РЕШЕНИЕ

 

136

 

Гр.Варна, 24.09.2014 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 24.09. 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ:Северина Илиева

       ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

                                                                      Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 430  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на Н.М.А. и П.П.А., против решение № 197/02.06.2014 г., постановено по в.гр.д.№ 345/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е прекратено производството по делото в частта относно жалбата П.А. съпруг-недлъжник срещу разпределението от 02.04.2014 г. по изп.д. № 20137370400936 по описа на Частен съдебен изпълнител Л. Т., рег.№ 737 на Камарата на частните съдебни изпълнители на Република България, с район на действие Окръжен съд гр.Добрич и е оставена без уважение жалбата на Н.М.А. – длъжник по същото изпълнително дело срещу разпределението от 02.04.2014 г.

Жалбоподателите са настоявали за отмяна на обжалваното решение. Изложили са следните оплаквания: неправилно окръжният съд направил извод за недопустимост на жалбата на П.А. и на практика я лишил от правото да се ползва от чл. 503 ГПК; неправилно приел също така, че присъдените средства били за разрушен гараж, а те били присъдени заради разрушена съпружеска имуществена общност.

Взискателите Ц.З.Ц., Д.Е.К. *** не са подали отговор на жалбата.

При данните, че обжалваното решение на окръжен съд – Добрич е било съобщено на жалбоподателя на 07.06.2014 г., настоящата жалба, подадена на 20.06.2014 г., е в срок. Тя изхожда от лица с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд като неизгодно за тях и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят Н.А. е длъжник по изпълнително дело № 20137370400936 по описа на Частен съдебен изпълнител Л. Т., рег.№ 737 на Камарата на частните съдебни изпълнители на Република България, с район на действие Окръжен съд гр.Добрич, образувано по молба на Ц.З. *** и с присъединени по същото взискатели Д.Е.К. *** жалбоподателката П.А. е недлъжник - съпруга на длъжника. Изпълнението е насочено срещу вземане на длъжника Н.А. ***, присъдено му по адм. д.№717/2012 г. по описа на Добричкия административен съд. След връчване на запорното съобщение върху вземането на длъжника, община Каварна е превела по сметка на съдебния изпълнител дължимата на длъжника сума, която е предмет на изготвеното  на 02.04.2014 г. от съдебния изпълнител разпределение.

Разпределението е обжалвано пред окръжния съд единствено по съображения, че вземането на длъжника от общината, освен на длъжника е и на неговата съпруга – недлъжник, притежавано от тях в режим на СИО и затова половината от него не следвало да бъде предмет на насоченото изпълнение.

Оплакванията на жалбоподателката за неспазване от окръжния съд на разпоредбата на чл. 503 от ГПК са неоснователни, тъй като същите намират приложение при изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност, а в настоящият случай се касае до изпълнение върху вземане на длъжника, за което се твърди от него да е в общност със съпругата му – недлъжник. Т.е. съгласно чл. 502 и чл.503 ГПК съпругът-недлъжник може да упражни правата на длъжника само ако изпълнението е насочено върху общи вещи-съпружеска общност, какъвто не е настоящия случай. Затова и съпругата няма право на жалба срещу разпределението, както правилно е приел и окръжния съд. Решението му /имащо характер в тази част на определение/, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.А. срещу разпределението е правилно и следва да бъде потвърдено.

В жалбата на длъжника Н.А. срещу решението  на окръжния съд, освен оплакванията във връзка с правото на жалба на съпругата срещу разпределението на съдебния изпълнител, не са наведени никакви други самостоятелни оплаквания срещу съдебния акт. Доколкото се е настоявало за отмяна на решението изцяло, следва да бъде посочено, че окръжният съд е процедирал правилно  оставяйки без уважение жалбата на длъжника срещу разпределението на съдебния изпълнител от 02.04.2014 г., защото оплакванията пред окръжния съд не са касаели самото разпределение на постъпилата сума и спазването на разпоредбите на чл. 136 от ЗЗД.

Предвид изложеното,  Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 197 от 02.06.2014 г.у постановено по в.гр.д. № 345/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Решението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: