О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

540/20.09.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20. 09.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№433/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.Й.Н. чрез процесуалния му представител адв. М.М. против разпореждане №4157/09.05.2017г., постановено по в.гр.д.№ 441/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната подадената от Н.Й.Н. частна жалба вх.№10125/06.04.2017г. против определение №819/27.03. 2017г., постановено по в.гр.д.№441/17г. по описа на ВОС.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по администриране на подадената от Н.Н. жалба.

Въззиваемите страни „Златна палма”ООД, гр.Варна, представлявано от управи -теля В.В.А., и „Златна лоза”ООД, гр.Варна, представля -вано от управителя В.В.А., двете чрез процесуалния им представител адв.Д.В., в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържат становище за нейната неоснователност и молят обжалваното разпореждане да бъде потвърдено.Претендират разноски.

Въззиваемата страна „Уникредит Булбанк”АД, гр.София в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв. М.Ж. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпореждане да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№441/17г. по описа на ВОС е образувано по жалба вх. №36208/19.09.2016г./депозирана по пощата на 16.09.2016г./, подадена от Н.Й.Н. чрез процесуалния му представител адв.М.М., против дейс- твие на ЧСИ Д. П.Я.рег.№711, с район на действие ОС-Варна, по изп. дело №20157110400059 - Постановление от 07.09.2016г. за възлагане на купувача Д. Я. Р. на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул. ”Черноризец Храбър”№4, представляващ апартамент №9 със застроена площ от 86 90 кв.м., съставляващ по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.984.1.36, за сумата от 141 028лв.

Изп.дело дело №20157110400059 е образувано на 25.02.2015г. въз основа на изпълнителен лист от 17.02.2015г., издаден по ч.гр.д.№1374/15г. по описа на РС-Варна, с който длъжниците К.Б.Н. и Н.Й.Н. са осъдени да заплатят солидарно на „Уникредит Булбанк”АД, гр.София посочените в листа суми, и изпълнителен лист от 17.02.2015г., издаден по ч.гр.д.№1375/15г. по описа на РС-Варна, с който длъжниците К.Б.Н. и Н.Й.Н. са осъдени да заплатят солидарно на „Уникредит Булбанк”АД, гр.София посочените в листа суми.

Присъединен по право взискател в изп.производство на осн. чл.458 от ГПК е държавата за посочените в представените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК публични и други вземания към длъжниците.Присъединени взискатели по реда на чл.456 от ГПК с разпореждания на ЧСИ от 10.11.2015г. са „Златна палма”ООД и „Златна лоза”ООД за посочените в удостоверенията по чл.456 от ГПК суми.

С определение №819/27.03.2017г. производството по в.гр.д.№441/17г. по описа на ВОС, гр.о. е прекратено.Против определението на ВОС е подадена частна жалба вх.№10125/06.04.2017г. от Н.Й.Н. и К.Б.Н. чрез адв.М.М..С разпореждане №3246/10.04.2017г. жалбата е оставена без дви -жение като са дадени указания за представяне на 3 бр. преписи от жалбата за насрещните страни и за представяне на доказателства за надлежното упълномоща- ване на адв.М.М. от К.Н..За разпореждането на съда е изпратено съобщение до двамата жалбоподатели чрез адв.М.М..Същото е получено на 21.04.2017г. от Ж.Р. П. - лице, надлежно упълномощено от адв.М. М. /пълномощно с нотариално заверен подпис от 11.12.2015г., приложено на л.480 от изп.дело/ да го представлява като получава документи, адресирани до М. М. в качеството му на адвокат.Към датата на подаване на жалбата адв.М. М. е бил надлежно упълномощен само от Н.Й.Н. /пълно -мощно от 11.09.2016г., приложено на л.479 от изп.дело/, съответно не е представ -лявал К.Н., предвид което и съобщението до последната не е било връчено надлежно.Съобщението, обаче до Н.Н. е връчено надлежно и за него е започ -нал да тече дадения едноседмичен преклузивен срок да отстрани нередовностите на жалбата си като представи препис от същата за връчване на насрещната страна.В рамките на този срок, изтекъл на 28.04.2017г./присъствен ден, петък/, а и до 09.05.2017г. Н.Н. не е представил преписи от същата за връчване на нас -рещната страна, предвид което и с обжалването разпореждане от 09.05.2016г. е върната жалба вх.№10125/06.04.2017г. в частта й, подадена от Н.Н., а с разпо- реждане от 10.05.2017г. е указано разпореждане №3246/10.04.2017г. да се връчи лично на К.Н./същата след надлежното си уведомяване е изпълнила даде -ните указания и жалбата й е администрирана/.

Видно от изложеното, Н.Н. не е отстранил в рамките на преклузивния срок нередовностите на подадената от него частна жалба против определение №819/27. 03.2017г. предвид което и на осн. чл.275, ал.2, вр. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК същата подлежи на връщане.Постановеното в този смисъл обжалвано разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.Неоснователни са възраженията на жалбопо- дателя в частната жалба, че извършените впоследствие действия от К.Н. по представяне на преписи от жалбата ползват и него и следва да бъде прието, че и той е отстранил нередовностите на жалбата си, доколкото К.Н. е представила преписи в рамките на дадения на нея срок, но много след изтичане на дадения на Н.Н. срок за изпълнение указанията на съда.

На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и направеното искане на въззиваемата страна „Златна палма”ООД следва да бъдат присъдени строените от нея разноски в нас -тоящото производство, представляващи адв.възнаграждение в размер на 200лв., съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 03.07.2017г.Въз- зиваемата страна „Златна лоза”ООД не е представила доказателства за направени разноски, предвид което и такива не й се присъждат.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №4157/09.05.2017г., постановено по в.гр.д.№ 441/17г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА Н.Й.Н. с ЕГН ********** ***, сп.”Марек”, ул.”25-та”№20 да заплати на „Златна палма”ООД, ЕИК 200264728 сумата от 200лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: