О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

538

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …11 09.2018г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА.

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№432/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.А.П. ***, представля -вано от управителя С.А.П., двамата чрез процесуалния им представител адв.В.Ж., против определение №292/18.05.2018г., постановено по в.гр.д.№159/18г. по описа на ДОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№3515/01.03.2018г., подадена от С.А.П. и „Лис”ООД против разпореждане от 16.02.2018г. на ЧСИ Н. Н. по изп.д.№…..В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „ОББ”АД, гр.София, в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ю.к.Н.П. под -държа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.

Производството по в.гр.д.№159/18г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по подадената от С.А.П. и „Лис”ООД жалба вх.№3515/01.03. 2018г./по описа на ЧСИ/ против действия на ЧСИ Н. Н., рег.№…, с район на действие ОС-Добрич, по изп.дело №….. - разпореждане от 16.02. 2018г., с което се оставят без уважение исканията на С.П. и „Лис”ООД, обек -тивирани в молба от 14.02.2018г., за отмяна на насрочената по изп.дело  публична продан и за съобщаване на изготвената по делото оценка на недвижим имот.В жалбата се твърди, че разпореждането на ЧСИ е незаконосъобразно по изложените в същата съображения, като се претендира да бъде отменено и ЧСИ задължен да връчи на жалбоподателите нова, изготвена от оценител след оглед през 2018г., оценка на недвижимия имот, както и да се продължат изпълнителните действия при прилагане изискванията на чл.485, ал.2, ал.3 и ал.5 от ГПК

Въззиваемата страна „ОББ”АД не е подала в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20168100400569 е образувано на 11.11.2016г. по молба на „Сибанк” ЕАД/с правоприемник в хода на изп.производство „ОББ”АД/ въз основа на изпълни - телен лист от 13.10.2016г., издаден по ч.гр.д.№489/16г. по описа на РС-Балчик в заповедно производство, с който длъжниците С.А.П. и „Лис” ООД са осъдени солидарно да заплатят на банката посочените в листа суми. Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително производство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжниците публични вземания съгласно издадените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул.”Приморска”№22, ет.1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.86.35.1.1, собственост на „Лис”ООД, учредило върху имота законна ипотека в полза на „Сибанк”ЕАД, с вписана в СВ-Балчик на 18.07.2006г. молба на кредитора, подновена с молба, вписана на 17.06.2016г., за обезпечение вземането на банката по договор за ипотечен кредит от 12.07.2006г., сключен с „Лис”ООД, за дълга, по който е издаден цитираният ИЛ.ПДИ са връчени на длъжни -ците на 21.12.2016г.Имотът е описан и оценен/с помощта на в.л./ на 26.01.2017г.С постановление от 10.05.2017г. е насрочена публична продан да периода 15.05. 2017г.-15.06.2017г., обявена за нестанала с протокол от 16.06.2017г. поради неявяване на наддавачи и неподаване на валидни наддавателни предложения.В срока по чл.494, ал.1 от ГПК с молба от 20.06.2017г. взискателят е поискал да бъде извърше- на нова продан.Такава е обявена с постановление от 22.08.2017г. за периода 04.09. 2017г.-04.10.2017г., обявена за нестанала с протокол от 05.10.2017г. поради неявя -ване на наддавачи и неподаване на валидни наддавателни предложения.В едноседмичен срок взискателят с молба от 11.10.2017г. е поискал да бъде насрочена нова публична продан при определяне на нова начална цена.Предвид цитираната молба ЧСИ е изискал от в.л. извършване на нов оглед на недвижимия имот и изгот -вяне на нова оценка.На 01.11.2017г. е депозирано заключение от в.л. с посочване на нова пазарна стойност на недвижимия имот/няма данни по изп.дело заключение да е било съобщавано на страните/.С постановление от 11.12.2017г. е насрочена публична продан за периода 19.01.2017г.-19.02.2018г.За насрочване на проданта длъжниците за уведомени на 18.12.2017г.

На 14.02.2018г. е депозирана молба от длъжниците в изп.производство чрез процесуалния им представител, в която се излага, че на 01.11.2017г. е извършен оглед на ипотекирания недвижимия имот, находящ се в гр.Балчик, но те не са получили оценката на вещото лице, предвид което следва същата да им бъде изпратена, т.к. имат право да оспорят заключението и на осн. чл.485, ал.2 от ГПК да посочат друго вещо лице.Излага се и, че предвид непредставянето на изготвената оценка определената от ЧСИ начална цена за насрочената публична продан е изцяло незаконосъобразна, предвид което проданта следва да бъде отменена и да бъде дадена възможност на длъжниците да се запознаят с изготвената оценка от вещото лице.В отговор на така цитираната молба е постановено обжалваното разпореждане от 16.02.2018г., в което ЧСИ е посочил, че няма основания за отмяна на насрочената публична продан по посочените от длъжниците аргументи, както и няма основания за предявяване или съобщаване на новата оценка на длъжниците на осн. чл.485, ал.6 от ГПК, т.к. публичната продан не е първа. 

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимита -тивно изброени действията на съдебния изпълнител в изпълнителното производ- ство, които длъжникът разполага с правото да обжалва.В депозираната от страната жалбата на 01.03.2018г. не са визирани действия на СИ, които да попадат в хипотезите на посочените норми от ГПК.В настоящия случай отказът на ЧСИ да отмени насрочената от него публична продан не съставлява действие, подлежащо на обжалване.Не се касае за отказ да се прекрати принудителното изпълнение /чл.435, ал.2, т.6 от ГПК/ - подобно искане длъжниците не са отправяли към ЧСИ в молбата си от 14.02.2018г., доколкото в същата са претендирали само отмяна на насрочената публична продан при така определената незаконосъобразно, според тях, от ЧСИ начална цена, и съответно продължаване на принудителното изпъл -нение при спазване разпоредбите на ГПК, вкл. с прилагане на чл.485 от ГПК.Не е налице и отказ на ЧСИ да извърши нова оценка на имота по реда на чл.485 от ГПК /чл.435, ал.2, т.4 от ГПК/.В молбата си от 14.02.2018г. длъжниците не са оспорвали заключението на вещото лице от 01.11.2017г. и не са посочвали ново вещо лице, което да изготви повторно заключение.Единствено е посочено, че не са запознати със заключението, което претендират да им бъде изпратено и след запознаването им с него, същите евентуално /при несъгласие/ да могат да упражнят правото си да го оспорят.Предвид горното и съдът приема, че обжалваното действие на СИ не съставлява такова, предвидено в цитираните разпоредби.За пълнота на изложе -нието следва да бъде посочено, че предвид разпоредбата на §73, изр.2 от ПЗР на ЗИДГПК, обн.ДВ, бр.86/17г., в сила от 31.10.2017г., и независимо от нормата на чл.485, ал.6 от ГПК началната цена на новата продан/тази, насрочена с постанов -лението от 11.12.2017г./ е следвало да бъде определена по реда на действащите към посочената дата разпореди на чл.485, ал.2, ал.3 и ал.5 от ГПК.Предвид изложе- ното и на длъжниците е следвало да бъде съобщено заключението от 01.11.2017г. за определяне на нова начална цена /депозирано след изменението на чл.485 от ГПК, в сила от 31.10.2017г./, за да могат да го оспорят преди насрочване на проданта.   

По изложените съображения съдът приема, че така подадената жалба пред ДОС като ненасочена против подлежащи на самостоятелно обжалване действия на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл обжалвано определение като правилно следва да бъде потвърдено.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №292/18.05.2018г., постановено по в.гр.д. №159/18г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: