О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

80

 

гр. Варна, 10.02.2013 година

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на десети февруари две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                     ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                             ПЕТЯ П.

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 43 по описа за 2014 година:

Производството е образувано по подадена частна жалба от С.М.Б., Б.Д.Б., С.М.Д. и Д.Х.Д. срещу Определение № 3710 от 05.12.2013 год. на Варненския окръжен съд по гр. д. № 3485/2013 год., с което е оставена без разглеждане подадената от тях жалба срещу действията на ЧСИ Илиана Станчева, поради недопустимост, както и е оставено без уважение искането за спиране на изпълнителното дело № 20137120401323 по описа на същия съдебен изпълнител. Оплакванията са за незаконосъобразност на постановения съдебен акт /наличие на основания за отвод/, както и за незаконосъобразност на действията на съдебния изпълнител. Частната жалба е подадена в срок, от надлежни страни и е процесуално допустима.        

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Не са налице основания за съмнение за предубеденост на състава на окръжния съд, дори и при произнасяне по аналогични факти, по друго гражданско дело /по аргумент от това, че молба за допускане на обезпечение по висящ иск се разглежда от същия съдия, респ. състав, който разглежда този иск/.

Обжалваните от С.Б. /взискател/ действия на съдебния изпълнител не попадат в обхвата на нормата на чл. 435, ал. 1 от ГПК, поради което правилно са преценени от окръжния съд като недопустими.

Недопустима се явява и жалбата на длъжниците Б.Д.Б., С.М.Д. и Д.Х.Д. по следните мотиви:

Не подлежат на обжалване оплакванията, посочени в жалбата като превалутиране на дължимата сума по изпълнителния лист /лева-евро/; отказът на ЧСИ да намали разноските, поради липса на акт на органа на държавна власт в посочения смисъл. Що се отнася до наложената възбрана, следва да се има предвид, че ограничението по чл. 444, т. 7 от ГПК се проверява към момента на изпълнението, а не към момента на обезпечението, към който момент имущественото състояние на длъжника би могло да бъде различно (в този смисъл Определение № 107/4.03.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1094/2013 г., I г. о., по чл. 274, ал. 3 от ГПК).

По искането за спиране на изпълнението:

Принципно при действието на сега действащия ГПК, не е променен характера на производството по обжалване действията на съдебния-изпълнител, нито режима на обжалване на съдебните актове, включително по чл. 438 ГПК - тези на окръжния съд не подлежат на обжалване (така Определение № 11 от 7.01.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 781/2012 г., IV г. о., докладчик съдията Албена Бонева, по чл. 274, ал. 3 от ГПК; Определение № 628 от 27.09.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 5062/2013 г., IV г. о., докладчик съдията Албена Бонева, по чл. 274, ал. 3 от ГПК).

Въпреки горното обаче, апелативният съд разглежда настоящата жалба в посочената част /за спирането/ с оглед на възприемането от ВОС на жалбата като недопустима, тъй като решаването на този въпрос е обусловен от допустимостта и основателността на подадената жалба. С оглед извода и на настоящата съдебна инстанция за недопустимост на жалбата, следва, че искането правилно е оставено без уважение.

Поради гореизложените съображения, определението на първоинстанционния съд е правилно и следва да се потвърди.

Така мотивиран, Варненският апелативен съд        

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3710 от 05.12.2013 год. на Варненския окръжен съд по гр.д. № 3485/2013 год.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                               2.