ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 524

 

                                     1209.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 12 септември 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

        Членове: Пенка Христова     

                         Петя Петрова                             

като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 428 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по две частни жалби на С.Б.С., Б.М.С., Й.М. Ц. и А.С.А., подадени чрез адв. М.В., както следва:

- По частна жалба с вх. № 5337/16.08.2017 г. против разпореждане № 1008/07.08.20017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 271/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната частната им касационна жалба вх. № 4730/18.07.2017 г. против определение №720/05.07.2017 г., постановено по същото дело. Жалбата е бланкетна и в същата не са развити конкретни оплаквания за  незаконосъобразност на обжалваното разпореждане.

- по частна жалба вх. № 5534/30.08.2017 г. против определение № 821 от 17.08.2017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 271/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставено без уважение искането им по чл. 63 от ГПК продължаване на срок за излагане на оплаквания в първата жалба и са дадени указания за отстраняване на нередовности в същата. Жалбоподателите са невели оплаквания за неправилност на обжалваното определение по съображения за липсата на предпоставките по чл. 260 и сл. ГПК и на  нередовности в частната жалба с вх. № 5337/16.08.2017 г.

Съдът, след преценка на книжата по делото, намира частната жалба вх. № 5534/30.08.2017 г. против определение № 821 от 17.08.2017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 271/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставено без уважение искането им по чл. 63 от ГПК за продължаване на срок за излагане на оплаквания в първата жалба с вх. № 5337/16.08.2017 г. и са дадени указания за отстраняване на нередовности в същата, за недопустима, като насочена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт на съда (това определение не прегражда по-натъшното развитие на делото и за същото не е предвиден инстанционен контрол – чл. 274, ал.1, т.1 и т.2 ГПК). С оглед на изложеното, като недопустима, тази частна жалба следва да бъде оставена без разглеждане и в тази част настоящото производство следва да бъде прекратено.

Частна жалба с вх. № 5337/16.08.2017 г. против разпореждане № 1008/07.08.20017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 271/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, е подадена в срок, изхожда от легитимирани лица и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. чл. 279  ГПК и е по реда на чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК. Жалбата е редовна и допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С определение № 720/15.07.2017 г., постановено във въззивно производство по ч.в.гр.д. № 271/2017 г., Добричкият окръжен съд е потвърдил определение на районния съд, с което е била оставена без уважение молбата на С.Б.С., Б.М.С., Й.М. Ц. и А.С.А., подадена чрез адв. М. В., за отмяна на наложената им глоба на осн. чл. 92, ал.1 от ГПК. Срещу въззивното определение, настоящите жалбоподатели са подали частна касационна жалба с вх. № 4730/18.07.2017 г., която е била нередовна – към същата не е бил представен документ за внесена държавна такса за обжалването в размер на 15 лв.. С разпореждане № 929 от 19.07.2017 г., окръжният съд е оставил без движение касационната жалба и е дал указания на жалбоподателите в едноседмичен срок от съобщението да представят доказателства за внасяне на държавната такса. Съобщението, заедно с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на указанието е било връчено на жалбоподателите чрез пълномощника им адв. М. В. на 24.07.2017 г. Срокът за поправяне на нередовността е изтекъл на 31.07.2017 г., но по делото не е бил представен платежен документ за внесена държавна такса и порокът на жалбата не е бил отстранен. Поради неотстраняване на нередовността в частната касационна жалба с вх. № 4730/18.07.2017 г., са били налице основания за връщане на жалбата и затова окръжният съд е процедирал правилно постановявайки обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане за връщане. Обжалваното разпореждане № 1008/07.08.20017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 271/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната частната касационна жалба следва да бъде потвърдено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх. № 5534/30.08.2017 г. от С.Б.С., Б.М.С., Й.М. Ц. и А.С.А., подадена чрез адв. М.В. против определение № 821 от 17.08.2017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 271/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по същата.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1008/07.08.20017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 271/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната частната касационна жалба с вх. № 4730/18.07.2017 г. от С.Б.С., Б.М.С., Й.М. Ц. и А.С.А., подадена чрез адв. М.В. против определение №720/05.07.2017 г., постановено по същото дело.

Определението  може да се обжалва само в прекратителната му част, с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: