Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр.Варна, № 132/10.09.2014 година

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Апелативен съд - Варна, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

                                                                                    ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д. № 433/2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 във вр. с чл. 463, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по жалба на С.К.С., чрез адв. С.П. ***, в качеството му на съсобственик-съделител при публична продан, срещу решение № 997/30.06.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 1493/2014 година, с което е оставена без уважение подадената от него жалба срещу извършено разпределение и искане за спиране на изпълнително дело № 1827/2013 г. на ЧСИ рег. № 808 З. Д..

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, с оглед влязлото в сила междувременно /преди произнасянето на ВОС с обжалвания съдебен акт/ решение на ВКС по въпроса за дължимата на другия съделител сума за обезщетение за ползване на продадения на публична продан имот. Жалбоподателят моли решението да бъде отменено и да се спре изпълнението по изпълнителното дело № 1827/2013 г. на ЧСИ рег. № 808, както и постановлението, с което е извършено разпределение на постъпилата по това дело сума.

В срока по чл. 276, ал. 1 от ГПК е постъпил писмен отговор от другия съсобственик-съделител Й.С.М., с който се изразява становище за недопустимост на частната жалба на основание чл. 437, ал. 4 ГПК.

Жалбата е подадена е от лица с правен интерес, в рамките на установения преклузивен срок и е процесуално допустима – произнасянето на окръжния съд по жалба срещу извършено от съдебния изпълнител разпределение се извършва със съдебен акт – решение, на основание чл. 463 от ГПК, което подлежи на обжалване съгласно чл. 463, ал. 2 ГПК пред съответния апелативен съд. В случая чл. 437, ал. 4 ГПК не е приложима, тъй като специалната разпоредба дерогира общата.

Разгледана по същество е и основателна.

Съдът съобрази следното:

Подадената до окръжния съд жалба от 09.04.2014 г. съдържа освен оспорване на постановлението на ЧСИ от 31.03.2014 г. за извършване на разпределение на получената от публичната продан сума в размер на 72 250 лв., но и искане за спиране на изпълнителното производство до произнасянето на ВКС по образуваното гр. д. № 7493/2013 г. досежно сумата, за която е осъден С.К.С. за дължимото от него на Й.С.М. обезщетение за ползване на имота по чл. 31, ал. 2 от ЗС /обявено за решаване на 01.04.2014 г./.

Към настоящия момент ВКС се е произнесъл с решение № 57 от 08.05.2014 г. по гр.д. № 7493/2013 г., ІІ г.о. по съществото на спора, видно от което, сумата, посочена от ЧСИ в полза на Й.С.М. в размер на 16 670 лв., представляваща обезщетение за ползване на продадения на публична продан имот, е редуцирана до 3 543 лв. /в диспозитива на решението на ВКС на две места е допусната очевидна фактическа грешка – 3 453 лв. вместо 3 543 лв., очевидно от мотивите се касае до 3 543 лв./.

Това решение се явява новонастъпил факт, който следва да се съобрази от настоящата инстанция, тъй като производството по извършване на разпределението все още е висящо и за правилността му съдът следва да събрази и релевантните нововъзникнали факти.

С оглед гореизложеното, обжалваното решение следва да се отмени, а делото върнато на съдебния изпълнител за извършване на ново разпределение, което да съобрази и влязлото в сила решение на ВКС, значително намаляващо дължимата от С.С. на Й.М. сума.

По отношение на искането за спиране на изпълнителното производство, след като към момента има окончателно произнасяне на съд по въпроса са дължимостта на въпросната сума за обезщетение, респ. ще бъде извършено ново разпределение, искането се явява неоснователно.   

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯВА решение № 997/30.06.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 1493/2014 година в частта, с която е оставена без уважение подадената от С.К.С. жалба срещу извършено разпределение на ЧСИ рег. № 808 З. Д. по изпълнително дело № 1827/2013 г.

И ВЕМСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ разпределение на ЧСИ рег. № 808 З. Д., обективирано в протокол от 31.03.2014 г. по изпълнително дело № 1827/2013 г.

ВРЪЩА делото на ЧСИ рег. № 808 З. Д. за изготвяне на ново разпределение, което да се съобрази с постановеното от ВКС решение № 57 от 08.05.2014 г. по гр.д. № 7493/2013 г., ІІ г.о.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 997/30.06.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 1493/2014 година в частта, с която е оставено без уважени искането за спиране на изпълнително дело № 1827/2013 г.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: