ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№556/03.09.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 426/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 ал.2, предл. второ и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на Г.П.Т., чрез адв. А. против разпореждане № 3081/14.05.2019г., постановено по в.гр.д. № 2095/2018г., с което на основание чл.286 ал.1 т.2 ГПК е върната подадената от него касационна жалба с вх. № 8621/19.03.2019г.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт. Твърди се, че всички действия относно касационното обжалване са били изпълнени. Във връзка с указанието на съда за представяне на адвокатско пълномощно се сочи, че са били налице обективни пречки за това, поради което и при поисканото продължаване на срока съдът е следвало да изиска доказателства в тази насока. Счита, че съгласно нормата на чл.284 ал.1 ГПК пълномощното не е сред „изричните императивни изисквания по касацията“, а представлява само приложение към жалбата. Иска се от настоящата инстанция да отмени разпореждането за връщане на касационната жалба и върне делото за продължаване на действията по нейното администриране.

В срока за отговор е постъпил такъв от само от въззиваемите Е.Д. и В.Д., в който се излага становище за нейната неоснователност.

Въззиваемите М.В. и Н.Р. не са изразили становище.

            Частна жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна  и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и е процесуално допустима. Разгледана по същество, настоящият състав намира същата за основателна, по следните съображения:

            Срещу постановеното по в.гр.д. № 2095/2018г. въззивно решение на ОС – Варна, в срока за обжалване е постъпила касационна жалба от въззивника по делото Г.П.Т.. Жалбата е депозирана чрез процесуален представител адв.А..

            В качеството си на администриращ съд, с разпореждане от 21.03.2019г. ОС – Варна е оставил касационната жалба без движение като е дал подробни указания на жалбоподателя за представяне на изложение по см. на чл.280 ГПК, доказателства за заплатена държавна такса по обжалването, както и пълномощно за адв.А., удостоверяващо представителната й власт за представителство пред Върховния касационен съд, вкл. и с потвърждаване на извършените без представителна власт действия.

            Следователно администриращият съд е приел, че касационната жалба е подадена от лице без представителна власт.

            Съобщението с указанието е връчено само на адв.А.. Липсва уведомление, изпратено лично до страната, за която съдът е приел, че е ненадлежно представлявана.

В дадения срок адв.А. е представила изложение по чл.280 ГПК и доказателства за заплатена държавна такса, а по отношение на изискването за представяне на пълномощно е посочила, че доверителят й е в болнично заведение, поради което е поискала продължаване на срока.

С разпореждане от 18.04.2019г., на основание чл.63 ГПК срокът е продължен с две седмици, считано от изтичане на първоначалния, т.е. 12.04.2019г. Указани са и последиците от неизпълнението.

Не е спорно, че в така продължения срок нито жалбоподателят Т., нито адв.А. са предприели действия по представяне на изисканото от съда пълномощно. Поради това и на 14.05.2019г. е постановено обжалваното пред настоящата инстанция връщане на подадената от въззивника, чрез адв.А.касационна жалба.

Съгласно разпоредбата на чл.34 ал.3 ГПК пълномощното за процесуално представителство има сила до завършване на делото във всички инстанции, освен ако не е уговорено друго. Или възприетият от законодателя подход е, че учредената представителна власт е в сила до приключване на спора с влязъл в сила акт, освен ако изрично упълномощителят е посочил срок, респ. инстанция или друго прекратително условие. В тази връзка, настоящият състав приема, че посочването на номера на делото в съответната инстанция не е равнозначно на ограничаване на представителната власт само за тази инстанция, освен ако от обективираната в пълномощното воля на упълномощителя не следва изрично посочване на обратното.

В настоящия случай, видно от представеното във въззивното производство пълномощно /л.28 от в.гр.д. № 2095/2018г./ е, че същото е за процесуално представителство пред Варненски окръжен съд като въззивна инстанция, в процеса по гр.д. № 2095/2018г., без изрично да е ограничено до приключването на спора само в тази инстанция, за разлика от съдържащото се в кориците на първоинстанционното дело пълномощно.

Следователно и по арг. от цитираната по-горе разпоредба на чл.34 ал.3 ГПК подадената касационна жалба не е била подадена от адв.А. без надлежно учредена представителна власт, поради което не е била нередовна по см. на чл.283 ал.2 т.3 ГПК и в тази връзка не е следвало да бъдат давани указания до страната за представяне на ново пълномощно.

С оглед на горното, дори и да се приеме, че разпореждането за отстраняване нередовностите на касационната жалба е било редовно връчено, доколкото страната не е лично уведомена за това, то по изложените съображения, че нередовност досежно представителната власт на адв.А. не е била налице, следва че процесуалното бездействие на страната, изразяващо се в непредставяне на изисканото от съда пълномощно не може да й се вмени във вина с прилагане на последицата на чл.286 ал.1 т.2 ГПК.

Ето защо, обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото върнато на въззивния съд за продължаване съдопроизводствените действия по администриране на подадената от Г.Т. касационна жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 3081/14.05.2019г., постановено по в.гр.д. № 2095/2018г. И ВРЪЩА делото на въззивния съд за продължаване съдопроизводствените действия по администриране на подадената от Г.Т. касационна жалба.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

2.