О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

550

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …02. 09.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА.

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия М.М. в.ч.гр.д.№428/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Енеа”АД, гр.Стара Загора, представлявано от К.П.М., чрез процесуалния представител адв.Д.М., против разпореждане №3408/28.05. 2019г., постановено по в.ч.гр.д.№50/19г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната подадената от дружеството частна касационна жалба вх.№4169/08.02.2019г. против определение №196/21.01.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№50/19г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че разпореждането е недопустимо, евент. неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде обезсилено, евент. отме -нено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната частна касационна жалба.

Въззиваемите страни „Макси Транс”ООД, „Райфайзенбанк България”ЕАД и „АИППМПДМ д-р П.К.”ЕООД, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.ч.гр.д.№50/19г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от „Енеа”АД частна жалба против разпореждане №26924/09.07.2018г., постановено по гр.д.№18659/17г. по описа на ВРС, XLIII състав, с което е била върната подадената от дружеството частна жалба вх.№38849/08.06.2018г. против определение №5800/22.05.2018г., постановено по гр.д.№18659/17г. по описа на ВРС, XLIII състав в производството по чл.248 от ГПК, с което „Макси Транс”ООД е осъдено да заплати на „АИППМПДМ д-р П.К.”ЕООД съдебно-деловодни разноски в размер на 300лв. на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.Производството по гр.д.№18659/17г. по описа на ВРС, XLIII състав е било образувано по подадената от „Макси Транс”ООД против „Райфайзенбанк България”ЕАД/като взискател по изп.дело/, „Енеа”АД/като длъжник по изп.дело/ и „АИППМПДМ д-р П.К.”ЕООД/като купувач от публична продан/ молба, за която се твърди, че е молба по реда на чл.524 от ГПК, подадена след като по реда на чл.523, ал.2 от ГПК ЧСИ е дал на молителя срок, в който да поиска спиране на въвод във владение по реда на чл.524 от ГПК.С опре - деление №3737/29.03.2018г./влязло в законна сила на 28.04.2018г./ производството по гр.д.№18659/17г. по описа на ВРС, XLIII състав е прекратено на осн. чл.126, ал.1 от ГПК. 

С определение №196/21.01.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№50/19г. по описа на ВОС разпореждане №26924/09.07.2018г., постановено по гр.д.№18659/17г. по описа на ВРС, XLIII състав, е потвърдено.Посочено е, че същото подлежи на касационно обжалване и в рамките на дадения срок от „Енеа”АД е депозирана частна касационна жалба вх.№4169/08.02.2019г. против определение №196/21.01.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№50/19г. по описа на ВОС.С разпореждане №1063/12.02.2019г. са дадени указания за отстраняване на нередовности/изложение по чл.280, ал.1 от ГПК, преписи от жалбата за насрещните страни и д.т./.От дружеството е искано освобождаване от д.т. и предоставяне на правна помощ, отказани с влязло в сила определение.След влизането му в сила с разпореждане №2236/02.04.2019г. жалбата отново е била оставена без движение с дадени указания по отстраняване на посочените нередовности.За разпореждането дружеството е уведомено на 16.04.2019г.В срок е поискало продължаване на срока за изпълнение и той е продължен с две седмици, считано от изтичане на първия, т.е. считано от 24.04.2019г., като и в рам - ките на новия срок, а и до датата на постановяване на атакуваното разпореждане -28.05.2019г. указанията не са били изпълнени, поради което и частната касационна жалба е била върната.

На първо място следва да бъде посочено, че частната касационна жалба е недо- пустима с оглед разрешенията на т.7 от ТР №6/2013 от 14.03.2014г. на ОСГТК на ВКС, доколкото основният акт на ВРС/прекратително определение по молба с искане по чл.524 от ГПК/ би подлежал на обжалване пред окръжен съд, чийто акт не би подлежал на касационно обжалване с оглед цитираното разрешение по т.д. и на осн. чл.274, ал.4 от ГПК, поради което и определението на ВОС от 21.01.2019г. с оглед нормата на 248, ал.3 от ГПК също не подлежи на касационно обжалване.Извън гор -ното и действително страната не е изпълнила нито едно от дадените й указания.Не - основателни са възраженията на жалбоподателя, че разпореждането е недопустимо, т.к. по отношение на него е било открито производство по несъстоятелност.Такова производство е открито с решение от 06.07.2018г., назначен е временен синдик, но дружеството не е било обявено в несъстоятелност, а понастоящем производството е спряно на осн. чл.632 от ТЗ, т.е. управителните му органи са оправомощени да из -вършват процесуално представителство.От своя страна делото пред ВОС не е от вида на тези, които се спират на осн. чл.637 от ТЗ, като и производството по основ -ния спор, развило се пред ВРС, е приключило с прекратително определение, влязло в сила преди датата на откриване на производството по несъстоятелност. 

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ВОС разпореж -дане, с което е върната подадената от „Енеа”АД частна касационна жалба, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №3408/28.05.2019г., постановено по в.ч.гр.д. №50/19г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: