ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

659

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   02.10.2015 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 434/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 5211/14.08.2015 год от М.Г.Д. срещу определение № 154/18.06.2015 год по гр.д. № 372/2013 год на Окръжен съд Силистра, с което е отхвърлена молбата й за изменение на определение № 242/05.08.2014 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което присъденото в нейна тежест юрисконсултско възнаграждение в размер на 23 405 лв бъде отменено, евентуално – намалено поради прекомерност.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 242/05.08.2014 год производството по делото е прекратено поради недопустимост на предявения иск и ищцата е осъдена да заплати на ответника Областен управител на област Силистра юрисконсултско възнаграждение в размер на 23 405 лв. Определението е влязло в сила.

Съгласно чл. 78 ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото. Размерът на дължимото юрисконсултско възнаграждение, когато страната е била представлявана от юрисконсулт, се определя съобразно правилата на Наредба № 1/2004 год за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в зависимост от цената на иска.

По делото има данни, че ответникът е бил представляван от юрисконсулт, който е осъществил действия по защитата, изразяващи се както в подаването на отговори на исковата молба и другите искания на ищцата, така и в участие в съдебни заседания. Защитата е осъществена адекватно, което дава право на страната да претендира юрисконсултско възнаграждение. Същото е определено в минимален размер съобразно с цената на иска, поради което и определението, с което съдът е оставил без уважение молбата за изменение на прекратителното определение в частта му за разноските е правилно.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 154/18.06.2015 год по гр.д. № 372/2013 год на Окръжен съд Силистра.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.