ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 508

 

                                    31.08.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  31.08.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Пенка Христова

       Членове: Петя Петрова     

                 Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 426 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК, вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на В.С.Ц. против определение № 770/21.07.2017 г., постановено по в.гр.д. № 276/ 2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната частната му жалба № 7059/27.04.2017 г. против разпореждане от 20.04.2017 г. по гр.д. № 4275/2010 г. по описа на Добричкия районен съд.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение по съображения за неговата незаконосъобразност, като е сочил, че със същото се възпрепятства правото му на разглеждане на делото и то при ясно посочване пред окръжния съд на обжалваното пред него разпореждане на районния съд. Приложил е копие от разпореждане от 20.04.2017 г, постановено по гр.д. № гр.д. № 4275/2010 г. по описа на Добричкия районен съд. Въпреки непрецизната формулировка на жалбата, предвид че жалбоподателят сам е изготвил същата, става ясно, че той настоява за отмяна на обжалвания акт и връщане на делото за продължаване на производството по разглеждане на жалбата му от окръжния съд.

Съдът, след преценка на документите по делото, намира частната жалба за подадена в срок, доколкото съобщението от 09.08.2017 г. не му е връчено редовно. От служебно направената справка в НБД е видно, че получателят  Р.С. К. няма отразеното от длъжностното лице качество „съпруга“ на жалбоподателя, а съпругата му е С. Х.Ц., която е починала на 15.08.2017 г. (в тази насока е и приложения от жалбоподателя на л. 30 от делото, препис –извлечение от акт за смърт). Жалбата изхожда от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за основателна по следните съображения:

С обжалваното определение № 770/21.07.2017 г. по в.гр.д. № 276/2017 г., Добричкият окръжен съд е върнал частната жалба на В.Ц. с вх. № 7059/27.04.2017 г. на основание чл. 262, ал.2, т.2 от ГПК, поради непоправяне в срока и след съответни указания, на нередовностите й. Окръжният съд е приел, че по гр.д. № 4275/2010 г. на ДРС липсва разпореждане от 20.04.2017 г., което да подлежи на обжалване, както и че от твърденията в жалбата не могат да бъдат изведени конкретни оплаквания за „незаконосъобразност, неправилност или необоснованост“ на въпросното разпореждане от 20.04.2017 г. Тези съображения на окръжния съд не могат да бъдат споделени, защото подадената пред него частна жалба от В.Ц. е била редовна и не са били налице предпоставки за нейното връщане.

В частната си жалба № 7059/27.04.2017 г. пред окръжния съд, по която е било образувано в.гр.д. № 276/2017 г. на ДОС, В.Ц. е посочил, че обжалва разпореждане от 20.04.2017 г. постановено по гр.д.№ 4275/2010 г. по описа на Добричкия районен съд. Това разпореждане се намира към делото на районния съд (гр.д. № 4275/2010 г. на ДРС), в бяла папка, и е приложено по преписката по частна въззивна жалба № 5577/31.03.2017 г. Със същото разпореждане, районният съд е върнал като нередовна частната въззивна жалба на В.Ц. с № 5577/31.03.2017 г. и това разпореждане е подлежащ на обжалване акт на съда. В частната си жалба пред окръжния съд, жалбоподателят в достатъчна степен е индивидуализирал обжалвания акт, като друга индивидуализация на същия той не дължи с оглед изпълнение на изискванията на чл. 260, т. 2 от ГПК. Също така, в частната си жалба пред окръжния съд, включително и с уточняващата си молба от 21.07.2017 г. във връзка с дадените му от окръжния съд указания за отстраняване на нередовности, В.Ц. е развил и оплакванията си за неправилност на обжалвания акт. Доколкото Ц. сам е подал жалбата си, не може от него да се изисква да си служи с терминологията на закона, като относимостта на оплакванията към конкретния порок на акта (неправилност поради нарушения на материалния или на процесуалния закон, вкл. и необоснованост) съдът следва служебно да прецени по съществото на жалбата. За редовността на жалбата е достатъчно указанието за порочността на акта съгл. чл. 260, т.3 ГПК, което жалбоподателят е сторил.

С оглед изложеното, частната жалба не е страдала от визираните в обжалваното определение на окръжния съд пороци, поради което и същата не е подлежала на връщане от окръжния съд.

С оглед постановения от последния резултат, определението му следва да бъде отменено и делото – върнато за продължаване на производството по частна жалба вх.№ 7059/27.04.2017 г. на В.Ц. срещу разпореждане от 20.04.2017 г. по гр.д. № 4275/2010 г. на ДРС.

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 770/21.07.2017 г., постановено по в.гр.д. № 276/ 2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд и връща делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на производството по частна жалба вх.№ 7059/27.04.2017 г. на В.Ц. срещу разпореждане от 20.04.2017 г. по гр.д. № 4275/2010 г. на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ