ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№567

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  25.092018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 433/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадени са частни жалби от В.П.К. и от П.К.К. от гр.Варна срещу определение № 1356/31.05.2018 год по в.гр.д. № 1203/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановлението за възлагане на недвижим имот от 14.03.2018 год по изп.д. № …. на ЧСИ Л. Т., рег. №…. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното постановление за възлагане бъде отменено. Изтъква се, че съдът не е обсъдил доводите му, свързани с определянето на началната цена, от която да бъде започнато наддаването и осуетяване на възможността да се постигне реална пазарна цена на имота.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 435 от ГПК ограничава възможностите на длъжника при обжалване действията на съдебния изпълнител в хипотезите, визирани в чл. 435 ал.2 и 3 от ГПК. С измененията, въведени със ЗИДГПК (бр.86 от 27.10.2017 год) се даде възможност както на взискателя, така и на длъжника да атакуват отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка. Тази разпоредба гарантира правото на страните да оспорват цената и да искат определянето на нова, но при условията и по реда на чл. 468 ал.4 и чл. 485 от ГПК.  Тази възможност е предвидена като самостоятелно основание за обжалване действията на съдебния изпълнител, както и съответния процесуален ред за неговото реализиране.

Настоящият казус не попада в приложното поле на посочената хипотеза, защото длъжникът не е упражнил правата си по чл.435 ал.2 т.4 във вр. с чл. 468 ал.4 и чл. 485 от ГПК. Намираме се в хипотезата по чл. 435 ал.3 от ГПК, която е останала незасегната от измененията в ГПК, приети със ЗИДГПК (бр.86 от 27.10.2017 год). Следователно длъжникът има право да обжалва постановлението за възлагане само тогава, когато наддаването не е извършено надлежно, или имуществото е възложено не по най-високата предложена цена. Това право той може да упражни както самостоятелно при наличие на предпоставките по чл. 435 ал.3 ГПК, така и евентуално – след приключване на спора относно определянето на началната цена по реда, предвиден в чл.485 ал.2, респ. чл. 468 ал.4 от ГПК.

Цитираните по-горе разпоредби са продиктувани от стремежа на законодателя така да уреди правилата за провеждане на публичната продан, щото чрез постигане на максимална цена при осребряване на имуществото да защити в еднаква степен интересите както на взискателя, така и на длъжника.

Преди да пристъпи към извършване на публичната продан съдебният изпълнител следва да извърши редица действия – опис, оценка, назначаване на пазач, обявяване на проданта, приемане на наддавателните предложения. Тези действия предшестват самата продан и я подготвят, но не са изпълнителни действия и поради това не подлежат на самостоятелно обжалване.

Началната цена, от която да започне наддаването, се определя от съдебния изпълнител – чл.485 ал.1 от ГПК. Разпоредбата на чл. 468 ал.2 от ГПК, към която чл. 485 ал.1 препраща, изисква от него да назначи експертиза за определяне пазарната стойност на имота, когато за целта са необходими специални знания.

Във връзка с това следва да се направи разграничение между понятията “пазарна стойност“ и „начална цена“. Наддаването следва да започне от начална цена, определена по реда на чл. 485  в размер на 80% от така определената пазарна стойност. Тя може да спадне до 90% от началната цена от първата продан в хипотезата на чл. 494 ал.2 от ГПК. Следователно, началната цена е функция от стойността на имота. Тя служи само като база за наддавателните предложения, които евентуално биха постъпили, и чиято цел е в крайна сметка да се постигне максимална продажна цена.

Разпоредбата на чл. 494, ал.2, изр.последно от ГПК не съдържа изрична препратка към чл. 485, респ. чл. 468 от ГПК. Аналогията се извлича от необходимостта в тези случаи съдебният изпълнител да определи нова начална цена. Въпреки това не трябва да се забравя, че провеждането на трета и следваща публична продан не може да се приравни на хипотезата, визирана в чл. 485 от ГПК. Както е посочено в ТР 2/2015 год на ОСГК невъзможността имотът да се продаде на първата и втората продан явно сочи, че така определената начална цена е била неподходяща, респ. завишена. С тълкувателното решение се даде разяснение относно приложението на нормите, регулиращи определянето на началната цена при публичната продан така, щото да не се допуска намаляване до краен и нереален размер на цената, а да се определя такава начална цена, която да позволи постъпването на наддавателни предложения близки до реалната пазарна цена, на която имуществото да бъде осребрено. Определянето на нова начална цена трябва да държи сметка за настъпилите изменения в пазарните условия в периода между първите две нестанали публични продажби.

В настоящия случай по изпълнителното дело са извършени всички процесуални действия, свързани с връчването на призовката за доброволно изпълнение, призовка за принудително изпълнение, опис на имота и др. Проведени множество публични продажби, всяка от тях- надлежно разгласени, но обявени за нестанали поради липса на наддавателни предложения. Предходната нестанала продан, проведена от 23.09.2017 до 23.10.2017 год, е била обявена при първоначална цена 82 500 лв. Поради липса на постъпили искания за определяне на нова начална цена, следващата публична продан, насрочена за периода от 05.02.2018 до 05.03.2018 год е обявена при начална цена в размер на 66 000 лв, представляваща 80% от цената на предишната продан. Имотът е възложен на единствения наддавач, предложил цена в размер на 66 100 лв. Следователно съдебният изпълнител стриктно е спазил правилата, уреждащи провеждането на публичната продан, не е бил сезиран с искане за определяне на нова начална цена, поради което и не е назначил нова оценка, а имотът е възложен по единствената предложена цена.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение се явява законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1356/31.05.2018 год по в.гр.д. № 1203/2018 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.