ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

568/17.09.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.09.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 434/2014  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Поддена е частна жалба от „Петролин” ЕООД гр.Смолян срещу решение № 100/11.06.2014 год по ч.гр.д. № 130/2014 на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ Г. Г. по изп.д. № 20087670401360, изразяващи се в изнасяне на публична продан, оценка и продажба на недвижим имот с идентификатор 66425.514.44, както и в частта, с която е потвърдено извършеното от съдебния изпълнител на 14.04.2014 год разпределение на сумите, постъпили от продажбата на имота. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

В частта, имаща характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ, изразяващи се в изнасяне на публична продан, оценка и продажба на имота, постановеното решение е законосъобразно и правилно. Посочените действия не са сред тези, които подлежат на обжалване по смисъла на чл. 435 ГПК, поради което и жалбата срещу тях се явява недопустима. Ето защо и в изпълнение на закона окръжният съд е оставил същата без разглеждане.

По отношение частта, с която съдът се е произнесъл по извършеното от съдебния изпълнител разпределение, настоящият състав намира следното:

По делото е установено, че частният жалбоподател е присъединен взискател с учреден особен залог на търговското предприятие на длъжника, вписан с вх.рег.№ 6418 от 09.10.2009 год. Съгласно чл.12 от Закона за особените залози, учреденият при условията на този закон залог има действие (противопоставим е) спрямо трети лица от деня на вписването му в Централния регистър на особените залози. Разпоредбата на чл. 14 от същия закон изрично постановява, че поредността на особените залози е в зависимост от поредността на вписванията, а съгласно чл. 16 от ЗОЗ удовлетворяването на вземанията, обезпечени с особен залог става по реда, посочен в чл. 136 ал.1 т.3 от ЗЗД.

С оглед горното следва да се отбележи, че вземането на частния жалбоподател, обезпечено с особен залог попада в един ред за удовлетворяване с вземанията, обезпечени с ипотека. При недостатъчност на събраните средства в резултат от принудителното изпълнение следва да се отчете редът на привилегиите, визирани в чл. 136 ал.1 т.3 от ЗЗД. Когато има няколко взискатели с обезпечени вземания, те се подреждат според поредността на вписванията, като тези с по-преден ред изключват следващите. Смисълът на обезпечението като привилегия при удовлетворяването е именно в това – да осигури приоритет в зависимост от момента на вписването.

Разпоредбата на чл. 153 от ЗЗД урежда по категоричен начин конкуренцията между обезпечените кредитори – ако върху една вещ има няколко залога или ипотеки, те се удовлетвряват предпочтително по реда, по който те са учредени.

Въпреки специалния характер на ЗОЗ по отношение на ЗЗД, той не съдържа разпоредби, уреждащи по различен начин реда на привилегиите. Тъкмо напротив – изричният текст на чл. 16 от ЗОЗ препраща към уреденото в чл. 136 от ЗЗД право на предпочтително удовлетворяване.  

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното решение, с което е оставена без уважение жалбата на „Петролин” ЕООД срещу извършеното от съдебния изпълнител разпределение, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 100/11.06.2014 год по ч.гр.д. № 130/2014 на Окръжен съд Силистра.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

       

                   2.