистра, в частта й, с която се претендира отмяна на постановлението поради нарушение с включване на комуникации, невключени в описа, цената и обявлението за продажба, и е прекратено производството по делото в тази му част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: