ОПРЕДЕЛЕНИЕ

484/16.09.2013 година

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември през две хиляди и тринадесета година в състав :

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                  ПЕТЯ ПЕТРОВА

                

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 427/2013 г. по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното:

Подадена е частна въззивна жалба вх. № 1266/28.06.2013 г. по описа на СсОС от К.И.Д., чрез адв. А.Д. ***, срещу Определение от 18.06.2013 г., постановено в открито съдебно заседание по гр. д. № 40/2013 г. на Окръжен съд Силистра в ЧАСТТА, с която е отказано възстановяване на половината държавна такса, вследствие на сключена между страните съдебна спогодба.

Не е постъпвал отговор по жалбата от насрещната страна Ж.Н.Д..

В необжалваната си част протоколното определение на Силистренския окръжен съд от 18.06.2013 г. за прекратяване на делото, поради одобрената между страните спогодба, е влязло в сила.

На 11.09.2013 г. в Апелативен съд – Варна е постъпил отказ от частната жалба, подисан лично от жалбоподателя К.И.Д., с който същият десезира съда от разглеждане на спора за възстановяване на половината държавна такса.

Страната може да се откаже от обжалване във всяко положение на делото, като не е необходимо получаване на съгласие от насрещната страна. Отказът от обжалване води до прекратяване на производство пред въззивната инстанция, а в конкретния случай и до влизане в сила на определението по гр. д. № 40/2013 г. на Окръжен съд – Силистра в обжалваната му част.

Водим от гореизложеното, съдът

       

О П Р Е Д Е Л И:

       

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 427/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд, поради отказ от депозираната частна въззивна жалба вх. № 1266/28.06.2013 г. по описа на СсОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                2.