О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

534/18.09.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18. 09.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№432/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Х.И.А. и от М.Х.И./понастоящем с имена М. М. М./, малолетна, действаща чрез своята майка и законен представител Х.И.А., против определение №205/ 20.06.2017г., постановено по гр.д.№537/16г. по описа на ШОС, в частта му, с която е прекратено производството по делото в частта му по предявените против М.В.М. искове за присъждане на издръжка в полза на детето М. М. М. за периода от ***г. до датата на подаване на исковата молба - 01.11.2016г. в размер на 130лв. месечно, както и в размер на 130лв. месечно, считано от датата на подаване на исковата молба - 01.11.2016г. до настъпване на законни основания за изменяване или прекратяване на издръжката, дължима до 5 число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.В жалбата се твърди, че определението в обжалваната му част е неправилно по изло -жените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по посочените искове.

Въззиваемият М.В.М., редовно уведомен, не е депозирал отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№537/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вен от Х.И.А. и от М.Х.И., малолетна, действаща чрез своята майка и законен представител Х.И. А., против М.В.М. иск с пр.осн. чл.69 от СК за установяване на произхода на детето М.Х.И. от ответника М.В.М., като се претендира и ответникът да бъде осъден да заплаща издръжка в полза на детето за периода от ***г. до датата на подаване на исковата молба 01.11.2016г. в размер на 130лв. месечно, както и в размер на 130лв. месечно, счи -тано от датата на подаване на исковата молба - 01.11.2016г. до настъпване на закон- ни основания за изменяване или прекратяване на издръжката, дължима до 5 число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, както и се претендира да бъде постановено детето да живее при майката, на която да бъде възложено упражняването на родителските права, а на бащата да се определи режим на лични отношения.

С молба от 14.12.2016г. всички страни в производството са поискали делото да бъде спряно по тяхно взаимно съгласие и с определение №493/14.12.2016г. производството по гр.д.№537/16г. по описа на ШОС е спряно на осн. чл.229, ал.1, т.1 от ГПК по съгласие на страните.

С молба от 16.06.2017г. Х.И.А. е посочила, че ответ -никът е извършил по предвидения ред припознаване на детето /представено е удостоверение за раждане, издадено от Община Шумен на 14.03.2017г., в което като баща е посочен М.В.М. и съответно имената на детето са М. М. М./, предвид което оттегля исковата си претенция в частта й, с която се претендира установяване на произхода на детето от бащата и промяна на имената, но поддържа иска си за присъждане на издръжка, т.к. ответникът не изпълнява задължението си за заплащане на такава.

С определение №205/20.06.2017г. производството по делото е прекратено в цялост на осн. чл.231, ал.1 от ГПК.

Неоснователни са възраженията в частната жалба за липса на предпоставките за прилагане нормата на чл.231, ал.1 от ГПК по отношение на исковете за присъждане на издръжка, т.к. до подаване на молбата от 16.06.2017г. не е изтекъл предвиденият шестмесечен срок, до изтичане на който страните следва да поискат възобновяване на производството.Действително горецитираното определение №493/14.12.2016г., постановено в закрито съдебно заседание, е съобщено на ищците на 15.12.2016г., а на ответника на 29.12.2016г. и съответно е влязло в сила на 06.01.2017г.Съгласно нормата на чл.231, ал.1 от ГПК спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му.Началото на този шестмесечен срок, както е посочено в разпоредбата, е датата на постановяване на спирането, от когато настъпват и последиците от спиране на производството, а не е датата на влизане в сила на определението по чл.229 от ГПК за спиране на производството - изрично в този см. определение №536/18.12.2009г., постановено по ч.гр.д.№460/09г. по описа на ВКС, II гр.о. по реда на чл.274, ал.3 от ГПК, формиращо задължителна за по-долустоящите съдилища съдебна практика, както и незадължителна такава-опр.№161/28.02.2012г. по ч.гр.д.№107/12г., ВКС, IV гр.о. и опр.№374/15.05.2014г. по ч.т.д.№1221/14г., ВКС, I т.о.

Първоинстанционното производство е спряно на 14.12.2016г. като шестмесечният срок изтича на 14.06.2017г./присъствен ден, сряда/.Молбата за възобновяване на делото в частта му по исковете за издръжка е подадена на 16.06.2016г., т.е. след изтичане на преклузивния срок, предвид което и законосъобразно производството е било прекратено на осн. чл.231, ал.1 от ГПК и за посочената част.Определението на ШОС в обжалваната му част като правилно следва да бъде потвърдено.         

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №205/20.06.2017г., постановено по гр.д.№537/16г. по описа на ШОС, в частта му, с която е прекратено производството по делото в частта му по предявените против М.В.М. искове за присъж - дане на издръжка в полза на детето М. М. М. за периода от ***г. до датата на подаване на исковата молба - 01.11.2016г. в размер на 130лв. месечно, както и в размер на 130лв. месечно, считано от датата на подаване на исковата молба - 01.11.2016г. до настъпване на законни основания за изменяване или прекратяване на издръжката, дължима до 5 число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: