ОПРЕДЕЛЕНИЕ 501

гр. Варна,   15.08.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                           ПЕТЯ ПЕТРОВА       

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 426/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от М.Л.С. *** против определение № 746/22.03.18г. по в.гр.д. № 465/18г. на ОС-Варна, с което са оставени без уважение молба с вх. №4450/21.02.2018г., молба с вх. № 4453/21.02.2018г.  и  молба с вх. № 4453/21.02.2018г., подадени от жалбоподателката С., за освобождаване от задължение за заплащане на дължимата от нея държавна такса в размер на 25.00лв. по сметка на ВОС по всяка една от подадените от нея жалби с вх. № 3399/07.02.2018г., съответно с вх. № 3398/07.02.2018г. и с вх. № 3393/07.02.2018г. по изп.д. № 20177110400018 на ЧСИ Д. П.-Я., на  осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК. В частната жалба се излага, че определението е неправилно и незаконосъобразно, както и постановено при неправилна преценка на доказателствата. Претендира се отмяната му и уважаване на молбите за освобождаване от ДТ. Неоснователно се счита приетото от съда, че С. може да отдава под наем възбранените си имоти, които са предмет и на публична продан и на изпълнителни производства. С молба от 06.08.18г. е допълнено, че определението противоречи и на трайно установената и задължителна съдебна практика на ВКС, обективирана в конкретно цитирани определения. Сочи се, че в настоящия случай от представените доказателства, относими към искането ѝ по чл. 83, ал. 2 от ГПК, по безспорен начин се установява, че към момента молителката не разполага с достатъчно средства, за да заплати дължимите ДТ и разноски, тъй като е материално затруднена.

В настоящата хипотеза не са налице предпоставките за администриране на частната жалба чрез връчване на препис на насрещните страни, тъй като няма данни преписи от подадените от С. жалби по чл. 435, ал. 3 от ГПК, да са били връчвани на страните по изпълнителното производство.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и при удовлетворяване изискванията за нейната редовност, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и неоснователна по следните съображения:

М.С. е подала три жалби против действията на ЧСИ Д. П.. гр. Варна по изп.д. № 20177110400018, изразяващи се в издаването на Постановление от 08.01.18г. за възлагане на 3 недвижими имота – офис № 10 и офис № 11, находящи се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, № 53-55, както и офис № 5, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Державин”, № 27. Същите са били оставени без движение от ЧСИ с идентични по съдържание разпореждания, касаещи всяка една от жалбите – да се внесе такса в размер на 25 лв. по сметка на ВОС; както и такса в размер на 24 лв. по т. 8а от ТТРЗЧСИ; такса в размер на 48 лв. по т. 4 от ТТРЗЧСИ при връчване по пощата или такса в размер на 96 лв. по т. 5 от ТТРЗЧСИ при връчване лично. В указания на жалбоподателката срок, същата е поискала с три отделни молби на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК от ВОС да бъде освободена от внасяне на такси във връзка с администриране на подадените три жалби. Представени са и идентични по съдържание декларации за имущественото състояние на молителката. Посочено е, че всичките недвижими имоти и сметки на С. са възбранени, а към момента същата е безработна. В декларациите е посочено, че същата е омъжена и страда от хипертония и бъбречна недостатъчност; притежава по ¼ ид.ч. от 2 апартамента в гр. Варна и по ½ ид.ч. от 3 други апартамента в гр. Варна, както и от процесния офис № 5, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Державин”, № 27; ½ ид.ч. от гараж в гр. Варна; по ½ ид.ч. от нива от 1500 кв.м. в с. Юнец, общ. Долни Чифлик, обл. Варна и от нива в м. Боровец, гр. Варна /без идентификация и площ/. Декларирано е, че всички тези имоти са възбранени. Посочено е още, че източникът на средства на С. е от пенсия и заплата на съпруга ѝ, възлизащи съответно на 890лв. и 780 лв. Няма посочени разходи за лечение или задължения за издръжка на други лица.

С оглед на горните обстоятелства следва да се приеме, че жалбоподателката понастоящем е на средна възраст /на 50 години/ и е работоспособна (няма данни декларираните, макар и неподкрепени с доказателства заболявания, да са довели до намаление на работоспособността на лицето). Същата притежава идеални части от не малък брой жилищни и стопански  недвижими имоти, за които сочи, че са възбранени. Няма пречка обаче същите да бъдат отдавани под наем и управлявани по начин, осигуряващ събирането на граждански плодове от тяхната експлоатация. Доходите на съпруга на молителката възлизат в общ размер на 1670 лв. и няма данни за други негови задължения или извънредни плащания извън разходите за издръжка на двучленното семейство.

Нормата на чл. 83, ал. 2 от ГПК определя имущественото състояние на страната като един от критериите за наличието или липсата на средства, а не само преките парични постъпления в патримониума на правния субект.

При това положение следва да се приеме, че жалбоподателката разполага с достатъчно средства, за да заплати дължимите ДТ и разноски във връзка с обжалването на издаденото по посоченото изпълнително дело Постановление от 08.01.18г. за възлагане на посочените имоти – възлизащи в общ размер от 75 лв. /ДТ от по 25 лв. за пред съда/.  

Поради тези съображения съдът намира, че частната жалба е неоснователна и обжалваното определение следва да се потвърди.

Настоящото определение, постановено в рамките на производство по обжалване действията на съдебен изпълнител (с непосредствен предмет въпроса за освобождаване от ДТ и разноски на жалбоподателя), не подлежи на обжалване по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС .

 Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 746/22.03.18г. по в.гр.д. № 465/18г. на ОС-Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: