О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

85/08.02.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08. 02.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№43/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от адв.И.П.Г. в качеството й на особен представител на П.С.Г. против определение №136/17.01.2017г., постановено по в.ч.гр.д.№58/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане като не -допустима частна жалба вх.№410/04.01.2017г., подадена от адв.И.Г. в качеството й на особен представител на П.С.Г. против определение №13657/19.12.2016г. по гр.д.№8235/14г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, и производст -вото по делото е прекратено.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жал- бата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.ч.гр.д.№58/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода -дена частна жалба от адв.И.Г. в качеството й на особен представител на П.С.Г. против определение №13657/19.12.2016г., постановено по гр.д.№8235/14г. по описа на ВРС, XХХІ състав, с което е оставена без уважение мол -бата й за изплащане на сумата от 300лв. депозит за осъществената от нея в полза на П.С.Г. правна помощ по гр.д.№8235/14г.

Производството по гр.д.№8235/14г. по описа на ВРС, XХХІ състав е образувано по подадена от А. И. Т. против П.С.Г. молба с пр.осн. чл.127, ал.2 от СК за разрешаване спора между родителите относно определяне мес- тоживеенето на детето С. П. Г., упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му.След ненамирането на ответника на посочения по делото адрес, съвпадащ с постоянния и настоящ му адрес, ВРС, без да има отправено искане от страната, с определение №13824/02.10.2014г. е предоста -вил на ответника П.С.Г. правна помощ на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.4, вр. чл.21, т.3 от ЗПП като в същото е посочил, че възнаграждението за особе -ния представител ще бъде изплатено от бюджета на съда.Въз основа на цитираното определение адв.И.Г. е определена от ВАК за осъществяване на правна помощ на ответника П.Г. и същата е назначена от съда за негов процесуален представител с определение от 03.10.2014г.След назначението си адв.И.Г. е депозирала отговор на исковата молба и е осъществявала процесуална защита на ответника в проведени по делото две о.с.з.Постановено е от ВРС решение №881/23. 02.2015г., влязло в сила на 13.03.2015г.

С молба от 10.03.2015г. адв.И.Г. е поискала да й бъде издаден РКО за възнаграждението й по делото.Първоначално с разпореждане от 11.03.2015г. съдът е уважил молбата, впоследствие е отменил разпореждането си.С определение №3830/ 20.03.2015г. ВРС, след като е констатирал, че поради грешка е приел, че възнаграж- дението на особения представител се дължи от бюджета на съда, доколкото същото се дължи от ищцата, е изменил определение  №13824/02.10.2014г. в частта му, в коя- то е посочено, че възнаграждението на особения представител ще бъде изплатено от бюджета на съда, като е осъдил ищцата А. И. Т. да заплати в полза на ВРС сумата от 300лв. и е осъдил П.С.Г. да заплати на А.И. Т.сумата от 300лв., сторени от нея разноски по делото при усло - вие, че тя заплати сумата от 300лв. в полза на ВРС.Определението е надлежно съоб- щено на страните/за П.Г. чрез адв.И.Г./ и не е било обжалвано от тях, съответно влязло в сила на 08.04.2015г.Издаден е на 21.04.2016г. изп.лист за прис -ъдената в полза на ВРС сума в размер на 300лв. и изпратен на НАП за събиране.

С молба от 02.10.2015г. адв.И. Г. е поискала да й бъде издаден РКО за възнаграждението й по делото.След получаване на молбата ВРС е изисквал някол -кократно справки от НАП относно образуваното по изп.лист изп.дело и постъпилите суми по същото като съгласно изпратено писмо от 18.04.2016г. по образуваното про -тив А.Тонева изп.дело не са постъпили суми за погасяване на задължението по цитирания изп.лист.С молба от 15.11.2016г. адв.И.Гетова е поискала издаване на РКО за сумата от 300лв., която да  й бъде изплатена от бюджета на съда, като след получаване на писмо от НАП от 12.12.2016г. в идентичен смисъл като горепосоче -ното е постановено определение №13657/19.12.2016г., с което е отказано издаването на РКО от бюджета на съда предвид непостъпване понастоящем в същия на сумата от 300лв. съгласно издадените от НАП справки.Така постановеното определение не е от вида на посочените в нормата на чл.274, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, т.к. не е нито преграждащо развитието на делото, нито е предвидена неговата изрична обжал -ваемост.Същото касае уреждането на финансовите отношения между съда и особе -ния представител на страната по повод фактическото изплащане на вече определе -ното му по размер възнаграждение.Определението не е такова, уреждащо за първи път или изменящо размера, дължимостта или възлагането на разноските в производ- ството за осъществяваната от особения представител защита, така щото да подлежи на самостоятелно обжалване.Такъв характер има определение №3830/20.03.2015г., но същото не е било обжалвано от страните.

Като подадена против неподлежащ на самостоятелно обжалване акт частната жалба е недопустима, съответно образувано по нея производство подлежи на прек -ратяване.Постановеното в този смисъл обжалвано определение като правилно следва да бъде прекратено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №136/17.01.2017г., постановено по в.ч.гр.д.№58/ 17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: