Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 28/13.3.2018г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и осми февруари, двехиляди и осемнадесета година, в състав:       

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

          при участието на секретаря Юлия Калчева,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 434/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощниците на Р.Д.Я. *** против решение № 258/26.02.2016 г. по гр.д.№ 2840/15 г. на Окръжен съд – Варна, с което е осъден да заплати на В.Б.Н. сумата от 131800 евро, дадена на неосъществено основание, ведно със законната лихва, на основание чл.55, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД и са присъдени разноските по делото. Оплакванията са за незаконосъобразност и необоснованост поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за отхвърляне на предявените искове.

В подаден писмен отговор насрещната страна оспорва въззивната жалба и се противопоставя на исканията по доказателствата.

Подадена е и частна жалба срещу определение № 1215/13.05.2016 г., с което е оставено без уважение искането на страната по чл.248 от ГПК, с молба за отмяна изцяло; при условията на евентуалност е направено искане за уважаване на възражението за прекомерност.

В подаден писмен отговор насрещната страна оспорва частната жалба.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са при условията на обективно съединяване и евентуалност осъдителни искове с правно основание чл.55, ал.1от ЗЗД от В.Б.Н. срещу Р.Д.Я. за  връщане на сумата в размер на 131800 евро, дадена въз основа на неосъществено основание, евентуално дадена без основание, евентуално - на отпаднало основание.

Първоначално претенцията е била предявена пред СГС, който е постановил неприсъствено решение № 2628/10.04.2013 г. по гр.д.№ 12015/2012 г. и е осъдил ответника да заплати исковата сума и разноски в размер на 15 000 лева.

След отмяна на цитираното решение и връщането му за ново разглеждане, с определение от 13.10.2014 г. образуваното гр.д.№ 9452/2014 г. на СГС, І г.о.,ІХ с-в е било прекратено, а делото - изпратено на по подсъдност на Варненски окръжен съд.

Твърденията на ищцата са, че с декларация, рег.№ 9281/12.09.2007 г. на нотариус, рег.№ 147 и район на действие ВРС, ответникът поел задължение за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот, като отношенията между страните следвало да бъдат уредени с предварителен договор, а уговорената стойност на обещаната собственост и правото на строеж е 131800 евро. Поддържа се, че в изпълнение на уговорките, на 13.09.2007 г. ищцата превела по банков път на ответника описаната сума, но той не сключил предварителен договор, което действие тя счита за отказ от намеренията му, а платената сума - дадена на неосъществено основание. Направено е допълнително уточнение  за основанието на иска - чл.55, ал.1, изр.2 от ЗЗД, а именно: претендира се връщане от ответника на полученото с оглед на неосъщественото основание, представляващо неизпълнено обещание за сключване на предварителен договор, в условията на евентуалност за връщане на получената сума, като дадена без основание и евентуално за връщане на отпаднало основание, представляващо отпадането на устното обещание за продажбата на имота.

Оспорвайки изцяло исковете, ответникът твърди, че нотариално заверената декларация не е правна сделка и основание за престация, съответно – за нейното връщане; оспорва се твърдението на ищцата за отказ от сключването на предварителен договор с възражения, че такова обещание не е давано; твърди се, че плащането на сумата е извършено по предходен предварителен договор от 14.08.2007 г., по който е уговорена първоначална цена от 150000 евро, намалена на 136800 евро и заплатена с отпуснат банков кредит в размер на исковата сума, като в нот.акт като цена е вписана данъчната оценка на продадения имот от 38955.70 лева. С тези твърдения ответникът е въвел възражение за наличие на основание за получаване на сумата като цена за продажба на недвижим имот по договор от 11.09.2007 г. на съседен имот.

С определение № 521/25.08.2016 г. въззивната инстанция е постановила спиране на производството, тъй като изхода от спора, предмет на гр.д.№ 3129/15 г. на Окръжен съд – Варна между същите страни за прогласяване на нищожност поради привидност на договор по нот.акт № 26348/11.09.2007 г. в частта му относно посочения размер на продажната цена и прикриващ действителното съглашение между страните за заплащане на 131800 евро по банков път, е в отношение на преюдициалност с предмета на настоящия спор.

С определение № 13/9.01.2018 г. производството е възобновено – предвид наличието на доказателства за влизането на сила на цитираното решение.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че с н.а. № 195, т.VІ, рег.№ 9185, дело № 1173/11.09.2007 г., ответникът е прехвърлил на ищцата описания в акта недвижим имот, като с нареждане рег.№ 046/229 от 13.09.2007 г. на ТБ „ОББ“ АД гр.София, клон Варна по негова сметка е преведена исковата сума от 131800 евро.

За да уважи предявения иск, съдът е приел за доказани твърденията на ищцата за недължимо плащане на исковата сума поради непостигнато съгласие между страните по делото за сключване на предварителен или  окончателен договор за покупко-продажба.

Възражението на ответника, че плащането на сумата от 131800 евро е извършено като изпълнение на задължението да се заплати уговорената между страните цена по предходен предварителен договор, скл. на 14.08.2007 г. съдът е приел за е недоказано.

При постановяването на настоящото решение, съдът преценява всички доказателства, събрани в хода на производството по преюдициалния спор, предмет на гр.д.№ 3129/15 г. на ВОС и наличието на влязло в сила решение по него – р.№ 193/1.12.2016 г. по в.гр.д.№ 455/16 г. на АС-Варна, с което – след отмяна на решение № 752/6.06.2016 г. по гр.д.№ 3129/15 г. на ВОС е прогласена нищожността поради привидност на договор за покупко-продажба по н.а.№ 195, т. VІ, рег. № 9185, дело № 1173/11.09.2007г. на нотариус О. Шарабански, рег. № 147 на НК, район на действие – РС-Варна, вписан в СВ-Варна с Акт № 20, т. LХХХІІІ, дело № 20322/11.09.07г., с който Р.Д.Я. е продал на В.Б.Н. собствения си недвижим имот – УПИ XXVIII–1055, кв. 53 по плана на Вилна зона, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Константин“ /Дружба/ № 15, с площ от 1010 кв.м., в частта относно посочения размер на покупната цена от 38955.70 лв. и заплащането й към датата на договора, като прикриващ действителното съгласие между страните за продажба на имота срещу цена в размер на 136800 евро, от която 5000 евро - заплатени на 14.08.2007 г. в брой, а остатъкът от 131 800 евро – след сключване на договора, по банков път, на осн. чл. 17, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, по иска на Р.Д.Я. против В.Б.Н..

Следователно, доказано пред настоящата инстанция е възражението на ответника да налично основание, на което исковата сума му е преведена служебно от банката, отпуснала кредита на ищцата.

Тъй като влязлото в сила решение пряко установява именно основанието за извършеното плащане, предявените искове следва да бъде отхвърлени – след отмяна изцяло на обжалваното решение, вкл. и в частта му относно присъдените в производството по издаване на неприсъственото решение разноски. При този изход на спора, следвеа да бъде отменено и постановеното по реда на чл.248 от ГПК определение № 1215/13.05.2016 г., като в полза на въззивника се присъдят направените пред двете инстанции съдебни и деловодни разноски в размер на 20685.57 лева, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                                Р       Е       Ш      И :

 

 

ОТМЕНЯВА решение № 258/26.02.2016 г. и определение № 1215/13.05.2016 г.,  по гр.д.№ 2840/15 г. на Окръжен съд – Варна и ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ, предявени от Р.Д.Я., ЕГН ********** *** против В.Б.Н., ЕГН ********** *** за връшане на сумата от 131800 евро, дадена въз основа на неосъществено основание, евентуално дадена без основание, евентуално - на отпаднало основание,  с правно основание чл.55,ал.1 от ЗЗД.

          ОСЪЖДА В.Б.Н., ЕГН ********** ***1, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 20685.57 /двадесет хиляди шесттотин осемдесет и пет, 57/ лв., разноски по делото за двете инстанции, на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                   2.