О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

539/21.08.2015

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21. 08.2015г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№428/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Д.Д.Г. чрез особен представител адв.Т. В. против определение №2298/26.06.2015г., постановено по в.гр.д.№ 1620/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадена - та от Д.Д.Г. жалба против действия на ЧСИ Захари Димитров, изразяващи се в наложена възбрана върху недвижими имоти по изп. дело №20148080401219 и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за про- дължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Водоснабдяване и канализация-Варна”ООД, пред -ставлявано от управителя В.Д.В., редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1620/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№5082/30.03.2015г., подадена от Д.Д.Г. чрез особен представител адв.Т.В., против действия на ЧСИ З. Д., рег.№808, с район на действие ВОС, по изп. дело №20148080401219.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист, изда -ден по ч.гр.д.№805/13г. по описа на ДРС, с който Д.Д.Г. е осъдена да заплати на „Водоснабдяване и канализация-Варна”ООД посочените в листа суми.Обжалваното действие е налагане на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр.Девня, ул.”Капитан Петко”, бл.17, вх.А, ет.4, ап.11, соб -ственост на Д.Г./н.а.№10/07г./, вписана на 16.03.2015г., за което стра -ната е уведомена чрез назначения й в изп.производство особен представител на 16.03.2015г.Твърди се, че жилището е единственото на длъжника и като такова несеквестируемо, предвид което се претендира да бъде отменена нало -жената обезпечителна мярка.

Съгласно разясненията, дадени в ТР №2/13г. на ОСГТК на ВКС, самостоя -телното обжалване на възбраната върху недвижим имот като изпълнително действие е недопустимо.На обжалване подлежи насочване на изпълнението върху това несеквестируемо имущество.В случая не се твърди от жалбопода -теля по същество подобно насочване, а и не се установява от изп.дело, след налагане на възбраната/която съгласно същите разяснения е допустима и не е несъвместима с несеквестируемостта/ да се били предприемани каквито и да било действия по същинско принудително изпълнение против този имот, които вече биха били несъвместими с несеквестируемостта  

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посоченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни с тези на ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2298/26.06.2015г., постановено по в.гр.д. №1620/15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: