ОПРЕДЕЛЕНИЕ

545

07.09.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07.09. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 430 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „СТИЛ ДИЗАЙН 08” ООД, ЕИК 2002207652, срещу определение № 180/19.07.2016 г. по гр.д. 122/2016 г. на ОС Силистра, с което е върната частна жалба вх.№2270/13.07.2016 год. срещу определение № 134/08.06.2016 год. по същото дело, с което е потвъред отказ на съдия по вписванията.

 В жалбата на първо място се оспорва подсъдността й на АпС и се иска изпращането й по компетентност на ВКС, като в този смисъл са цитирани и два съдебни акта, постановени преди измененията в чл. 274, ал.2 ГПК от ДВ бр. 50/2015 год. Твърди се също недопустимост и неправилност на атакувания съдебен акт. Твърди се, че страната е подала частна жалбa вх.№ 2064/27.06.2016 год., а цитираният документ с вх.№ 2270 е молба за изправяне на нередовности в ЧЖ. Излага се, че определението от 08.06. е атакувано в срок с бланкетна ЧЖ, впоследствие, още преди съдът да я остави без движение, е подадена и втора молба, с която са отстранени нередовностите. Иска се обезсилване, евентуално отмяна на атакуваното определение.

Препис от жалбата не е връчван на насрещната страна.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на същото ООД срещу отказ на съдия по вписванията, като с определение от 08.06.2016 год. отказът е бил потвърден. Срещу първото определение на съда е подадена частна жалба с вх.№ 2064/28.06.2016 год., която е администрирана, по нея е събрана д.т., връчен е препис на насрещната страна и е изпратена преписката за образуване във ВАпС. Тази преписка погрешно е приложена по настоящото дело. Същата следва да се разшие /л.22 - 28/ и следва да се образува в отделно производство за произнасянето й пред компетентния съд - ВКС.

С атакуваното определение № 180 от 19.07.2016 год. всъщност е върнат документ с вх.№ 2270/13.07.2016 год., с който страната е настоявала, че ЧЖ е подсъдна на ВКС, представила е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване и д.т. по сметка на ВКС. Този документ ОС е приел за втора ЧЖ, която е върнал по реда за връщане на ЧЖ.

Съдът намира, че ЧЖ не му е подсъдна и следва да се изпрати на ВКС за произнасяне по реда на чл. 274, ал.3 ГПК, ведно със същинската ЧЖ, която е приложена към досието по делото.

Производството по обжалване на отказ на съдия по вписванията се развива пред ОС като първа инстанция по реда на чл. 577 ГПК и актът на ОС подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК /така например Определение № 251 от 6.06.2016 г. на ВКС по ч. т. д. № 316/2016 г., I т. о., ТК, докладчик съдията В Н/.

Друг е въпросът, че в настоящото производство се атакува акт, който нито прегражда пътя за защита на страната, нито е сред предвидените от закона изрично актове, подлежащи на обжалване, по арг. от чл. 274, ал.1 ГПК.

С върнатата молба страната е целяла да атакува преценката на съда за подсъдността на подадената от нея ЧЖ срещу определението, с което се решава спорния процесуален въпрос по същество. Няма, обаче, предвиден процесуален ред, по който тази преценка да се атакува с уточняваща ЧЖ молба. Преценката за подсъдността на ЧЖ е от компетентността на решаващия съд и подлежи на атакуване по предвидения в закона ред за обжалване на определенията.

Самата ЧЖ срещу акта на ОС по същество не е върната, а е придвижена до съда, който ОС е преценил, че е горната инстанция по конкретния спор. Следователно, не е преграден пътят за защита на страната нито по съществото на спора, нито по отношение на подсъдността на подадената ЧЖ. 

Производството пред ВапС е недопустимо и следва да се прекрати, като на ВКС се изпратят за произнасяне и двете ЧЖ – и срещу същинското определение, и срещу връщането на уточняваща молба.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по подадена от „СТИЛ ДИЗАЙН 08” ООД, ЕИК 2002207652, срещу определение № 180/19.07.2016 г. по гр.д. 122/2016 г. на ОС Силистра, с което е върнат ДОКУМЕНТ вх.№2270/13.07.2016 год. по същото дело, КАТО ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ВКС, включително и по ЧЖ с вх.№ 2064/28.06.2016 год.

Да се разшият документите на л.22 - 28 и да се изпратят като отделна преписка на компетентния съд – ВКС.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: