ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

537

 

Гр. Варна, 21.08.2015 год.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 21.08. през две хиляди и петнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА;   

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 429 по описа за 2015-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           

Настоящото производство е образувано по частна жалба на «РИМАКС.КО» ЕООД, гр. Варна, срещу определение № 1995/04.06.2015 год. по ч.гр.д. 1667/2015 год. на ОС Варна, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ УВАЖЕНИЕ И Е прекратено производството по жалба на същото ЕООД в качеството му на длъжник срещу действията на ЧСИ С. К.. по изп.д. 20157180400124, изразяващи се в постановление за образуване на изпълнителното производство, връчване на ПДИ и налагане на запори върху МПС.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и делото да се гледа по същество с произнасяне на решение. Излага се в жалбата, че не е налице годен изпълнителен титул, поради което и не е следвало да се образува изпълнително производство. Твърди се, че това прави всички действия незаконосъобразни.

Насрещната страна ОБЩИНА ВАРНА не е изразила становище по основателността на ЧЖ.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалба срещу действията на ЧСИ по цитираното изп.д., изразяващи се в образуване на изпълнителното производство и налагане на запори върху МПС с връчване на ПДИ. Изложени са доводи, че актът за установяване на задължение, въз основа на който е образувано изпълнителното производство, не представлява годен изпълнителен титул, същият не е бил връчен на длъжника и не е влязъл в сила, поради което не е следвало да се образува делото, нито да се извършват други действия по него, включително запориране на вещи.

Насрещната страна – взискател Община Варна, е оспорила допустимостта и основателността на жалбата.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

За да бъде легитимиран да обжалва действията на ЧСИ, длъжникът следва да се позовава на някоя от лимитативно изброените хипотези на чл. 435, ал.2 ГПК: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, или на хипотезата по ал.3, касаеща постановлението за възлагане след публичната продан на недвижим имот по чл. 496 ГПК. Последното изречение на ал.2 на чл. 435 ГПК дава възможност на длъжника да обжалва и постановлението за разноски.

В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ДЛЪЖНИКЪТ, обжалвайки образуването на изпълнителното производство, не се позовава на никоя от хипотезите на чл. 435, ал.2 и ал.3 ГПК, следователно не може да се възползва от конкретния способ за защита срещу това действие на ЧСИ.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1995/04.06.2015 год. по ч.гр.д. 1667/2015 год. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: