О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

550

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  09.10.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 429/2013  по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадени са частни жалби от Е.К.Д. *** Аспирин-500-Е.Д.”, представляван от собственика Е.К.Д. срещу определение № 2000/05.07.2013 год. по гр.д. № 2070/2013 год. на ВОС, с което е прекртено производството по жалбата му с вх.№ 154/03.01.2013 год. срещу действията на ЧСИ З. Д. рег.№ 808 с район на действие ВОС. Поддържайки доводи за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частните жалбоподатели молят за отмяната му и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на акт по съществото на жалбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частните жалби са подадени от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

Разгледани по същество, те са НЕОСНОВАТЕЛНИ      , поради следните мотиви:

Частният жалбоподател мотивира жалбата си с разкриването на престъпни обстоятелства, обусловили нередовното връчване на призовката за доброволно изпълнение, което опорочавало целия изпълнителен процес. Поради това той моли да бъдат отменени всички действия на ЧСИ, както и да му бъде възстановен срокът за подаване на възражение срещу издадения изпълнителен лист.

Следва да се отбележи, че призовката за доброволно изпълнение не подлежи самостоятелно на обжалване, поради което нередовността на връчването й не влияе върху законосъобразността на последващите изпълнителни действия, за които длъжникът е бил редовно уведомяван и е имал възможност да обжалва. Наред с това, изпълнителното производство е приключило с извършването на публична продан, разпределение на събраните суми и въвод във владение. С постановление, влязло в сила на 01.11.2012 год. изпълнителното производство е прекратено. По делото няма данни за редовно връчване на постановлението за прекратяване, но съгласно чл. 435 ГПК право да го обжалва има само взискателят, не и длъжникът. Жалбата, подадена на 03.01.2013 год. не е срещу прекратяването на изпълнителното производство, а за отмяна на всички изпълнителни действия поради нередовност на връчването на призовката за доброволно изпълнение. Както беше изтъкнато по-горе, такова основание за обжалване не е сред изрично уредените хипотези на чл. 435 ГПК, което наред с обстоятелството, че жалбата е подадена след прекратяване на изпълнителното производство, обуславя извод за нейната недопустимост. Достигайки до същия изво, първоинстанционният съд е постановил законосъобразно определение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2000/05.07.2013 год. по гр.д. № 2070/2013 год. на ВОС.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: