ОПРЕДЕЛЕНИЕ №567

гр. Варна,     11.09.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ    

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 431/19г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба, подадена от Д.А.Н. ***, против определение № 2103/15.07.19г. по гр. д. № 611/19г. на ОС-Варна, с което е прекратено производството по делото на осн. чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК. Счита се, че определението е неправилно, тъй като са неправилни мотивите, с които първоинстанционният съд „е върнал жалбата“. Отправя искане за отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Препис от частната жалба не е връчван на насрещната страна, на основание чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК.

Частната жалба е редовна, подадена е в срок, от страна с правен интерес от обжалването и срещу обжалваем съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр. д. № 611/19г. на ОС-Варна е образувано по предявени от ищеца против „ОДИСЕЙ 96“ ЕООД /в несъстоятелност/, гр. Варна и „ХЕКАТА 2007“ ЕООД, гр. София положителни установителни искове за установяване на правото на собственост на ищеца върху подробно описан недвижим имот, за който твърди, че той го е придобил на оригинерно придобивно основание – придобивна давност от 10 години, започнала да тече през пролетта на 2007г.

С разпореждане № 2306/05.04.19г. съдът е оставил без движение исковата молба и е указал на ищеца да уточни правния си интерес от предявените срещу всеки от ответниците искове, като посочи с какви фактически и/или правни действия всеки от тях му оспорва собствеността по отношение на процесния имот; да уточни дали процесния имот е включен в масата на несъстоятелността на първия ответник; да представи актуална скица на имота по КК, както и актуална данъчна оценка на имота; да посочи цената на всеки от субективно съединените искове в размер на данъчната оценка; да представи доказателства за платена по сметка на ВОС ДТ в размер на 4% върху ¼ от цената за всеки от исковете. Указано е на ищеца, че при неизпълнение в цялост и в срок на дадените указания, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото – прекратено. Разпоредено е издаването на ищеца на поисканите 2 бр. съдебни удостоверения за пред СГКК-Варна и ДМДТ-Община Варна.

В определния от съда срок ищецът с молба от 20.06.19г. е обосновал правния си интерес от предявените срещу всеки от ответниците искове – твърди, че ответниците оспорват правата му чрез отразяването им като собственици в имотния регистър съответно върху 97.998 % ид.ч. от имота за първото дружество и върху 2.002% ид.ч. от имота за второто дружество. Посочено е още, че имотът е включен в масата на несъстоятелността на първия ответник. Отправено е било искане на осн. чл. 63 от ГПК за продължаване на определения срок за представяне на скица на имота и посочване цена на исковете, ведно със заплащане на дължимата ДТ след снабдяване с данъчна оценка на имота.

С определение на съда от 21.06.19г. даденият срок за отстраняване нередовностите на исковата молба е продължен с 2 седмици, считано от изтичане на предходно определения такъв (24.06.19г.). На 11.07.19г. в съда е постъпила изпратената от началника на СГКК-Варна скица на имота.

С обжалваното понастоящем определение съдът е прекратил производството на осн. чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, тъй като до изтичането на продължения срок на 08.07.19г. не е налице изпълнение на дадените от съда указания по отстраняване нередовностите на исковата молба.

Настоящият съдебен състав намира, че определението е правилно и законосъобразно. В определения от съда и продължен с 2 седимици срок, изтекъл на 08.07.19г. включително /с начален момент на продължаването - съгласно нормата на чл. 63, ал. 2, изр. 2 от ГПК, и за което продължаване на срока съдът не дължи уведомяване на страната/, не е налице пълно и точно изпълнение на дадените от съда указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба – посочване цената на исковете и заплащането на дължимата по всеки един от тях ДТ. Налице е била хипотезата на чл. 129, ал. 3 от ГПК и съдът законосъобразно е прекратил производството по делото. 

Обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 2103/15.07.19г. по гр. д. № 611/19г. на ОС-Варна, с което е прекратено производството по делото на осн. чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК.

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на частния жалбоподател пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: