ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

61

 

Гр.Варна, 26 януари 2016  г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 26януари 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 43  по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба на К.К.К., лично и в качеството на законен представител на М.Х., подадена чрез адв. Д.П. против разпореждане № 1642 от 03.12.2015 г. постановено по гр.д. № 608/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната молбата й вх.№ 5948/23.09.2015 г. за допускане изпълнението на решение от 03.06.2015 г. на брачка колегия на Районен съд Зонтхофен, поради неизпълнение в срок на указанията за поправяне на нередовности.

Апелативен съд - Варна, като се запозна с документите по делото намира, че компетентен да се произнесе по частната жалба е Софийски апелативен съд, на когото делото следва да бъде изпратено, като производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено.

Както Върховният касационен съд на Република България се е произнесъл с Определение № 586 от 01.11.2011 г. по ч. гр. дело № 543/2011 г., ІІІ г.о. компетентният съд по молбата по чл. 623, ал.1 от ГПК следва да се определи по правилата на особената местна подсъдност, уредена в  чл. 623, ал.6 от ГПК, като това е винаги Софийския апелативен съд, независимо от обстоятелството, дали молбата е разгледана по същество или производството е прекратено като недопустимо. Това е така, тъй като се касае до особени процесуални правила относно производството по граждански дела  при действие на правото на Европейския съюз  /част седма ГПК/ и те са приложими, в т.ч. и правилото  за особената местна подсъдност  по отношение на разглежданите дела, независимо от обстоятелството дали съдът се е произнесъл по същество  или е прекратил производството по молбата като недопустимо.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.гр.д. № 43/2016 г. по описа на Апелативен съд -Варна  и ИЗПРАЩА частна жалба вх.№ 7934/17.12.2015 г. на К.К.К., лично и в качеството на законен представител на М.Х., подадена чрез адв. Д.П. против разпореждане № 1642 от 03.12.2015 г. постановено по гр.д. № 608/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд, заедно с делото -  на  Софийски апелативен съд по компетентност.

Определението за прекратяване може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: