О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                  № 514 /26.09.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                   ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 430 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Палма парк” ЕООД гр.Варна срещу определение № 2138/19.07.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2253/2013 година, с което е прекратено производството поради недопустимост на подадената преди това жалба срещу действията на ЧСИ с рег.№ 719 в КЧСИ по негово изп.д.№ 10/2013 година. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му и връщане  делото на ВОС за постановяване на акт по съществото на спора.

Насрещната страна „Босстил” ЕООД гр.Варна, взискател по изпълнението, е изразило становище за неоснователност на частната жалба и моли апелативната инстанция да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

В производството по чл.517, ал.3 от ГПК се осъществява принудително изпълнение върху дял в търговско дружество, в случая деловото участие на длъжника по изпълнителното дуло „Палма хотели” ООД гр.Варна в „Палма парк” ЕООД гр.Варна. Целта на това производство е или да се погаси задължението към взискателя по друг способ без да се засяга дружеството-недлъжник или в крайна сметка да се осребри  деловото участие на длъжника в дружеството-недлъжник, а последното да бъде прекратено. На практика това означава да се насочи принудителното изпълнение към осребряване на имуществото на дружеството-недлъжник чрез предявяване на конститутивния иск за прекратяване на самото дружество. В този смисъл заинтересован да брани това имущество от възможно принудително изпълнение е само дружеството-недлъжник, чиято собственост са активите, които потенциално биха били годни за осребряване. В това му качество това дружество има статут на трето за изпълнението лице по смисъла на чл.435, ал.4 от ГПК и на него следва да му се признае правото да обжалва действията по изпълнението в рамките на посочената разпоредба. На тази плоскост апелативната инстанция не може да сподели решаващия извод на ВОС, че изпълнението е насочено към имущество на длъжника „Палма хотели”, тъй-като деловото участие на това дружество в „Палма парк”ЕООД (собственост на капитала) не е равнозначно на собственост върху имуществата, (вещите и правата върху тях) в този капитал. Собствеността върху капитала, т.е.съдружието, е израз по-скоро на членствените правоотношения, тъй-като дъщерното дружество е пълноправен собственик на имуществото си, но волята му се формира от волята на собственика на дружеството-майка.

Апелативната инстанция намира, че обжалваното определение  е неправилно и поради друго съображение. В заключителната част на своите мотиви ВОС е обсъдил аргумент по съществото на спора, а в същото време е приел, че жалбата е недопустима. Дали има прехвърляне на собствеността върху капитала на жалбоподателя на друго (свързано или не с длъжника) дружество може да се обсъжда само ако се приеме, че жалбата е допустима. Впрочем, в този смисъл са и съображенията на ЧСИ и на процесуалния представител на взискателя - развили са всички съображения по съществото на спора.

По изложените съображения следва да се приеме , че  частната жалба е основателна, а обжалваното определение следва да се отмени и делото се върне на ВОС за постановяване на акт по съществото на спора, включително и по искането за спиране на производството пред ЧСИ.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2138/19.07.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в. гр.д.№ 2253/2013 година и връща делото на същия съд за постановяване на акт по съществото на жалбата на „Палма парк”ЕООД гр.Варна срещу действията на ЧСИ с рег.№ 719 в КЧСИ по негово изп.д.№ 10/2013 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.